Договор за управление и контрол

Искаш да сключиш такъв договор? Лесно е:

1. Кликни върху термините по-долу, за да научиш основните неща, които трябва да знаеш за този тип договори.

2. Разгледай бланката на договора. Навсякъде, където текстът е маркиран в син цвят, можеш да кликнеш, за да видиш превода на текста или негова алтернатива, която също можеш да използваш, в зависимост от твоя конкретен случай.

3. Свали си бланка на договора в края на тази страница, която можеш да попълниш с твоите данни, да разпечаташ и да използваш.

Страни
 Договорът се сключва между търговско дружество и физическо лице.
Предмет
ДРУЖЕСТВОТО възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение.
Срок
По принцип се сключва без срок, но може и да бъде определен такъв.
Цена
Възнаграждението на управителя + допълнителни тантиеми (бонуси).
Прекратяване
 Упълномощаването се прекратява с оттеглянето му от търговеца и вписването на оттеглянето в търговския регистър, както и хипотези допълнени в договора.
Специални моменти
Границите на правомощията на търговската прокура са уредени в закона, т.е договорът е длъжен да следва и да се ограничава от постановката, заложена в закона. Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които може да извършва търговеца, в това число да представлява търговеца. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон, НО може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца, освен aкo нe е специално упълномощен.

Търговецът е длъжен да заяви за вписване прокуриста в Агенция по вписванията, а прокуристът е длъжен да даде екзпемпляр от подписа си.

Друга особеност е, че упълномощаването може да бъде ограничено само за дейността на отделен клон.

Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица, което означава, че дори по договорът да има и други ограничения на прокуриста, то те няма да имат никакво значение за всички лица извън кръга дружеството-управителя.

 

Бланка


Договор управление и контрол

ДОГОВОР ЗА ПРОКУРИСТ

Днес, ………… 20… г. в гр. …………………………. на основание чл. 21–25 от Търговския закон между страните:

1………………………………………….., със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………, представлявано от ………………………………………………………………….. наричана в договора ТЪРГОВЕЦ, от една страна и

2…………………………………………………………………………………………………., с ЕГН …………………. с адрес ……………………………………………………………….., наричана в договора ПРОКУРИСТ от друга страна,  се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Търговецът натоварва и упълномощава, а Прокуристът приема да управлява фирмата на Търговеца срещу възнаграждение.

Чл.2. Прокуристът ще получава възнаграждение в размер на ……………………… (твърда сума/процент от реализираните приходи на фирмата), което ще се изплаща по следния начин ………………………… (месечно, годишно, по друг начин).

Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от …………. години и влиза в сила от датата на вписване на прокурата в търговския регистър.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОКУРИСТА

Чл. 4. Прокуристът се упълномощава от Търговеца със следните права:

– да извършва всички действия и сделки, свързани с упражняване на търговската дейност на фирмата-упълномощител;– да представлява Търговеца;

– да упълномощава други лица за извършване на определени действия в интерес на фирмата без за това да е необходимо съгласието на Търговеца;

– да се разпорежда с имуществото на фирмата-упълномощител без правото да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти на фирмата;

Чл. 5. Прокуристът се задължава:

– да изпълнява длъжността си с грижата на добър търговец в интерес на фирмата-упълномощител;

– да не упълномощава другиго със своите права по закон;

– да не сключва търговски сделки за своя или чужда сметка в пределите на упълномощаването;

– да предава на Търговеца всичко, което е получил при изпълнение на дейността си;

– да прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата, когато подписва документи на фирмата-упълномощител;

– да дава на Търговеца отчет и текуща информация за дейността си и всички сключени от него сделки;

– да пази търговските тайни на Търговеца, станали му известни при изпълнение на длъжността си;

– да не упражнява конкурентна на Търговеца дейност, освен с писменото съгласие на Търговеца.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.6. Търговецът има право:

– да получава информация за дейността на Прокуриста;

– да получава всичко, което Прокуристът е получил при изпълнение на дейността си;

– да ограничава упълномощаването на Прокуриста в рамките на даден регион;

– да упълномощава и други лица за отделно или съвместно управление на фирмата;

– да прекратява упълномощаването, когато интересите на фирмата го налагат.

Чл.7. Търговецът има следните задължения:

– да осигури работно място на Прокуриста;

– да предоставя на Прокуриста всички данни, необходими за изпълнение на дейността му;

– да изплаща редовно на Прокуриста уговореното възнаграждение, както и обезщетение за обичайните разходи по дейността му.

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) Ако Прокуристът е сключил сделка без съгласието на Търговеца за своя или чужда сметка и Търговецът узнае за нея, той има право да иска обезщетение или да заяви, че сключената сделка е за негова сметка.

(2) Заявлението се прави в писмена форма в срок от един месец след узнаването на сделката, но не повече от една година от извършването й и се отправя до Прокуриста и до третото лице.

(3) Искът по алинея 2 се погасява в петгодишен срок от извършването на сделката.

Чл. 9. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и действащото законодателство.

Чл. 10. Страните ще решават възникналите спорове по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11 (1) Упълномощаването се прекратява с оттеглянето му от Търговеца и вписването на оттеглянето в търговския регистър.

(2) Упълномощаването не се прекратява със смъртта или поставянето на Търговеца под запрещение.

Чл. 12 Упълномощаването се прекратява със загуба на търговското качество на Търговеца (смърт на търговеца; загуба на дееспособност - поставяне под запрещение; обявяване в несъстоятелност и заличаване в търговския регистър).

Чл. 13 Упълномощаването се прекратява при обявяването на Търговеца в несъстоятелност.


Възможно е договорът да не съдържа тези уговорки, тъй като те са законово уредени и дори да не са записани тук, те важат с пълна сила.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ТЪРГОВЕЦ: ………………                                                   ПРОКУРИСТ: ………………

 

Нищо в настоящия #договор (образец на документ) не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ако казусът ви е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)

# Търговски закон (ТЗ)
чл. 21 – 25 ТЗ
– относно уреждане на отношенията между търговеца и прокуриста

 

Искаш ли да получиш по имейл този образец напълно безплатно?

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.