Относно някои допълнителни въпроси, свързани с изплащането на заема


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Според предвиденото в общите условия на Easy Credit договорът за заем може да бъде променян само с взаимно писмено съгласие. Възможно е предложението за промяна да бъде предложено както от мен, така и от другата страна, но е задължително да бъде одобрено и от двете страни. Всяка една едностранна промяна, от която и да е страна по договора ще бъде смятана за несъщестуваща.

При сключване на договора за заем аз предоставям валиден email адрес, на който ще ми бъде изпращана важната информация, свързана с договора. Всички писма, покани, съобщения или други документи между мен и Easy Credit ще се считат за узнати от другата страна, ако бъдат доставени на адресите за кореспонденция. Затова е от изключителна важност да се предоставят актуални и истински адреси за връзка. Както аз, така и Easy Credit имаме задължението при всяка една промяна в обстоятелствата в адресите си, да уведомяваме другата страна по договора чрез същите форми за контакт. Ако си сменя валидния email адрес имам задължението да уведомява затова другата страна в 3-дневен срок. Ако не изпълня това мое задължение, всяка една информация, пращана ми на предишния адрес, предоставен от мен, ще се смята за редовно пратена и получена след изтичането на три дни от нейното изпращане. В същата хипотеза, ако Easy Credit прехвърли своето вземане от мен към трето лице (всяко едно лице различно от мен и Easy Credit), и ми съобщи на стария адрес за прехвърлянето, аз няма да знам за него, а от това следват няколко негативни за мен последици. Например, ако платя на Easy Credit, а вече е трябвало да плащам на третото лице, ще се наложи да платя втори път.

Предоставената сума в лева от Easy Credit отговаря на същата сума в евро при фиксиран курс на Българска Народна Банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 евро се обменя за 1.95 лева. Това означава, че ако моят кредит е в размер на 100.00 лева, то той отговаря 51.28 евро. Курсът на БНБ на лева спрямо еврото е фиксиран и е постоянен, съгласно членството ни в Европейския съюз и законодателството в тази насока. Общите условия предвиждат, че се съгласявам при евентуална промяна на официалния курс на лева или еврото да дължа на Easy Credit равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът ми непосредствено преди момента на промяната.

При евентуално приемане на България във Валутния съюз на ЕС, българският лев ще бъде заменен с евро. В такъв случай моето задължение, считано от деня на влизането в сила на тази промяна ще се превалутира автоматично в евро, съобразно установените законни условия на замяната.

За да извършва всички горепосочени действия, кредитната институция е длъжна да се регистрира като администратор на личните данни. За да се регистрира е длъжна да отговаря на законовите изисквания, както и да се впише в специален регистър. С вписването в регистъра Easy Credit поема определени задължения за защита на информацията, която й се предоставя.

Със сключването на договор за кредит, давам съгласието си и овластявам Easy Credit да изисква от Националния осигурителен институт (НОИ) и да получава намиращите се в информационната система на НОИ данни за доходите ми и извършените от мен осигурителни плащания, както и други мои данни, които са лични.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

Чл. 11 – относно взаимната промяна на договора
Чл. 12 – относно получаване на информация и промяна на обстоятелствата, свързани с формите на контакт
Чл. 13 – относно задължението с фиксиран курс към еврото и промяната му
Чл. 14 – относно превалутирането при приемане на БГ във Валутния съюз
Чл. 15 – относно събирането и обработването на лична информация
Чл. 16 – относно изискване на информация от НОИ
Чл. 5, чл. 10, чл. 14 Закон за защита на личните данни – относно условията, регистрацията и правата и задълженията на администраторите на лични данни.

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.