Задълженията на Близу


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Не искам да бъда от клиентите, които вдигат скандал в офиса на оператора си без основание. Нито от онези, които остават безучастни, когато правата им са нарушени. Затова се налага да разбера точно какви задължения поема Близу и в кои случаи не отговаря.

Ето какво мога да изисквам от Близу. Близу е длъжен:

 • Да изгражда, поддържа и развива мрежата и да осигурява работата ѝ непрекъснато, с някои малки изключения.
 • Да отстранява повредите в срок до 72 часа, след като го уведомя или след като ги установи. Това правило не се прилага, ако повредата е свързана с външна причина, т.е. такава, която не зависи от Близу. Операторът се задължава да я отстрани в най-кратък срок, но времето зависи от конкретната причина.
 • Да обяви адрес и телефон, на които да го информирам за проблеми с услугите.
 • Да предоставя услугите си при еднакви и прозрачни условия. Еднакви са условията в рамките на съответната група потребители, които отговарят на едни и същи критерии, а не абсолютно всички потребители. Например, ако Близу въведе намалени такси за инвалиди, няма да наруши това задължение, защото намалението ще е за всички от тази група.
 • Най-малко 24 часа преди прекъсването на услугите или преди влошаване на качеството им да ме уведоми по подходящ начин – писмено, по електронен път или аудио-визуално съобщение. В съобщението трябва да се посочва кога проблемът ще бъде отстранен. Ако прекъсването или ограничаването на услугите се дължи на извънредни обстоятелства, ако е наложено от компетентните органи или е свързано с националната сигурност и отбрана, Близу може да не спази срока от 24 часа, но все пак е длъжен да ме уведоми възможно най-рано.
 • Да съхранява информацията за сметките ми в продължение на 6 месеца.
 • Да ми предоставя на Интернет страницата си и по телефона цялата информация, свързана с услугите, условията, при които мога да ги ползвам, цените, начините на плащане и разликите между тях.
 • Да дава отговор в срок от един месец на подадените от мен молби, жалби и предложения и да ги вписва в регистър, който да съхранява в продължение на 6 месеца. Регистърът трябва да съдържа информация относно тяхната основателност и  предприетите действия.
 • Да гарантира защитата на личните ми данни и тайната на съобщенията ми, според изискванията на закона.
 • Да ми предостави детайлизирана сметка за предходния месец и ползваните от мен услуги. В електронен вид тя е безплатна. Ще я получа след писмено искане от моя страна и след като въведа определените от Близу потребителско име и парола. В справката трябва да се съдържат данни за ползваните от мен услуги и броя им, стойността им по видове, размера на сметката и на дължимата сума, данъка върху нея, (процент и абсолютна стойност) отчисленията, ако ми се дължат такива, срок и начини за плащане, данни за оператора и контакти с него. Справка на хартиен носител се издава срещу заплащане и съдържа най-малко информация за датата, часа, продължителността и стойността на всяко повикване, номера на викащия и викания потребител, вида на ползваната услуга.
 • Да ме уведоми, ако предстои да пристъпи към извънсъдебно събиране на неплатени от мен задължения. Длъжен е да ме уведоми по “подходящ начин”. Например чрез електронната ми поща, по телефона, чрез писмо с обратна разписка, а също “и други” (начини). Това означава, че операторът може да избере и друг начин, който според него е подходящ. В резултат на това може да не бъда информиран за нещо изключително важно, а да се счита, че съм уведомен. Ако все пак информацията достигне до мен, освен неприятната новина, тя трябва да включва и данни за размера на паричните ми задължения, основанието им, а също и за третото лице, което ще предприеме действия по събирането на задълженията.
 • Ако по своя вина Близу не извърши първоначалната инсталация или активирането на услугите в срок от един месец от подписването на договора, е длъжен да приспадне от таксата ми за следващия месец сума, пропорционална на периода на закъснението. Ако съм внесъл такса за услуга, а впоследствие се окаже, че технически е невъзможно да ми бъде предоставена, Близу е длъжен да ми върне сумата.
 • Да ме предупреди най-малко един месец преди да изтече договорът ми. Това е много удобно за мен, защото така мога да преценя дали да се възползвам от правото си и да заявя, че прекратявам договора си.
 • Да ме предупреждава и да съгласува предварително с мен всяко посещение на адреса ми или в общите части.

Ето ги и случаите, при които не мога да вдигна скандал, т.е. Близу не отговаря:

 • за функционирането на приложенията, които използвам;
 • за качеството на услугата, ако проблемът се дължи на непреодолима сила на мои действия, действия на някой друг или ако причината не е в мрежата на Близу;
 • за услугите, ако ползвам мрежа или част от мрежа, която не е негова собственост;
 • за начина, по който ползвам мрежата и последиците от това; (Естествено е само аз да нося отговорността, ако извършвам измами по Интернет или ако завържа някого с кабел от мрежата на Близу.)
 • за случаите, в които трети лица узнаят паролите ми или личните ми данни или извършат т.нар “хакване” или “кракване” на мои записи или устройства;
 • за услугите, ако ги ползвам на адрес, различен от посочения в договора. Според Общите условия нямам право на това.
 • В случай, че са настъпили вреди, в следствие на неизпълнение на мои задължения по договора.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

Общи Условия на Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги

чл. 11.14. – относно отговорността на Близу за функционирането на приложенията, които ползвам и правото да изисква от мен плащането на такса за посещение на техник ако се установи, че проблемът е свързан с ползвано от мен приложение.
чл. 11.15. – относно отговорността на Близу за качеството на услугата, когато причината не е в мрежата, когато се дължи на непреодолима сила, мои действия или на действия на трети лица
чл. 11.16. – относно отговорността на Близу за начина, по който ползвам мрежата и последиците от това
чл. 11.17 – относно отговорността на Близу в случите на узнаване от трети лица на паролите, личните ми данни или кракване и хакване.
чл. 11.18. – относно отговорността на Близу за предоставяните услуги в случай, че ги ползвам на адрес, различен от адреса, на който са инсталирани по договор
чл. 11.19 – относно отговорността на Близу при неизпълнение на задължения от моя страна.
чл. 11.21- относно отговорността на Близу за услугите и качеството им ако ползвам мрежа или част от мрежа, която не е собственост на Близу
чл. 12.1. – относно задължението на Близу да изгражда, поддържа и развива мрежата.
чл. 12.2. – относно задължението на Близу да осигурява надеждна работа на мрежата 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
чл. 12.3. – относно задължението на Близу да предоставя услугите при условията на прозрачност и равнопоставеност
чл. 12.4. – относно задължението на Близу да ме уведоми най-малко 24 часа преди прекъсване на услугите или влошаване на качеството им.
чл. 12.5. – относно задължението на Близу да пази цялата информация, свързана със сметките ми в продължение на 6 месеца.
чл. 12.7. – относно задължението на Близу да отстрани възникнала повреда, дължаща се на външна причина в най-кратки срокове
чл. 12.8. – относно задължението на Близу да отстрани възникнала повреда в срок от 72 часа.
чл. 12.9. – относно задължението на Близу да оповести адрес и телефон и да приема на тях съобщения за проблеми с услугите.
чл. 12.10. – относно задължението на Близу да ме уведоми в най-кратък срок за ограничения в услугите, свързани с извънредни обстоятелства, със сигурността на страната или по разпореждане на компетентните органи.
чл. 12.11. – относно задължението на Близу да предоставя на обявен телефон и на Интернет страницата си информация, свързана с предоставяните услуги и условията на ползване, цените им, начините на плащане и разликите между тях.
чл. 12.12. – относно задължението на Близу да разглежда и да взема становище по подадени от мен молби, жалби и предложения в едномесечен срок.
чл. 12.13. – относно задължението на Близу да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения за срок от 6 месеца.
чл. 12.14. – относно задължението на Близу да гарантира защитата на личните данни и тайната на съобщенията, съобразно закона
чл. 12.15. – относно задължението на Близу да ми предостави детайлизирана справка за ползваните услуги за предходния месец.
чл. 12.15. – относно предоставянето на детайлизирана справка за ползваните от мен услуги за предходния месец в електронен вид
чл. 12.16. – относно предоставянето на детайлизирана справка за ползваните от мен услуги за предходния месец на хартиен носител.
чл. 12.17. – относно задължението на Близу да ме информира предварително и по подходящ начин за предприемането на действия по извънсъдебно събиране на неплатени от мен парични задължения
чл. 12.19. – относно задължението на Близу при неспазване от негова страна на срока за първоначална инсталация или за активиране на услуга, да приспадне от месечната ми такса сума, съответна на периода на закъснението;
чл. 12.22. – относно задължението на Близу да ме уведоми най-късно един месец преди изтичането на договора ми
чл. 12.25 – относно задължението на Близу да съгласува с предварително с мен времето за достъп до имота ми или общите части, с цел инсталация, поддържане, ремонт, настройка и т.н. на мрежата
чл. 14.16 – относно задължението ми да не ползвам оборудването на адрес, различен от уговорения в договора

Закон за електронните съобщения:

чл.260, ал.3 Закон за електронните съобщения – относно минимално съдържащата се информация в детайлизираната справка, издавана от предприятията, предлагащи обществени телефонни услуги

чл. 260, ал.4 – Закон за електронните съобщения – относно минимално съдържащата се информация в детайлизираната справка, която се предоставя при поискване от предприятията, предлагащи обществени телефонни услуги.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.