Договор за дарение на моторно превозно средство (МПС)

Искаш да сключиш такъв договор? Лесно е:

1. Кликни върху термините по-долу, за да научиш основните неща, които трябва да знаеш за този тип договори.

2. Разгледай бланката на договора. Навсякъде, където текстът е маркиран в син цвят, можеш да кликнеш, за да видиш превода на текста или негова алтернатива, която също можеш да използваш, в зависимост от твоя конкретен случай.

3. Свали си бланка на договора в края на тази страница, която можеш да попълниш с твоите данни, да разпечаташ и да използваш.

Страни
Дарител и дарен. Дарител може да бъде, както физическо, така и юридическо лице. Физическото лице задължително трябва да бъде пълнолетно и дееспособно (да може чрез свои действия да упражнява права и да поема задължения).

Дареният може да бъде и физическо, и юридическо лице, като е без значение дали физическото лице е пълнолетно, непълнолетно или малолетно и дали е поставено под пълно или ограничено запрещение ( т.е. да няма назначен представител като настойник или попечител). Всяко юридическо лице може да бъде надарено – фондация, кооперация и др.

Предмет
С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. Предмет на договора за дарение на моторно превозно средство (МПС) е правото на собственост върху моторното превозно средство.

Срок
Безсрочен.

Цена
Безвъзмезден, т.е. даващият не иска и не очаква нищо в замяна. Допустимо е дарителят да постави условие на дарения, което обаче е с морална стойност – например, че подарявам лекия си автомобил на сина си, ако завърши отлично средното си образование. Но ако поставеното условие е невъзможно – например подарявам ти автомобила си, ако завършиш средното си образование за една година – в този случай договорът ще е нищожен и няма да породи действието си.

Прекратяване
Не се прекратява. Но дарението може да бъде отменено едностранно при определени условия.

Дарението може да бъде отменено, ако дареният:

  • умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление;
  • набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена; или
  • отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Отмяната на дарението може да се претендира в срок от една година от сключването на договора.

Специални моменти

Има специална форма на договора за дарение на МПС – писмен договор с нотариална заверка на подписите.

Възможно е дарението да бъде срочно – в този случай дареният получава собствеността, но не се ползва от нея веднага – например подарил съм лекия си автомобил на свой приятел, но съм уговорил, че ще го ползвам още 5 месеца.

Допустимо е дарителят да постави условие на дарения, което обаче е с морална стойност – например, че подарявам лекия си автомобил на сина си, ако завърши отлично средното си образование. Но ако поставеното условие е невъзможно – например подарявам ти автомобила си, ако завършиш средното си образование за една година – в този случай договорът ще е нищожен и няма да породи действието си.

Дарението може да е с тежест. В този случай дарителят възлага на дарения някакво обременяване – наример подарявам ти автомобила си, ако  построиш паметник на гроба ми.

Обещанието за дарение е нищожно, т.е. не поражда действие и страните не могат да се позовават на него (например обещавам, че ще подаря лекия си автомобил на сина си, ако завърши с отличие средното си образование).

 

Бланка

Договор за дарение на моторно превозно средство (МПС)

……………………………………………………………………………………………………………., ЕГН………………………., л.к. № ………………………..., издадена на ………………………..от МВР гр. …………………….., с адрес: ул. ………………………………………, № ……………, бл. ………………………, вх. ………, ет. ………, наричан/а накратко Дарител, от една страна
…………………………………………, ЕИК …………………………….., със седалище и адрес на управление: ………………………, ул.  ……………………………………№ ………, наричано накратко Дарител, от една страна

и

……………………………………………………………………………………………………………., ЕГН………………………., л.к. № ………………………..., издадена на ………………………..от МВР гр. …………………….., с адрес: ул. ………………………………………, № ……………, бл. ………………………, вх. ………, ет. ………, наричан/а накратко Дарен, от друга страна
…………………………………………, ЕИК …………………………….., със седалище и адрес на управление: ………………………, ул.  ……………………………………№ ………, наричано накратко Дарен, от друга страна

се сключи следният договор:

  1. Дарителят отстъпва на Дарения безвъзмездно и незабавно правото на собственост върху МПС: вид ……………………….., марка …………………………, модел …………………………, с рег. № ……………………, № на рама …………………………………., № на двигателя …………………………………………….. , заедно с всички принадлежности, отнасящи се към него.

Гореописаното МПС е в движение.

  1. Дареният приема дареното МПС с благодарност.

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

Дарител: …………………………………  Дарен: ………………………………..
/подпис/  /подпис/


Нищо в настоящия #договор (образец на документ) не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ако казусът ви е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

# Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
чл. 225, ЗЗД
– относно легалното определение за дарение
чл. 226, ал. 1, ЗЗД – относно обещанието за дарение
чл. 226, ал. 3, ЗЗД – относно невъзможното условие
чл. 227, ал. 1 – относно основанията за отмяна на дарението
чл. 227, ал. 2, ЗЗД – относно основанието за отмяна на дарението
чл. 227, ал. 3, ЗЗД – относно срока за подаване на иск

 

Искаш ли да получиш по имейл този образец напълно безплатно?

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.