Договор за дарение на движими вещи (пари)

Искаш да сключиш такъв договор? Лесно е:

1. Кликни върху термините по-долу, за да научиш основните неща, които трябва да знаеш за този тип договори.

2. Разгледай бланката на договора. Навсякъде, където текстът е маркиран в син цвят, можеш да кликнеш, за да видиш превода на текста или негова алтернатива, която също можеш да използваш, в зависимост от твоя конкретен случай.

3. Свали си бланка на договора в края на тази страница, която можеш да попълниш с твоите данни, да разпечаташ и да използваш.

 

Страни

Дарител и дарен. Дарител може да бъде както физическо, така и юридическо лице. Физическото лице задължително трябва да бъде пълнолетно и дееспособно ( да може чрез свои действия да упражнява права и да поема задължения).

Дареният може да бъде и физическо и юридическо лице, като е без значение дали физическото лице е пълнолетно, непълнолетно или малолетно и дали е поставено под пълно или ограничено запрещение ( т.е. да няма назначен представител като настойник или попечител). Всяко юридическо лице може да бъде надарено – фондация, кооперация и др.

Предмет

С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. /чл. 225, ал. 1 Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) /  Предмет на договора за дарение могат да бъдат движими вещи, пари, ценни книги.

Срок
Безсрочен

Цена
Безвъзмезден

Прекратяване

Не се прекратява

Дарението може да бъде отменено, ако дареният:

  • умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление;
  • набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба Тъжба на пострадалия и такава не е подадена; или
  • отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае. / чл. 227, ал. 1 ЗЗД/

Отмяната на дарението може да се претендира в срок от една година от сключването на договора. /чл. 227, ал. 3 ЗЗД/

Специални моменти

Когато предмет на дарение е движима вещ, като например парфюм, сешоар, дреха, дарението се извършва чрез предаването на вещта без да е необходима специална форма за сключване на договора. А при дарение на вещ, без тя да бъде предадена веднага, както и при дарение на моторно превозно средство, договорът трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите на дарителя и дарения.

Възможно е дарението да бъде срочно – в този случай дареният става титуляр на отстъпеното му право, но не се ползва от него веднага – например подарил съм лекия си автомобил на свой приятел, но съм уговорил, че ще го ползвам още 5 месеца.

Допустимо е дарителят да постави условие на дарения (например – подарявам лекия си автомобил на сина си, ако завърши отлично средното си образование), което обаче е с морална стойност и неговото неизпълнение не води до проблем с договора за дарение.

Но ако поставеното условие е невъзможно – например подарявам ти автомобила си, ако завършиш средното си образование за една година – в този случай договорът ще е нищожен и няма да породи действието си / чл. 226, ал. 3 ЗЗД/.

Дарението може да е с тежест. В този случай дарителят възлага на дарения някакво обременяване – наример подарявам ти автомобила си, ако ми построиш паметник на гроба ми.

Обещанието за дарение е нищожно, т.е. не поражда действие и страните не могат да се позовават на него. / чл. 226, ал. 1 ЗЗД/

Бланка

Договор за дарение

Днес, ………………………, в гр./с.  …………………………………………………, между:

……………………………………………………………………………………………………………., ЕГН………………………., л.к. № …………………………, издадена на ………………………..от МВР гр. …………………….., с адрес: ул. ………………………………………,   № ……………, бл. ………………………, вх. ………, ет. ………, наричан/а накратко Дарител, от една страна


…………………………………………, ЕИК …………………………….., със седалище и адрес на управление: ………………………, ул.  ……………………………………№ ………, наричано накратко Дарител, от една страна

и

……………………………………………………………………………………………………………., ЕГН………………………., л.к. № …………………………, издадена на ………………………..от МВР гр. ……………………., с адрес:  ул. …………………………………….…, № ……………, бл. ………………………, вх. ………, ет. ………, наричан/а  накратко Дарен, от друга страна,


…………………………………………, ЕИК …………………………….., със седалище и адрес на управление: ………………………, ул.  ……………………………………№ ………, наричано накратко Дарен, от друга страна

се сключи следният договор:

  1. Дарителят отстъпва на Дарения безвъзмездно и незабавно правото на собственост върху …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Дарителят отстъпва на Дарения безвъзмездно и незабавно правото на собственост върху ………

Тук трябва да се посочи паричната сума или да се опише подробно движимата вещ с някакви белези, които я индивидуализират, например сериен номер, пореден номер или други подобни.

  1. Дареният приема дарението с признателност и благодарност.
  1. Настоящият Договор се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

 

 

Дарител: ……………………..                                   

/подпис/

Дарен: ……………………

/подпис/

Нищо в настоящия #договор (образец на документ) не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ако казусът ви е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

# Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)

чл. 225, ЗЗД – относно легалното определение за дарение

чл. 226, ал. 1, ЗЗД – относно обещанието за дарение

чл. 226, ал. 3, ЗЗД – относно невъзможното условие

чл. 227, ал. 1 – относно основанията за отмяна на дарението

чл. 227, ал. 2, ЗЗД – относно основанието за отмяна на дарението

чл. 227, ал. 3, ЗЗД – относно срока за подаване на иск

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.