Мобилни услуги

Easy Credit

Лични данни и предсрочна изискуемост

Правото на защита на личните данни е основно човешко право. То може да се разгледа като част от правото на неприкосновеност на личния живот. То е в пряка връзка и с други основни права като правото на самоопределение, правото на свободно сдружаване, правото на свобода на изразяването.

Прочети нататък »

Как се уреждат правата и задълженията ми в Easy Credit

В общите условия на Easy Credit, колкото и странно и учудващо да звучи, са уредени и моите права. За съжаление, няма пълно щастие и в същите са предвидени и моите задължения. Връзката между моите права и задължения и тези на Easy Credit са много често неразделно свързани и зависещи едни от други.

Прочети нататък »

Права и задължения при получаване на кредит от Easy Credit

Бумът на институциите за бързи кредити и неспиращото им увеличаване води до своеобразната ми “зависимост”. По този начин подадам в порочен кръг от кредити. Дори и при крайна нужда от кредит ВИНАГИ имам право на избор.

Прочети нататък »

Относно някои допълнителни въпроси, свързани с изплащането на заема

Според предвиденото в общите условия на Easy Credit договорът за заем може да бъде променян само с взаимно писмено съгласие. Възможно е предложението за промяна да бъде предложено както от мен, така и от другата страна, но е задължително да бъде одобрено и от двете страни.

Прочети нататък »