Договор за паричен заем

Искаш да сключиш такъв договор? Лесно е:

1. Кликни върху термините по-долу, за да научиш основните неща, които трябва да знаеш за този тип договори.

2. Разгледай бланката на договора. Навсякъде, където текстът е маркиран в син цвят, можеш да кликнеш, за да видиш превода на текста или негова алтернатива, която също можеш да използваш, в зависимост от твоя конкретен случай.

3. Свали си бланка на договора в края на тази страница, която можеш да попълниш с твоите данни, да разпечаташ и да използваш.

Страни
Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговорената сума пари, а заемателят е този, който я получава. Няма пречка да бъдат както физически лица (т.е. хора), така и юридическа лица (търговски дружества и др. подобни). Ако съм  малолетен и сключа такъв договор, той би бил нищожен. Без тях договор няма. Трябва пълно да изпиша данните си по лична карта, както и да изискам от другата страна да направи същото. Това би било значително улеснение в хода на едно евентуално (нежелано, разбира се) съдебно производство, защото в него аз, ако съм ищец (дай Боже!) трябва да посоча на съда адреса, по който да бъде призован ответникът.
Предмет
Предметът на един договор включва правата и задълженията, които възникват между страните. В случая с договора за паричен заем съществува само едно задължение и то е връщането на заетата сума пари, което е в тежест на заемателя. Заемодателят има само правото да получи съответната сума. Той няма задължение да предаде парите на заемателя! Евентуално бих могъл да уговоря с насрещната страна и заплащане на лихва. Това променя само факта, че имам като заемател две задължения – да върна пари и да платя лихва, а заемодателят две права: да получи парите и да получи лихвата.
Срок
Поначало договорът е безсрочен. Но мога и да уговоря срок. Срокът е период от време. Той може да е конкретен – например 20. май 2020 г. Може и да е означен по друг начин – например “когато почине вуйчо ми”. Когато изтече срокът заемателят трябва да върне цялата сума с лихвите. Ако пък не е уговорено нищо, заемателят ще върне парите в срок от един месец от поканата на заемодателя му.
Цена
Договорът за заем, който  сключвам, е по правило безвъзмезден. Това означава, че аз като заемодател предоставям на някого сума пари, за да му услужа, а когато той се улесни, ми връща същата сума. Тоест аз не се обогатявам, а се проявявам като добър и услужлив човек. Но когато подлият дух на лихварството ме обладае, мога да поискам да уговоря лихва. Тогава договорът става възмезден, защото аз получавам печалба от това, че съм дал някому пари. Дал съм 5 лева, а ми връщат 6. Спечелил съм цял лев!
Прекратяване
Когато договорът ми се прекрати, аз вече не съм обвързан спрямо другия, не дължа никому нищо повече. Договорът за заем се погасява традиционно с изпълнението на задължението на заемателя. То се изпълнява в уговорения срок или при настъване на някакво условие (например, ще ми изпълниш предсрочно, ако банката фалира). Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие на страните (например, че заемателят няма да ми дължи вече).
Специални моменти
Няколко неща трябва да имам предвид:

  • Договорът е сключен, когато постигна съгласие с другата страна и предам парите. Погрешно е разбирането, че когато няма документ, няма договор. Напротив. Хората ежедневно сключват стотици договори. Понякога, за да можем да докажем на съда по-лесно, че наистина имаме договор, то ние го записваме. В други случаи законът ни задължава да постъпим така. Примерният образец е на договор за заем с лихва. Законът в този случай изисква от страните да запишат волята си. По този начин изявленията им придобиват сериозност. Освен това се доказват лесно. И не на последно място така се позволява обмисляне на договора и достигане до извод дали действително всеки желае да се задължи по договора. Докато не се предадат парите, договор няма. Въз основа на подписването не може заемателят да ги иска.
  • Ако искам да спечеля пари, трябва да уговоря лихва. Ако искам лихва обаче, освен да предам парите, трябва да съм сключил договора в писмена форма.
  • Ако съм поел задължение да сключа с някого договор за заем, имам право да откажа да го сключа, ако той е станал неплатежоспособен – не може да изпълнява паричните си задължения. Няма защо да рискувам, след като другият няма да може да ми върне парите.

 

Бланка

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

Днес, ……….. 20…. г., в гр./с. ………………….., се сключи настоящият договор за заем между:

1. ..................... с ЕГН: ....................., лична карта: ....................., издадена на ..................... г. от МВР гр. ......................, от една страна,
1. …………….., ЕИК/БУЛСТАТ: …………………., със седалище и адрес на управление: ………………………………………….., представлявано от упълномощения представител ………………………………… с ЕГН:…………………………,
наричан по-долу ЗАЕМОДАТЕЛ,

И

2. ..................... с ЕГН: ....................., лична карта: ....................., издадена на ..................... г. от МВР гр. ......................, от една страна,
2. …………….., ЕИК/БУЛСТАТ: …………………., със седалище и адрес на управление: ………………………………………….., представлявано от упълномощения представител ………………………………… с ЕГН:…………………………,
наричан по-долу ЗАЕМАТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Заемодателят  предава на заемателя сумата .от …. лева, наричана по-долу ЗАЕМНАТА СУМА, а заемателят се задължава да върне заемната сума и да плати възнаграждение на заемодателя.

Чл. 2. Заемателят дължи възнаграждение на заемодателя под формата на месечна лихва в размер на …………………… процента от заемната сума.

Чл. 3. Заемателят се задължава да върне на заемодателя заемната сума заедно с уговорената лихва в срок до ………………………………

Чл. 4. (1) Връщането на заемната сума от заемателя ще бъде обезпечено по следния начин: …………….. .

Щом съм предал определена сума пари, е необходимо да се гарантирам срещу неизпълнението на заемателя. Тази гаранция също подлежи на уговорка и се нарича обезпечение. То може да е от различен характер. За договора за заем типично е да се уговаря поръчителство. Това означава, че се сключва допълнително договор между поръчителя и заемодателя, чието съдържание е поемане на задължение от поръчителя да изпълни наред с главния длъжник, в случай, че последният не успее да изпълни сам, поради липса на средства например. Това означава, че на падежа заемодателят щe може да иска цялата сума от когото и да е oт двамата.

(2) Условията по обезпечаване на заема ще бъдат уговорени с отделно споразумение, чийто текст ще бъде приложен към настоящия договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. Заемателят е длъжен:

  1. да осигури надлежното обезпечаване на заема съобразно правилата на чл. 7 от настоящия договор;
  2. да върне на заемодателя заемната сума по реда и в сроковете, посочени в настоящия договор;
  3. да изплати на заемодателя уговореното под формата на лихва възнаграждение;

III. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 6. Заемодателят дължи неустойка в размер на ................ ....................... процента от заемната сума за всеки просрочен ден, но не повече от ............................ лева, ако не предаде заемната сума на заемателя в уговорения срок.

Неустойката е санкция за неизпълнение. Предимството й е, че предварително сме определили “колко ще струва ненавременното изпълнение” и това не трябва да го доказвам пред съда. Съдът ще трябва само да установи забавата и факта, че неустойка е уговорена. Неустойката може да бъде определена твърдо, в процент или по друг начин. Необходимо е да се уговори и краен срок, до който ще се начислява неустойка.

Чл. 7. Договорът се прекратява:

  1. по взаимно съгласие на страните;
  2. с връщането на заемната сума и изплащането на дължимото възнаграждение на заемодателя;

Настоящият договор се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ЗАЕМОДАТЕЛ: ……………                         ЗАЕМАТЕЛ: ……………

 

Нищо в настоящия #договор (образец на документ) не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ако казусът ви е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
чл. 240, ал. 1 ЗЗД – относно легалното определение за паричен заем и наименованието на страните
чл. 240, ал. 4 ЗЗД – относно срока
чл. 240, ал. 2 ЗЗД – относно формата на заема с лихва
чл. 241 ЗЗД – относно освобождаването от задължението за сключване на заем
чл. 108 ЗЗД – относно опрощаването
чл. 130, ал. 4 СК- относно ограничението на разпоредителната власт на малолетния

 

Искаш ли да получиш по имейл този образец напълно безплатно?

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.