Предварителен договор за покупко-продажба на МПС

Искаш да сключиш такъв договор? Лесно е:

1. Кликни върху термините по-долу, за да научиш основните неща, които трябва да знаеш за този тип договори.

2. Разгледай бланката на договора. Навсякъде, където текстът е маркиран в син цвят, можеш да кликнеш, за да видиш превода на текста или негова алтернатива, която също можеш да използваш, в зависимост от твоя конкретен случай.

3. Свали си бланка на договора в края на тази страница, която можеш да попълниш с твоите данни, да разпечаташ и да използваш.

Страни
Страните по договора са бъдещият продавач и бъдещият купувач. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек  сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение. Не е необходимо условие да имам свидетелство за управление на МПС, за да мога да участвам в такава сделка. Това дали след като си купя колата обаче, ще мога автоматично да стана кралят на пътищата, е друг въпрос.
Предмет
Предмет на сделката е задължението за бъдещата продажба на едно МПС. В тази категория попадат всички превозни средства, които имат двигател. Това общо взето означава, че ако искам да си купя лек автомобил, мотопед, трактор или автобус (общо взето всичко без влак и трамвай) ще трябва да използвам този тип сделка. Същинското предаване на собствеността на едно МПС се случва чрез сключването на окончателен договор за покупко-продажба, а предварителният такъв е една полезна стъпка преди това. Същественото при предварителния договор за покупко-продажба е, че след него няма мърдане – МПС-то рано или късно ще смени собственика си. Задължението може да е както само за едната страна, така и за двете. Важно е да бъде  конкретизирано в максимална степен за кое точно МПС се сключва договор, така че след изтичането на срока купувачът да не се окаже жертва на измама.При автомобилите например се ползва така нареченият номер на шаси, който е уникален за всеки автомобил в света.

Плащането на парите за покупко-продажбата се случва едва когато се сключи окончателният договор. В предварителния може да бъде уговорено плащането на капаро.

Срок
Най-често се определя една дата, която е крайният срок за сключването. Ако след нея някоя задължена страна не изпълнява обещанието си, другата може да потърси съдебна защита.
Цена
Не е задължително при сключването на предварителния договор за покупко-продажба да бъде уговаряно плащането на каквато и да е цена. Все пак в практиката е прието бъдещият купувач да плати известна част от крайната сума на имота под формата на задатък. Важно е обаче в предварителния договор да бъде уговорена точната цена, за която впоследствие превозното средство ще бъде продадено.
Прекратяване
Когато насрещната страна не изпълнява обещанието си, изправната може да потърси съдебно обявяване на договора за окончателен. Също така обаче тя може да развали контракта и да потърси обезщетение. По тази причина и се уговарят размери на компенсиране в договора. Те не са задължителни, но когато ги няма обезщетението следва да обхваща единствено претърпените парични загуби и пропуснатите евентуални доходи от превозното средство. Те обаче са или трудни за доказване, или могат да не се равняват на сериозна сума.
Специални моменти

Кои са най-тънките моменти при предварителния договор?

  1. Обещанията не са просто голи думи. Който сключва предварителен договор, трябва да сключи и окончателен.
  2. Когато отсрещната страна не изпълнява – възможност да се обърна към съда. Там се проверява дали всичко с предварителната сделка е в ред. В случай, че да – съдът постановява сключването на краен договор, колкото и да не се иска това на другата страна.
  3. В предварителния договор се съгласяваме за най-важните точки от основния. Така ако се разберем например, че ще купя за 5000 лева, а на уречения ден ми кажат, че за под 6000 лева няма и да се снимам с колата, отново имам възможността по точка 2.

 

Бланка


Предварителен договор за покупко-продажба на МПС

 

Днес, …………….. година, в гр. …………, между:

1. ..................... с ЕГН: ....................., лична карта: ....................., издадена на ..................... г. от МВР гр. ......................, от една страна
1. ……………..,ЕИК/БУЛСТАТ: …………………., със седалище и адрес на управление: ………………………………………….., представлявано от упълномощения представител ………………………………… с ЕГН:…………………………  ЛК № ……………….., издадена на………………. от МВР – …………..
наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ,

и

2. ..................... с ЕГН: ....................., лична карта: ....................., издадена на ..................... г. от МВР гр. ......................, от друга страна
2. ……………..,ЕИК/БУЛСТАТ: …………………., със седалище и адрес на управление: ………………………………………….., представлявано от упълномощения представител ………………………………… с ЕГН:………………………… ЛК № ……………….., издадена на………………. от МВР – …………..
наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, се сключи следният договор:

 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предмет на договора е сключването на окончателен договор за продажбата от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА на 1 брой МПС, произведено в ………….. по цени и условия, описани по-подробно в следващите клаузи :

ОПИСАНИЕ НА МПС :

Марка : ……………….

Модел : ……………….

Брой и вид предавки :

Шаси:   …………………………………

Двигател : …………………………..

Обем : …………………………..

Цвят : …………………………….

Вид : …………………………….

Екстри, включени в цената :

Цена : ………………. лв.

ДДС 20 % : ………………. лв.

Обща цена : ………………… лв.

Словом : …………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Задължения на ПРОДАВАЧА :

Да сключи в ………….-дневен срок от сключването на настоящия договор окончателен договор за продажба на горепосоченото МПС, като се задължава след сключването на окончателния договор да предаде описаната в предмета на настоящия договор стока в сервиза на КУПУВАЧА, находящ се в гр. …………………, кв. “………………………….”, ул.”…………………………….” № ……., като предаде стоката в комплект с продажна фактура, талона за гаранция и другите, съпътстващи моторното превозно средство документи и инструменти от производителя, след ефективно постъпване на средства по банковата сметка на ПРОДАВАЧА.

 

3. Задължения на КУПУВАЧА :

Да сключи в .............-дневен срок от сключването на настоящия договор
до …………….. г.
окончателен договор за продажба на горепосоченото МПС, като се задължава след сключването на окончателния договор:

– да преведе сумата от ………………………. ( ……………………………………………………. лева ) по банкова сметка : ………………………………… в лева, банков код : ………………………….., при “…………………………………..”, клон ……………….., ул.”……………………….” № ……..

Изчисляването на дължимата сума се извършва съгласно фиксирания курс лев / евро на БНБ за деня на получаване на превода. Разноските по превода са за сметка на КУПУВАЧА.
ПРОДАВАЧА.

 

4. При несключване на окончателен договор в ………. дневен срок от датата на сключване на настоящия договор всяка от страните може да предяви иск пред съда за сключване на окончателния договор. В такъв случай договорът се счита сключен в момента, в който решението влезе в законна сила.

 

5. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ :

5.1. За неуредените в договора случаи се прилага Българското законодателство и по-специално Закона за задълженията и договорите.

 

Договорът е съставен в два екземпляра – по един за всяка договаряща се страна.

 

КУПУВАЧ : ………………………………..        ПРОДАВАЧ: ……………………………..

 

Нищо в настоящия #договор (образец на документ) не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ако казусът ви е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

чл. 19, ЗЗД – относно предварителния договор
чл. 362, ГПК – относно обявяване на предварителния договор за окончателен

 

Искаш ли да получиш по имейл този образец напълно безплатно?

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.