Домашен телефон с Теленор – права и задължения


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Някои казват, че домашният телефон бил отживелица, но… ретрото пак е на мода. И то в подобрена версия. Теленор предоставя фиксирана телефонна услуга (домашен номер), която се осъществява със СИМ карта и освен повиквания, включва: показване на номера на викащия (CLIP); скриване на номера на викащия (CLIR); пренасочване на повикванията (Call Forward) – когато повикванията към моя номер се получават в крайното устройство на друг номер (например на домашния телефон на съседа или на мобилния ми телефон); безплатни спешни повиквания; Интернет; пренос на данни и др.

Като потребител получавам домашен номер след сключване на договор. Имам право на отказ от договора в 7-дневен срок. Този отказ не ме освобождава от задължението да платя  съответната част от месечния абонамент, както и цената на ползваните услуги за времето на ползване на услугата (например за 5 дни ползване от 30-дневен месец ще трябва да заплатя ⅙ част от месечния абонамент). Договорът се сключва за 12 или 24-месечен срок. Дотогава се задължавам:

 • да не прекратявам едностранно договора;
 • да не подавам молба за временно спиране на достъпа до Мрежата;
 • да не извършвам действия, които са ми забранени по договор;
 • да не прехвърлям номера на някой друг;
 • при кражба или загуба на СИМ картата, в 7-дневен срок от уведомяване на Теленор за това, да закупя нова СИМ карта.

След изтичане на срока на договора, той става безсрочен.

За да сключа договор, трябва да имам навършени 18 години или да нося пълномощно (ако съм упълномощено лице на фирма) и се идентифицирам с:

 • лична карта;
 • съдебно решение за регистрация или удостоверение за актуално състояние – ако представлявам юридическо лице;
 • ЕГН/БУЛСТАТ – ако съм лице, упражняващо свободна професия.

При сключване на договора или подписване на допълнително споразумение Теленор може да ми изиска и допълнителни документи. Подписвам  договора във всеки офис на Теленор или  на търговските му представители.

Теленор може да не сключи договор с мен, да развали едностранно без предизвестие договора или да откаже възстановяване на спрян достъп до предоставяните ми услуги, в случай че:

 • не предоставя някой от изисканите документи;
 • имам неплатени дължими суми;
 • не съм внесъл изисканата от Теленор гаранционна сума;
 • използвал съм при сключването на договора или неговото изпълнение неистински документ, документ с невярно съдържание или подправен документ;
 • от моя домашен номер съм извършил обезпокоителни повиквания (съобщения), или злоумишлени обаждания ;
 • използвал съм домашния си номер за незаконни цели или нетипичен трафик;
 • съм получил или опитал да получа от Теленор услуги/стоки чрез незаконни средства;
 • при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация спрямо фирмата, която представлявам;
 • други основания.

Когато Теленор ми откаже възстановяване на спрян достъп до домашния ми номер, договорът ми се прекратява. Може да не се прекрати, ако в 14-дневен срок от датата на получаване на отказа прекратя действието, поради което са ми спряли услугата и ми е първо нарушение.

Теленор има право да ми откаже сключване на договор или едностранно да развали  договора ми с едномесечно писмено предизвестие, в случай че:

 • съм посочил неверен адрес за получаване на фактури;
 • съм използвал крайни устройства, които не отговарят на действащите стандарти (например декодиран апарат, закупен от друга държава);
 • от Теленор е направена кредитна оценка, според която не бих могъл да покривам обичайните си задължения по договора;
 • системно и съществено нарушавам договора и Общите условия.

Като потребител имам право едностранно да прекратя безсрочния си договор с едномесечно писмено предизвестие, като за целта Теленор ме уведомява не по-късно от един месец от изтичане на срока на договора чрез СМС, телефонно обаждане или друг начин.

Имам право едностранно да прекратя индивидуален договор срочен или безсрочен, при съществено или системно нарушение на Общите условия и индивидуалния договор от страна на Теленор (когато качеството или цената на услугата не отговаря на договореното; при пренос на номера към друг оператор и други), с едномесечно писмено предизвестие.

Веднъж сключен, индивидуалният ми договор и Общите условия към него определят отношенията между Теленор и мен. Промяна в клаузите можем да направим по взаимно съгласие и когато законът го налага. Това става с подписване на анекси.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ

чл. 6 – относно видовете услуги, които Теленор предоставя при сключване на договор за фиксирана телефонна услуга.

чл. 11 – относно начина на сключване на индивидуален договор с потребителя (в писмена форма) и влизането му в сила. Относно правото на потребителя да се откаже от договора в 7-дневен срок от сключването му, което не го освобождава да плати пропорционалната част от абонаментна такса и използваните за периода услуги.

чл. 12 – относно задълженията на потребителя по индивидуалния договор до изтичане на срока му.

чл. 13 – относно задължителните документи, с които се идентифицира потребителят при сключване на индивидуален договор с Теленор.

чл. 20 – относно случаите, в които Теленор има правото да не сключи индивидуален договор с потребител, да развали едностранно без предизвестие индивидуален договор с потребител или да откаже възстановяване на спрян достъп на потребител до предоставяните му услуги.

чл. 21 относно правото на Теленор да прекрати договора в случай на отказ от тяхна страна за възстановяване на спрян достъп на потребител до предоставяните му услуги, освен ако в

14-дневен срок от датата на получаване на отказа потребителят не е отстранил или прекратил действието на основанието за постановяване на този отказ и отказът не е за повторно нарушение с едномесечно писмено предизвестие.

чл. 22 – относно правото на Теленор да откаже сключване на индивидуален договор или едностранно да развали индивидуален договор с едномесечно писмено предизвестие и случаите, в които може да бъде упражнено – посочване на неверен адрес за получаване на фактурите, използване на крайни устройства без документи за съответствие, системно е нарушавал условията на договора и тези ОУ и др. Относно правото на потребителя едностранно да прекрати с едномесечно писмено предизвестие индивидуален срочен или безсрочен договор, при съществено или системно нарушение на Общите условия и индивидуалния договор от страна на Теленор.

чл. 23 –  относно правото на потребителя едностранно да прекрати безсрочен индивидуален договор с едномесечно писмено предизвестие. Относно задължението на Теленор да уведомява крайните потребители не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях чрез кратко текстово съобщения (SMS), писмо, телефонно обаждане и/или по друг начин, който Теленор по свое усмотрение прецени за подходящ. Относно правото на потребителя едностранно да прекрати с едномесечно писмено предизвестие индивидуален срочен или безсрочен договор, при съществено или системно нарушение на Общите условия и индивидуалния договор от страна на Теленор.

чл. 40 – относно правото на Теленор да определя конкретна сума, наричана кредитен лимит, в рамките на която потребителят има възможност да ползва услугите, без да е необходимо внасянето на гаранционна сума.

чл. 44 – относно задължението на потребителя при превишаване на лимита си:

а) да внесе гаранционна сума, която да служи за обезпечение на плащанията, или б) да направи текущо плащане на всички използвани услуги.

чл. 47 – относно правото на Теленор да извърши първоначална (преди сключване на индивидуален договор) и текуща кредитна оценка на всеки потребител, с цел преценка на събираемостта на вземанията, изготвяне на потребителски профил в съответствие с индивидуалните особености и други маркетингови или кредитни цели. Кредитната оценка се извършва за сметка на Теленор.

чл. 53 – относно правото на Теленор да изисква внасяне на гаранционна сума от потребител когато: потребителят е с изчерпан кредитен лимит; на потребителя е бил спрян достъпът до услугите поради неплащане на дължими суми; в зависимост от кредитната оценка на потребителя и начина на ползване на услугите; при реализиране от потребителя на нетипичен трафик, както и в случаите по т. 20, б. “з”.

чл. 158, т. 10 – относно приетата дефиниция за понятието „Нетипичен трафик” – трафик, чийто обем значително (повече от 3 пъти), надвишава обема на трафика, реализиран добросъвестно от потребителя през предходните периоди на ползване на услугата и/или трафик, който включва обаждания с приблизително еднакво времетраене, осъществявани 5 или повече пъти в рамките на 12часа към един и същи номер за услуги с добавена стойност.

# ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

Чл. 20а, ал. 2 – относно факта, че договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните.

Постановление 3/1982 по н.д. № 12/1981 – относно тълкуването на понятията “неистински документ”, “документ с невярно съдържание” и ”подправен документ”.

Даниела e студент по Право в Нов Български Университет. Участва в dogovor.at като aвтор, мотивирана от обществената кауза да помага на неюристите в областта на договарянето.