Договор за възлагане на управлението

Искаш да сключиш такъв договор? Лесно е:

1. Кликни върху термините по-долу, за да научиш основните неща, които трябва да знаеш за този тип договори.

2. Разгледай бланката на договора. Навсякъде, където текстът е маркиран в син цвят, можеш да кликнеш, за да видиш превода на текста или негова алтернатива, която също можеш да използваш, в зависимост от твоя конкретен случай.

3. Свали си бланка на договора в края на тази страница, която можеш да попълниш с твоите данни, да разпечаташ и да използваш.

Страни
Договорът се сключва между дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество (ООД и АД) и физическо лице.

Предмет
Дружеството възлага, а Управителят приема да управлява предприятието и да го представлява срещу възнаграждение.

Срок
По принцип се сключва без срок, но може и да бъде определен такъв.

Цена
Възнаграждението на управителя + допълнителни тантиеми (бонуси).

Прекратяване
В случай на смърт, прекратяване на юридическото лице, изтичане на предвидения срок, както и други хипотези, уредени в договора.

Специални моменти
Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ в компетентността на общото събрание е да взема решения за придобиване и отчуждане на недвижими имоти и вещни права върху тях. Приема се, че такава сделка извършена от управителя без предварителното разрешение на дружеството е действителна, но управителят носи отговорност.

Управителят е длъжен да бъде вписан в Агенция по вписванията, както и даде екземпляр от подписа си.

 

Бланка

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО

на дружество с ограничена отговорност „……………”

 

Днес, ………..г., в гр.  между:

  1. ……………. (в процес на вписване), със седалище и адрес на управление: ………….., представлявано от …………………с ЕГН……………….- собственик на капитала, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО, от една страна
    ……………., със седалище и адрес на управление: ………….., представлявано от …………………. с ЕГН………………. – собственик на капитала, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО, от една страна

и

  1. ......................., с ЕГН ......................., постоянен адрес ....................................................................., в качеството му на управител на ................................., наричан по-долу за краткост УПРАВИТЕЛ, от друга страна
    ……………….., с ЕГН ………………….., постоянен адрес …………………………………………………, и ……………., с ЕГН ………………….., постоянен адрес ……………………………………………………………, в качеството им на управители на “……………………………”, наричани по-долу за краткост УПРАВИТЕЛИ, от друга страна.

се сключи настоящият договор, на основание чл. 141, ал. 7 от Търговския закон, с който страните се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ДРУЖЕСТВОТО възлага, а УПРАВИТЕЛЯТ приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството и решенията на общото събрание на …………….”

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Договорът не е ограничен със срок.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО упълномощава УПРАВИТЕЛЯ от негово име и за негова сметка да извършва всички действия и сделки, свързани с управлението на предприятието му.

Чл. 4. За управлението на предприятието УПРАВИТЕЛЯТ има право на месечно възнаграждение, в размер на:………………….

Чл. 5. УПРАВИТЕЛЯТ има право:

1. от името и за сметка на търговеца да сключва сделки, свързани с упражняването на търговското му занятие;

2. да сключва, изменя и прекратява трудовите договори;

3. да определя трудовите възнаграждения;

4. да стимулира и да налага дисциплинарни наказания;

5. да командирова персонала на дружеството, като спазва действащата нормативна уредба, да разрешава ползване на платен годишен отпуск, да осигурява безопасни и здравословни условия на труд;

6. да предприема действия по стопанисване и опазване на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО, да се разпорежда с него, да извършва всякакви правомерни действия, осигуряващи нормалното функциониране на предприятието в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството и условията на този договор;

7. да преупълномощава трети лица с отделни свои права, свързани с упражняването на търговското занятие на търговеца, необходимо за запазване на интересите на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 6. УПРАВИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осъществява търговското управление с грижата на добрия търговски управител;

под грижа на добрия търговски управител се разбира полагането такива грижи и усилия, които винаги да са в защита на интереса на дружеството

2. да осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на ДРУЖЕСТВОТО, като организира изпълнението на поставената от ДРУЖЕСТВОТО бизнес задача; той може да се отклонява от целите, начина и насоките на управлението, ако това е необходимо за запазване на стопанските интереси на ДРУЖЕСТВОТО и не е било възможно да се взема  съгласието на последното;

3. да представлява …………. пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансовите институции и пред други физически и юридически лица;

4. да представя на ДРУЖЕСТВОТО отчети за резултатите от дейността на дружеството в 30-дневен срок след приключване на всяка финансова година;

5. да уведомява незабавно в писмена форма ДРУЖЕСТВОТО за всички обстоятелства от съществено значение за него, в това число и когато е преупълномощил или възнамерява да преупълнномощи трето лице с отделни свои права;

6. да не извършва търговски сделки за своя или чужда сметка и да не осъществява дейност, конкурентна на ДРУЖЕСТВОТО;

  • В противен случай може да бъде изключен по предложение на съдружник, ако самият той е такъв, както и да отговаря за нанесени имуществени вреди.

7. да пази търговските тайни и търговския престиж на ДРУЖЕСТВОТО. Да не огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила настоящия договор и за срок от 2 години след прекратяването му.

  • Това задължение може да отпадне, ако договорът е развален по вина на дружеството и след като управителят е уведомил дружеството писмено в срок 1 месец от развалянето, че се освобождава от това ограничение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. ДРУЖЕСТВОТО:

1. взема необходимите решения в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на …………. и този договор;

2. определя бизнес задача за целия срок на настоящия договор, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството и финансовото му състояние;

3. при условията на чл. 5, т. 4 от настоящия договор ДРУЖЕСТВОТО има право да иска и да получава отчет от УПРАВИТЕЛЯ за осъществяването на търговското управление;

4. е длъжно да представи на УПРАВИТЕЛЯ необходимите средства и информация за осъществяване на търговското управление;

5. е длъжно да заплати възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ при спазване на чл. 4 от настоящия договор, направените разходи заедно с лихвите и вредите, претърпени във връзка с търговското управление;

6. е длъжно да прави вноски за ДОО, за допълнително пенсионно осигуряване и за здравно осигуряване на УПРАВИТЕЛЯ, съгласно реда и условията на действащото осигурително законодателство;

Когато един от съдружниците в търговско дружество има сключен договор за управление на същото дружество и иска да упражнява трудова дейност, която е различна от управлението на дружеството и за която получава възнаграждение, той следва да се осигурява на две основания – като управител и като самоосигуряващо се лице.

7. контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприеме мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата;

8. на свободен достъп до всички работни места в дружеството, клоновете и представителствата му;

9. да изисква разработването и предоставянето на всякакъв вид информация и документация, свързана с дейността на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8. При виновно неизпълнение на задълженията по този договор изправната страна има право да го развали при условията на действащата нормативна уредба в Република България.

Чл. 9. (1) Договорът може да бъде развален с писмено предизвестие на едната страна до другата, направено в 2-месечен срок;

Срокът на предизвестието може да е и 1 месец, както и по-дълъг.

(2) Договорът се прекратява с избиране по съответния ред на нов управител на ДРУЖЕСТВОТО – от момента на вписването на промяната в търговския регистър;

(3) Договорът се прекратява по писмено съгласие между страните;

(4) Договорът се прекратява в случай на смърт или поставяне под запрещение на УПРАВИТЕЛЯ;

(5) Договорът се прекратява при виновно неизпълнение от страна на УПРАВИТЕЛЯ на решенията на общото събрание;

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 10. Страните могат да променят условията на този договор при последващи промени на нормативната уредба, при съществени изменения на икономическите условия или когато не са налице тези условия при постигнато взаимно съгласие чрез допълнителни писмени споразумения към този договор.

Чл. 11. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси се решават в съответствие с действащото законодателство.

Този договор се състои от 3 (три) страници и се състави и три еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните и един за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

За СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА:                За УПРАВИТЕЛЯ:

 

…………………………………                …………………………………

(Имена…………)                        (Имена…………)

 

Нищо в настоящия #договор (образец на документ) не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ако казусът ви е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)
чл. 141 ЗЗД –
обща норма, урежадаща управлението и представителството
чл. 141, ал. 7 ЗЗД – относно уреждане на отношенията между дружеството и управителя
чл. 142, ЗЗД – относно забрана за конкуренция по отношение на управителя
чл. 41, ал. 3, ЗЗД – относно ограничения при прекратяване на договора

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 94-Е-87 ОТ 17.05.2012 Г. НА НАП ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1 Т. 7, В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО УПРАЖНЯВАТ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ И ПО ЧЛ. 4, АЛ. 3, Т. 2 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – относно осигуряването на управителя

 

Искаш ли да получиш по имейл този образец напълно безплатно?

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.