Телевизия от Виваком – включване, плащане и прекратяване на услугата


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Един от най-разпространените информационни канали в България е телевизията. Ето какво трябва да знам, ако предпочета за доставчик на тази услуга Vivacom.

Както и при останалите услуги, предлагани от компанията, общите условия на Vivacom, засягащи ползването на телевизия от потребителите, са валидни за всички настоящи абонати, както и техните изменения, които влизат в сила 1 месец след публикуването им на интернет страницата на телекома. При несъгласие с промените в  общите условия имам право в едномесечен срок да изразя   несъгласието си.
Не мога да се ползвам от това свое право в случаите, когато промените са наложени законодателно или чрез акт на Комисията по регулиране на съобщенията или когато промените не засягат ползваните от мен услуги.

Началото на взаимоотношенията ни е подаването на заявление или сключването на договор, с което се определя срока и вида на желаната услуга. След подписването му имам 7-дневен срок за отказ от услугата без да търпя санкции,  като отказът трябва да бъде заявен в търговския обект, в който съм подписал договора. След изтичането на 7-те дни започва да тече срокът за инсталиране на услугата, който е 10-дневен. При инсталирането се подписва констативен протокол, от който момент се предоставя услугата и се дължи  такса. Първоначалният 7-дневен срок може да бъде съкратен по мое желание, в такъв случай срокът за инсталиране тече от датата на подписване на договора. През цялото време на договора Vivacom може да променя съдържанието на предоставяните канали, като ме уведомява своевременно чрез интернет сайта си. Аз в ролята си на потребител нямам право да използвам услугата за търговски цели или в помещения с публичен достъп.

Срокът на договора е 12 или 24 месеца, след изтичането на който  договорът се счита продължен за неопределено време, като до месец преди изтичането на договора Vivacom ме информира. По време на  действие на договора имам право на до 3 допълнителни приемника, като съм отговорен за всякакви нанесени вреди по оборудването. В подобни случаи Vivacom предоставя ново, но дължа такса.

Длъжен съм да заплащам всички задължения в 18-дневен срок след края на последния ден на отчетния период, ако не е посочено друго в индивидуалния договор, в противен случай дължа лихва. Задължението се счита за погасено, когато е изплатена цялата сума, частично заплащане на задължението не ме освобождава  от начисляването на лихва по останалата сума. При неплащане Vivacom едностранно спира услугата без предупреждение. Цените също могат да бъдат променяни едностранно от Vivacom, като промените се поместват на страницата на телекома. След обявяването им имам право в едномесечен срок да прекратя договора си без да дължа нищо. Ако пропусна срока се счита ,че съм съгласен с новите условия. По време на действие на договора имам право да променя ползваната услуга или да преместя ползваната услуга на нов адрес, при съгласие на Vivacom. Ако поради смяна на адреса трябва да прекъсна подписания договор, дължа неустойка. След изтичане на срока на договора при мое нежелание да ползвам по-нататък услугите на Vivacom трябва да подам едномесечно предизвестие и да върна цялото оборудване. Ако обаче прекратя договора преди изтичането на избрания със заявлението срок, дължа неустойка в размер на дължимите такси до края на периода. В общите условия на компанията са засегнати случаите, когато не дължа неустойка дори и да прекратя договора предсрочно. Такива са случаите, когато и двете страни са съгласни с прекратяването на договора или когато поради природно бедствие услугата е преустановена, при смърт на абоната или ликвидация на Виваком и др.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

т. 1 – относно започване на взаимоотношенията между двете страни;

т.1.2 – относно срока за инсталиране;

т. 1.2.2 – относно незабавно влизане на договора в сила;

т. 2.4.1 – относно промени в съдържанието на предоставяната услуга;

т. 2.4.2.2 – относно използването услугата за търговски цели;

т. 3.1.3 – относно прекратяване на договора в 7-дневен срок от подписваннето му;

т. 3.2; т. 3.4 и 6.1  – относно началната дата на начисляване на такса;

т. 3.4 – 3.6 – относно сроковете по договора и автоматичното му продължаване;

т. 4.2 – относно оборудването;

т. 5.2.2 – относно нанасяне на повреди на оборудването;

т. 6.5.1 – относно погасяване на задълженията;

т. 6.5.2 – относно пълното погасяване на задълженията;

т. 6.6 – относно последиците при неплащане;

т. 6.7.1.1 – т. 6.7.2 – относно промяна в цените;

т. 7.2 – относно промените в адреса;

т. 8.1 и т. 8.2 – относно прекратяване на договора и връщане на оборудване;

т. 8.6 – прекратяване на договора предсрочно без неустойки;

Мария е част от Юридическия факултет към Университета за национално и световно стопанство. Широкият спектър от интереси са причината да премине през множество стажове в Българска агенция за инвестиции, Административен съд София - град, Софийски районен съд и други държавни институции и частни кантори.