Договор за заем за послужване

Искаш да сключиш такъв договор? Лесно е:

1. Кликни върху термините по-долу, за да научиш основните неща, които трябва да знаеш за този тип договори.

2. Разгледай бланката на договора. Навсякъде, където текстът е маркиран в син цвят, можеш да кликнеш, за да видиш превода на текста или негова алтернатива, която също можеш да използваш, в зависимост от твоя конкретен случай.

3. Свали си бланка на договора в края на тази страница, която можеш да попълниш с твоите данни, да разпечаташ и да използваш.

Страни
Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговорената вещ, а заемателят е този, който я получава, за да я ползва временно. Няма пречка да бъдат както физически лица (т.е. хора), така и юридическа лица (търговски дружества и др. подобни). Трябва пълно да изпиша данните си по лична карта, както и да изискам от другата страна да направи същото. Това би било значително улеснение в хода на едно евентуално (нежелано, разбира се) съдебно производство, защото в него аз, ако съм ищец (дай Боже!) трябва да посоча на съда адреса, по който да бъде призован ответникът.
Предмет
Основанието да сключа договор за заем за послужване е необходимостта от това да използвам дадена вещ, която не притежавам, а и не ми е толкова належаща, че да си я купувам. Например, трябва ми фазомер и звъня на съседа да ми даде неговия в заем.

Предметът на един договор включва правата и задълженията, които възникват между страните. В случая с договора за заем за послужване съществува само едно задължение и то е връщането на заетата вещ, което е в тежест на заемателя. Заемодателят има само правото да получи вещта. Той няма задължение да предаде вещта на заемателя!

Срок
Поначало договорът е безсрочен. Но мога и да уговоря срок. Срокът е период от време. Той може да е конкретен – например 20. май 2020 г. Може и да е означен по друг начин – например “когато почине вуйчо ми”. Но като заемодател мога да искам връщането на вещта и преди изтичането на уговорения срок, ако се нуждая неотложно от нея. Най-често ще трябва да върна вещта след ползването. Ако пък не е уговорена нито цел на ползването, нито срок, мога по всяко време да искам вещта си.
Цена
Договорът за заем, който  сключвам, е безвъзмезден. Това означава, че аз като заемодател предоставям на някого вещ, за да му услужа, а когато той си послужи с вещта, ми връща същата вещ. Тоест аз не се обогатявам, а се проявявам като добър и услужлив човек.
Прекратяване
Когато договорът ми се прекрати, аз вече не съм обвързан спрямо другия, не дължа никому нищо повече. Договорът за заем се погасява традиционно с изпълнението на задължението на заемателя. То се изпълнява в уговорения срок или при настъване на някакво условие (например, ще ми изпълниш предсрочно, ако банката фалира).
Специални моменти
Няколко неща трябва да имам предвид:

 • Договорът е неформален, което означава, че не се съставя документ. И това е ясно – никога няма да пишем договор със съседа, който ми е дал фазомера на заем.
 • Договорът е сключен, когато постигна съгласие с другата страна и предам вещта. Погрешно е разбирането, че когато няма документ, няма договор. Напротив. Хората ежедневно сключват стотици договори. Докато не се предаде вещта договор няма. Въз основа на подписването не може заемодателят да ги иска.
 • Когато получа вещ, трябва да се грижа за нея по подходящ начин. Грижата трябва да е завишена, защото съм получил чужда вещ и то безплатно. Трябва да предпочета нейното запазване пред това на моите вещи, докато тя е в мен. Това значи, че ако не дай си Боже стане наводнение вкъщи, трябва първо да предприема мерки, за да спася фазомера на съседа.
 • Не мога да ползвам заетата вещ за нещо различно от това, за което съм се договорил или от предназначението й. Защото иначе едва ли ще ми я дадат. Фазомера на съседа мога да го използвам само за това, за което е изобретен, а не за палка за барабани, например. Иначе ще плащам обезщетение. Когато не съм изпълнил това си задължение, както и задължението по предходната точка, дължа въпросното обезщетение, дори когато настъпят вреди по причина, за която не отговарям – например трето лице е потрошило фазомера. Единственият случай, в който няма да платя обезщетението е, ако докажа, че вредите биха настъпили и ако вещта беше останала у заемодателя – например, ако наводнението е поразило и мен, и моя съсед.
 • Обикновените разноски за съхраняване на вещта са дължими от мен. Например, съседът ми е дал на заем кучето си, за да впечатля с него някоя девойка за два дни – разноските за кучешка храна, трябва аз да ги плащам. Ако при наводнение обаче трябва да спася кучето и за целта го предам в кучешки хотел – това ще се извънредни разноски, които мога да искам от заемодателя, но само ако са били наистина необходими.
 • За другата страна може да се породи задължение, когато вещта, която ми е дал на заем ме увреди по някакъв начин. Например фазомерът, който ми е дал съседът, е MADE IN CHINA, а се афишира като качествен, и в момента, в който го поставя в контакт с електропреносната ми мрежа, последната катастрофално се срива. Парите, които съм похарчил, за да я оправя, ще ги търся от заемодателя. Но за да се възползвам от това, е необходимо той умишлено или поради небрежност да не ми е съобщил за недостатъците на вещта. Ако пък аз съм повредил фазомера, аз ще трябва да плащам обезщетение, дори когато вредите са причинени от лица от моето домакинство.

 

Бланка

ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПОСЛУЖВАНЕ

 

Днес, ……….. 20…. г., в гр./с. ……………………., се сключи настоящият договор за заем между: ………………………………………………………………………………, ЕГН/ЕИК …………….., ЛК ……….., адрес………………………., наричан по-долу ЗАЕМОДАТЕЛ,

И ……………………………………….., ЕГН/ЕИК …………….., ЛК ……….., адрес ………………………., наричан по-долу ЗАЕМАТЕЛ.

 

Страните се споразумяха за следното:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Заемодателят  предава на заемателя ……(описание на вещта)……., наричана по-долу ВЕЩТА, а заемателят се задължава да върне вещта.

Чл. 2. Заемодателят предоставя заетата вещ в следното състояние: …… ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

Чл. 3. Заемателят се задължава да ползва вещта по следния начин ……. ……………………………………………………………….

Чл. 4. Заемателят се задължава да върне на заемодателя вещта в срок до ………………………………

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. Заемодателят е длъжен да съобщи на заемателя скритите недостатъци на вещта, които са му известни.

Чл. 6. Заемодателят има право да иска връщането на вещта преди изтичането на заемния срок, ако:

 1. сам неотложно се нуждае от нея;
 2. поради непредвиден случай;
 3. при смърт на заемателя;
 4. заемателят не изпълнява задълженията си по този раздел.

Чл. 7. Заемателят е длъжен:

 1. да използва вещта по указания в чл. 2 от настоящия договор начин;
 2. да пази и съхранява вещта с грижата на добър стопанин, като предпочита нейното запазване пред запазването на своите вещи;
 3. да не преотстъпва ползването на вещта на други лица;
 4. да извести незабавно заемодателя за посегателствата на трети лица върху вещта;
 5. да върне заетата вещ заедно с плодовете й в състоянието, в което я е получил, като се отчита обичайното в подобни случаи похабяване;

Чл. 8. Заемателят има право да иска от заемодателя извънредните разноски за запазването на вещта, ако те са били необходими и неотложни.

III. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 9. Заемодателят дължи неустойка в размер на ................ ....................... процента от заемната сума за всеки просрочен ден, но не повече от ............................ лева, ако не предаде заемната сума на заемателя в уговорения срок.

Неустойката е санкция за неизпълнение.Предимството й е, че предварително сме определили “колко ще струва ненавременното изпълнение” и това не трябва да го доказвам пред съда. Съдът ще трябва само да установи забавата и факта, че неустойка е уговорена. Неустойката може да бъде определена твърдо, в процент или по друг начин. Необходимо е да се уговори и краен срок, до който ще се начислява неустойка.

Чл. 10. Договорът се прекратява:

 1. по взаимно съгласие на страните;
 2. с връщането на вещта.

Настоящият договор се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ЗАЕМОДАТЕЛ: ……………                         ЗАЕМАТЕЛ: ……………

 

Нищо в настоящия #договор (образец на документ) не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ако казусът ви е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
чл. 243, ал. 1 ЗЗД – относно легалното определение за заем за послужване и наименованието на страните
чл. 244, ал. 1 ЗЗД – относно дължимата грижа
чл. 244, ал. 2 ЗЗД – относно начина на ползването
чл. 244, ал. 3 ЗЗД – относно задължението за обезщетение
чл. 245 ЗЗД – относно разноските
чл. 247 ЗЗД – относно вредите от вещта
чл. 248 ЗЗД – относно вредите върху вещта
чл. 249 ЗЗД- относно предсрочното изискване на вещта и прекратяването на договора

 

Искаш ли да получиш по имейл този образец напълно безплатно?

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.