Задължения на заемателя, обработване на личните данни на заемателя, предсрочна изискуемост на заема, неустойки


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Като заемател аз имам определени задължения. Какви са те?

Задължен съм да:

  • върна на “Кредихелп” цялата дължима сума плюс лихвата;
  • спазвам сроковете за заплщане на всяка вноска;
  • да заплащам вноските по банков път, да съхранявам документите доказващи извършеното плащане и при поискване от “Кредихелп” да ги представя;
  • да спазвам всички останали условия, посочени в индивидуалния договор за заем, както и в Общите условия.

Какво се случва, ако не изпълня задължение по заема?

В случай, че се забавя с изплащането на вноска или не изпълня някое друго от задълженията си по договора за заем, вземанията на “Кредихелп” за изплащане на целия заем стават изцяло предсрочно изискуеми.

Ако изтегля заем под 400 лв. и закъснея със заплащането на погасителна вноска, дължа на “Кредихелп” неустойка в размер на 2 лв. за всеки просрочен ден.

А ако изтегля заем над 400 лв. и закъснея със заплащането на погасителна вноска, дължа на “Кредиехлп” неустойка в размер на законната лихва.

Във всички случаи трябва да съм наясно, че обезщетението за забава, което дължа в случай, че закъснея с плащанията по потребителски кредит не може да надвишава размера на законната лихва.

Личните ми данни са защитени по закон. Как така “Кредихелп” ще има достъп до тях? Какви данни може да получи за мен?

Със самото подписване и изпращане на предложението за сключване на договор за паричен заем се смята, че давам изричното си съгласие “Кредихелп” да обработва личните ми данни и да ги използва при разглеждането и одобряването на заема ми. Освен това с изпращането на подписаното предложение упълномощавам “Кредихелп” с правото да получава информация за мен от регистрите и информационните системи на редица институции като МВР, Имотния регистър и други. Информацията може да се отнася до трудови и граждански възнаграждения, осигурителни плащания, кредитната ми история, постоянния адрес, семейно положение, както и до други данни, които може да са необходими, за да се прецени дали ще ми бъде отпуснат заем.

Защо “Кредихелп” може да обработва личните ми данни? За какво ще ги използва и имам ли гаранция, че няма да се разпространят неправомерно?

“Кредихелп” е регистриран администратор на лични данни и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) следи дали всички изисквания за регистрацията се спазват. При съмнение за нарушения, винаги мога да сигнализирам КЗЛД.

“Кредихелп” се нуждае от личните ми данни, за да прецени дали съм платежоспособен и надежден заемополучател, дали ще мога да обслужвам погасителните вноски и да вземе окончателно решение дали да ми отпусне заема. Трябва да съм наясно, че ако откажа да предоставя личните си данни, за “Кредихелп” ще бъде невъзможно да ми отпусне заем. Винаги имам достъп до данните си по електронен път, както и на място в офиса на “Кредихелп” и мога да поискам тяхната корекция при несъответствия.

Може ли “Кредихелп” да споделя личните ми данни?

С изпращането на подписаното предложение за отпускане на заем се съгласявам “Кредихелп” да предоставя личните ми данни на други финансови институции, вписани в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ. Преди това да се случи за първи път, трябва да получа известие от “Кредихелп” на електронната ми поща или чрез уведомително писмо. Мога да възразя срещу това в рамките на един ден след като уведомлението е изпратено. Ако не го направя или не докажа, че не съм получил уведомление се счита, че “Кредихелп” може да предостави личните ми данни на друга финансова институция.

Важно е да знам, че дори и да не ми бъде отпуснат заем, със самото изпращане на подписаното предложение за отпускане на заем се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани по този ред. Освен това се съгласявам “Кредихелп” да използва личните ми данни, за да може да ми изпраща рекламни материали и да ме уведомява за промоциите на своите услуги и продукти.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия към индивидуалните договори за паричен заем, сключвани от “Кредихелп” ООД, при онлайн предложения, попълвани от заемателите:

Раздел XI.
чл. 15.1
– относно задължението на заемателя да върне цялата заемна сума, плюс лихвата
чл. 15.2 – относно задължението на заемателя да спазва сроковете за заплащане на погасителните вноски
чл. 15.3 – относно задължението на заемателя за заплащане на погасителните вноски по банков път
чл. 15.4 – относно задължението на заемателя да спазва всички условия по договора и ОУ

Раздел XII.
чл. 16
– относно даването на съгласие за използване на личните данни на заемателя
чл. 16.1 – относно “Кредихелп” като регистриран администратор на лични данни
чл. 16.2 – относно целите на събирането и обработването на личните данни
чл. 16.3 – относно предоставянето на лчините данни на заемателя на други финансови институции
чл. 16.4 – относно отказа на заемателя да предостави личните си данни
чл. 16.5 – относно достъпа на заемателя до личните му данни
чл. 16.6 – относно коригирането на личните данни на заемателя
чл. 17 – относно възможността на “Кредихелп” да използва личните данни на заемателя с цел да му изпраща информация относно продукти и услуги на дружеството

Раздел XIII.
чл. 18
– относно предсрочната изискуемост

Раздел XIV.
чл. 19.1
– относно неустойката при заеми с размер под 400 лв.
чл. 19.2 – относно неустойката при заеми с размер над 400 лв.

# Закон за потребителския кредит:

чл. 33, ал. 2 – относно максималния размер на обезщетението за забава

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.