Как се уреждат правата и задълженията ми в Easy Credit


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

В общите условия на Easy Credit, колкото и странно и учудващо да звучи, са уредени и моите права. За съжаление, няма пълно щастие и в същите са предвидени и моите задължения. Връзката между моите права и задължения и тези на Easy Credit са много често неразделно свързани и зависещи едни от други.

Права:

Право на информация!

По всяко едно време от изпълнението на договора мога безплатно да получа погасителния план, в който са отбелязани следните обстоятелства:

  • извършените и предстоящите плащания;
  • дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания;
  • разбивка на всяка погасителна вноска;
  • погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи;
  • когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно договора за кредит, в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно договора за кредит.

Право на отстъпка!

В случай че напълно съм изплатил два парични заема, като нито една погасителна вноска по последния заем да не е забавена с повече от пет календарни дни, имам право да се ползвам от отстъпки, както следва:

  • Отстъпка от 2% за третия сключен договор за заем, но не повече от 30% от общия размер на сключения трети паричен заем.
  • Отстъпка от 3% за четвъртия сключен договор за заем, но не повече от 30% от общия размер на сключения четвърти паричен заем.
  • Съответно за пети, шести и седми договори за заем, отстъпките са както следва: 4%, 5% и 6%. За всеки следващ след седмия заем, отстъпката отново е 6%.

Всяка от горепосочените отстъпки се приспада от съответната първа и следваща поредна вноска по текущия паричен заем, в зависимост от стойността на отстъпката и от размера на погасителната вноска.

Не мога да ползвам предвидените отстъпки, в случай че съм погасил заема предсрочно или съм ползвал правото си на отказ от договора.

По всяко време мога да погася изцяло или частично задълженията си по договора за паричен заем. В този случай имам право на намаляване на самия заем, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.

Право на отказ!

Мога да се откажа от договора за заем без да дължа обезщетение или неустойка и без да посочвам причина, като уведомя писмено Easy Credit в 14-дневен срок от сключването на договора. В случай че упражня правото си на отказ, се задължавам да върна получената заемна сума /главницата/ и да заплатя лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на заема до датата на връщане на главницата. Това трябва да стане не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Easy Credit за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент. Срокът за връщане на заемната сума започва да тече от датата на получаването на уведомлението ми  за упражняване на правото ми на отказ.

Право на защита на личните ми данни!

Задължения:

Имам задължението да върна цялата заета сума, ведно с уговорената лихва, съгласно уговорените в договора ден, час и място за плащане. Имам право да заплатя първата си погасителна вноска след изтичането на 21–дневен гратисен период от датата на сключване на договора за паричен заем, освен ако не сме уговорили друго.

Мое задължение е да плащам вноските на точно определените ден, място и час.

Също така имам задължението да предоставя при всяка промяна пълна, точна и вярна информация за всички обстоятелства, които са от значение за отпускане на паричния и са изискани от Easy Credit. При поискване от кредитната институция, имам задължението да представя всички тези документи в подходящ срок.

Всички писма, покани и съобщения ще се смятат за редовно получени от мен, ако са изпратени на адреса за коресподенция или емайла, които съм предоставил.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

Чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 – относно задължението ми по договора за кредит за изплащане точно и в срок.
Чл. 3, ал. 3 и ал. 5 – относно задължението ми да предоставя документи
чл. 4, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, т. 12 ЗПК – относно правото на погасителния план и съдържанието му
Чл. 4, ал. 2 – относно отстъпки за лоялни клиенти
Чл. 4, ал. 3 – относно начин на предлагане на отстъпката
Чл.  4, ал. 4 – относно погасяването на заема
Чл. 4, ал. 5 – относно правото на отказ
Чл. 4, ал. 6 – относно изключение от право на отказ

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.