Лични данни и предсрочна изискуемост


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Правото на защита на личните данни е основно човешко право. То може да се разгледа като част от правото на неприкосновеност на личния живот. То е в пряка връзка и с други основни права като правото на самоопределение, правото на свободно сдружаване, правото на свобода на изразяването.

Личните данни са всяка информация за мен, която разкрива моята физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Например: какви сайтове посещавам, какви технологии позлвам, какви неща пазарувам и др.

Какви са основните ми права в тази област?

  1. Имам право на защита срещу безцелно и незаконно събиране на данните ми.
  2. Имам право на защита срещу незаконно прехвърляне на данните ми от една институция към друга.
  3. Имам право да зная кой, кога какви данни събира за мен и с какви цели. Това оправдава въпросите ми от рода на за какво и с каква цел се събират личните ми данни.
  4. Имам право на достъп до вече събраните данни, както и да искам поправянето или заличаването им в съответните случаи.

Лични данни могат да се събират единствено законно при строго определени условия и то за позволена предварително цел. Освен това, лицата и организациите, които събират и управляват личната ми информация, трябва да я защитят от злоупотреби и да отговарят на изискванията за регистрация т.е. те трябва да са регистрирани в регистъра за администратор на лични данни.

След постигане на целите, за които са събирани личните данни, те могат да бъдат унищожени или прехвърлени на друга институция. Това прехвърляне трябва да е обусловено от конкретна нужда и цели. За същото прехвърляне е нужно да е дадено предварително разрешение от Комисията за защита на личните данни. В противен случай, използването на данните ми би било незаконно. Имам правото да изисквам информация за обработката на данни, да искам коригиране, изтриване или блокиране на мои лични данни. Когато правата, свързани с личните ми данни са нарушени, мога да се обърна към Комисията за защита на личните данни. Нужно е да представя искането/оплакването си в писмен вид.

С подписването на договора за заем аз се съгласявам, че всички данни, които предоставям и са свързани с Easy Credit и целите на заема да бъдат обработвани. Поради тази причина е от изключителна важност да знам какво подписвам и какво и къде ще се използва.

Но безгранично ли в правото на компанията да обработва личните ми данни и какво трябва задължително да знам?

Easy Credit предоставя личната ми информация на определен кръг лица, за които аз се съгласявам предварително чрез подписването на договора и респ. общите условия. Лицата, които ще получат достъп, трябва да бъдат уточнени в самия договор. Всяко друго предоставяне на личните ми данни ще бъде закононарушение. Ако не предоставя исканата информация от Easy Credit, то институцията има правото да ми откаже да сключим договор за заем.

Всяка една информация, която съм предоставил, е възможно да бъде изменена при поискване от моя страна и след като уведомя Easy Credit. Мога по всяко време да искам информацията, която съм предоставил да се заличи, коригира или блокира, както и да се уведомят третите лица, до които е достигнала информацията. Нужно е да подам писмено заявление до Easy Credit. Заявлението има задължително съдържание, което включва:

  • име;
  • адрес;
  • други данни за идентифицирането ми;
  • описание на искането;
  • предпочитана форма за предоставяне на информацията;
  • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

При подаване на заявлението от упълномощено лице, а не от мен, към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно. Упълномощаването е едностранен акт на представлявания. Нотариално завереното пълномощно е в писмена форма с нотариално заверени подписи. В нотариално завереното пълномощно следва да се посочат поне трите имена и единния граждански номер на страните, както и данните от документа за самоличност.

Администраторът на лични данни (Easy Credit) трябва да вземе решение в 14-дневен срок от подаването на заявлението и незабавно да ме уведоми. Той може предостави пълна или частична информация или мотивирано да ми откаже предоставянето й. Този срок може да бъде удължен до 30 дни, в случай че се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора.

Предсрочна изискуемост

С подписването на договора за заем аз се съгласявам, че при неплащането на 2 поредни вноски към Easy Credit, същата кредитна институция да може да изисква от мен цялата дължима сума преди момента, в който трябва да изплатя целия кредит и който предварително сме уговорили. Следва да се има предвид, че предсрочната изискуемост  е едно право на кредитната институция, което тя може да избере дали и кога да се възползва от него. Преди кредитната институция да предприеме действия за събирането на вземанията си, аз като длъжник трябва да бъда уведомен за това, че кредитът ми е станал предсрочно изискуем.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

Чл. 6 – относно предоставянето и обработването на лични данни
Чл. 7 – предсрочна изискуемост
Чл. 28а ЗЗЛД – относно искане за информация
Чл. 29 ЗЗЛД – относно форма на заявлението
Чл.30  ЗЗЛД – относно съдържание на заявление до Easy Credit
Чл.31 ЗЗЛД – относно форма на предоставената информация
Чл. 32 ЗЗД – относно срок за предоставянето на информацията

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.