Предварителен договор за наем на недвижим имот

Искаш да сключиш такъв договор? Лесно е:

1. Кликни върху термините по-долу, за да научиш основните неща, които трябва да знаеш за този тип договори.

2. Разгледай бланката на договора. Навсякъде, където текстът е маркиран в син цвят, можеш да кликнеш, за да видиш превода на текста или негова алтернатива, която също можеш да използваш, в зависимост от твоя конкретен случай.

3. Свали си бланка на договора в края на тази страница, която можеш да попълниш с твоите данни, да разпечаташ и да използваш.

Страни
Страните по договора са бъдещият наемател и бъдещият наемодател. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение. Понякога се появяват житейски ситуации, в които се налага и непълнолетен да встъпи като страна в такава сделка – например, ако като ученик в гимназиален етап ми предстои да отида в елитна гимназия в по-голям град и ще се нуждая от квартира. В случаите, когато страна по такава сделка е непълнолетно лице, то може да сключи договора от свое име, но с писменото съгласие на родител или попечител. В тази хипотеза обаче окончателният договор за наем няма да може да бъде за срок по-дълъг от 3 години.

Предмет
Предмет на сделката е задължението за бъдещото отдаване под наем на една вещ – най-често недвижим имот. Задължението може да е както само за едната страна, така и за двете.

Срок
Най-често се определя една дата, която е крайният срок за сключването на окончателния договор. Ако след нея някоя задължена страна не изпълнява обещанието си, другата може да потърси съдебна защита. Окончателният договор за наем пък не може да бъде за срок по-голям от 10 години.

Цена
Не е задължително при сключването на предварителния договор за наем да се плаща каквато и да е цена. Все пак, възможно е бъдещият  наемател да плати част от своя бъдещ наем под формата на задатък. Важно е обаче в предварителния договор да бъде уговорена точната цена, за която впоследствие имотът ще се дава под наем – на периодични седмични/месечни/годишни плащания.

Прекратяване
Когато насрещната страна не изпълни обещанието си, изправната може да потърси съдебно обявяване на договора за окончателен. Също така обаче тя може да развали контракта и да потърси обезщетение. По тази причина и се уговарят размери на компенсиране в договора. Те не са задължителни, но когато ги няма, обезщетението следва да обхваща единствено претърпените парични загуби и пропуснатите евентуални доходи от имота. Те обаче са или трудни за доказване, или могат да не се равняват на сериозна сума.

Специални моменти

Кои са най-тънките моменти при предварителния договор?

  1. Обещанията не са просто голи думи. Който сключва предварителен договор, трябва да сключи и окончателен.
  2. Когато отсрещната страна не изпълнява – възможност да се обърна към съда. Там се проверява дали всичко с предварителната сделка е в ред.В случай, че да – съдът постановява сключването на краен договор, колкото и да не се иска това на другата страна.
  3. В предварителния договор се съгласяваме за най-важните точки от основния. Така ако се разберем например, че ще плащам 500 лева наем, а на уречения ден ми кажат, че за под 1000 лева договор няма да има, отново имам възможността по точка 2.

 

Бланка

Предварителен договор за наем на недвижим имот

Днес, ……………………, в град ………….., на основание чл. 19 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), се сключи настоящият договор между:

  1. ………………… с ЕГН: …………………, лична карта: …………………, издадена на ………………… г. от МВР гр. …………………., от една страна, наричан по-долу за краткост НАЕМОДАТЕЛ,

и

  1. ………………… с ЕГН: …………………, с лична карта no. …………………, издадена на ………………… г. от МВР-гр. …………………, от друга страна, наричан по-долу за краткост НАЕМАТЕЛ,

се сключи настоящият предварителен договор за наем на недвижим имот.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1 НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване собствения си недвижим имот, а именно: ……………………………………………………………………………………………

Чл.1.2 Отдаваният под наем имот ще се ползва за……………………………………………………

ІІ. НАЕМНА ЦЕНА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2.1 От сключване на окончателния договор за наем НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ или упълномощено от него лице месечен наем в размер на …………………………………………………………..

Чл.2.2 Окончателният договор ще се сключи за срок от …………………………………., считано от …………………………………………………..

Чл.2.3 Заплащането ще се извърши по следния начин:……………………… ………………………………………………………………………………………………………

III.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

3.1. При неизпълнение на поетите с този договор задължения изправната страна има право:

а/ да иска от съда обявяването на настоящия договор за окончателен по реда на чл. 19, ал.3 от Закона за задълженията и договорите, или

б/ да се откаже от изпълнението на настоящия договор
да се откаже от изпълнението на настоящия договор и да му бъде изплатена неустойка в размер на един месечен наем

IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

4.1  Адрес  и телефони за кореспонденция между страните:

НАЕМОДАТЕЛ: ………………………

НАЕМАТЕЛ:       ………………………

4.2. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма и представляващо неразделна част от този договор.

4.3. При промяна на  законовата уредба – законови и подзаконови нормативни актове, страните се задължават да актуализират съответно настоящия договор.

4.4. Страните се договарят да уреждат всички, възникнали въпроси във връзка със сключването, изпълнението, тълкуването и действието на настоящия договор чрез преговори и по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие между тях, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

4.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат общите разпоредби на действащото гражданско законодателство. Настоящия договор може да бъде обявен за окончателен на основание чл. 19, ал. 3 от Закона за Задълженията и Договорите.

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни  екземпляра по един за всяка от страните, състои се от ……. страници текст и е подписан на всяка страница от НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ:

 

НАЕМОДАТЕЛ: ………………………            НАЕМАТЕЛ: …………………………

 

Нищо в настоящия #договор (образец на документ) не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ако казусът ви е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

чл. 19, ЗЗД – относно предварителния договор
чл. 362, ГПК – относно обявяване на предварителния договор за окончателен

 

Искаш ли да получиш по имейл този образец напълно безплатно?

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.