Лични данни и поверителност


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Темата за личните данни е все по-актуална за обществото ни. Честата злоупотреба с тях и с конфиденциалността на информацията, която предоставяме, налага да се обърне по-задълбочено внимание на нашите права и задължения в тази област.

Общите условия на Вивус.бг не правят изключение и също уреждат тези отношения. На първо място, аз се съгласявам Вивус.бг да обработва личните ми данни. На кратко – лични данни представлява всяка една информация, която може да доведе до моето разпознаване/идентифициране. Това включва абсолютно всичко, свързано с до моята физическа, психологическа, икономическа, социална и културна самоличност. Адресът, на който живея например, също е информация, която представлява лични данни, както и IP-то на компютъра ми. Документите, свързани с получено образование, натрупан трудов стаж или такива, касаещи здравословното ми състояние отново са вид лични данни. Под обработване трябва да се разбира събиране, съхраняване, регистриране, записване, прехвърляне и предаване на личните данни. В същите действия са включени предаването на информацията ми на други компании, както и събирането и складирането й с години. Вивус.бг включително има право да събира информация за мен от всички бази данни, до които има достъп (включително всички държавни институции, банки, фирми за събиране на вземания, както и други администратори на лични данни).

Обработка на личните данни

За обработката на личните ми данни Вивус.бг използва специално създадена система за обработка на данни. Задължение на Висус.бг е да инструктира предварително всички нейни служители относно защитата на личните ми данни и правилата за тяхното събиране и пазене. Същевременно всеки един служител трябва да декларира, че няма да разкрива личните ми данни.

Според общите условия аз се съгласявам, че съм дал цялата налична информация за мен на Вивус.бг напълно доброволно, както и че съм уведомен и се съгласявам със събирането на всякакъв вид информация, нужна на Вивус.бг при обслужването на кредита.

Вивус.бг ще пази моите лични данни в срок до 5 години от прекратявването на договора.

Предоставяне на личните ми данни на други институции

Вивус.бг се съгласява, че цялата предоставена информация от мен е поверителна, но си запазва правото да предоставя информация на Централния кредитен регистър, воден от Българска Народна Банка, както и на фирми и държавни институции за събиране на вземания. Тази информация се споделя между различните институции, с цел да се установи дали вече имам взет такъв, както и в случаите, когато се преценяват рисковете при предоставяне на кредита.

За да извършва всички горепосочени действия, кредитната институция е длъжна да се регистрира като администратор на личните данни. За да се регистрира е длъжна да отговаря на определени изисквания, както и да се впише в специален регистър. С вписването в него, Вивус.бг придобива специфични права и поема определени задължения за защита на информацията, която й се предоставя.

Какво да правя, ако нарушават правата ми, свързани с личните данни?

Контролът по защитата на правата ми при обработването на личните ми данни и при осъществяването на достъп до тези данни се упражнява от Комисията за защита на личните данни. В случай на нарушаване на правата ми имам право на защита и мога да я реализирам към същата комисия. Също така мога и да обжалвам актовете, които издава комисията пред съд.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

чл. 15.1 – относно събирането и обработката на лични данни от друга база данни;
чл. 15. 2 – относно инструкция и деклариране от служителите на Вивус.бг;
чл. 15.3 – относно доброволното предоставяне на информация;
чл. 16.1 – относно предоставянето на информация до Централния кредитен регистър към БНБ;
чл.8, ал. 1 Закон за мерките срещу изпиране на пари – относно период на съхранението на информацията
чл. 4, ал. 1, т. 2 Закон за защита на личните данни – относно условията за съхранение на личните данни
чл. 5, чл. 10, чл. 14 Закон за защита на личните данни – относно условията, регистрацията и правата и задълженията на администраторите на лични данни.

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.