Какво да направя, за да имам ток от ЧЕЗ?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Да, няма как да отида в магазина и да си купя определено количество мегават часа ток или една опаковка ток на нощна тарифа и две – на дневна. Електрическата енергия се продава в обекта, в който я използвам – в моето жилище, офиса ми, магазина ми т.н. За да стана потребител и да стартира продажбата обаче, трябва да извърша няколко неща:

 • Да подам заявление по образец. Видът на заявлението зависи от това дали ще ползвам енергията за битови или стопански (небитови) нужди.
 • При подаването на заявлението трябва да представя и документ за самоличност. Ако съм упълномощил някого, той трябва да представи своя документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на моя подпис (в качеството ми на упълномощител).

Ако няколко лица имат право върху един обект (например аз и братовчедите ми сме съсобственици на имота, наследен от баба ни) и право да бъдат потребители, един от тях може да подаде заявлението, като приложи декларация, чрез която декларира, че останалите собственици са съгласни.

Към заявлението трябва да приложа документи, които доказват моята самоличност или правен статут, ако смятам да използвам ток чрез юридическо лице. Документите са описани в образците на заявления, които подавам. Трябва и да декларирам следните обстоятелства:

 • Основанието, на което ще ползвам имота – дали съм собственик, наемател, ползвател или пък носителят на тези права ми е дал разрешение. В последния случай прилагам и декларация от негова страна, с която той декларира съгласието си.
 • Че имам документ за въвеждане в експолатация (издаване на разрешение за ползване на нова сграда или на вече построена, но преобразувана сграда. Издава се от началника на ДНСК или че няма промяна във вече съществуващия план.
 • Че електрическата инсталация в обекта отговаря на техническите изисквания. Без да съм специалист, трудно мога да гарантирам за това.
 • Да декларирам за какви нужди ще ползвам електрическата енергия – за битови или за стопански.
 • Да декларирам, че съм съгласен с общите условия на ЧЕЗ. В тази връзка имам една много важна възможност – да предложа различни условия. Ако ЧЕЗ се съгласи, ще ги включим в допълнително споразумение, което ще бъде част от общите условия.

ЧЕЗ може да поиска да представя заверени с подписа ми копия от документите, които доказват декларираните от мен обстоятелства. Например, документа за въвеждане в експлоатация на обекта, документи, свързани със собствеността върху имота или с правото, което имам спрямо него. (договор за наем, документ, удостоверяващ право на ползване в моя полза и др.).

След като всички административни изисквания са изпълнени, може да се пристъпи към действия на практика. ЧЕЗ е длъжен да ме свърже с мрежата в срок от 7 дни от подаване на заявлението – за стандартна услуга или в срок от един ден, в случай, че съм платил цената за експресна услуга. За да тръгне електричеството, може да се наложи да бъдат монтирани електрически съоръжения като кабели, електромер и др. Мое задължение е да осигуря достъп на служителите на ЧЕЗ до обекта, за да извършат необходимото.

ЧЕЗ може да откаже да ми продава електрическа енергия, ако:

 • нямам документ за въвеждане в експлоатация или имотът не е присъединен към мрежата;
 • в същия имот има друг потребител, който ползва или е ползвал електричество, но не е заявил, че иска прекратяване на продажбата. Това правило не се прилага, ако другият ползвател вече не ползва фактически имота и не ползва електричество. Също така, трябва обективно да е невъзможно да го открия. Ако са налице тези обстоятелства, ЧЕЗ има право да прекрати отношенията си със стария потребител и така да се открие възможността да започне да продава електроенергия на мен.
 • имам неизплатени задължения към ЧЕЗ за друг имот.
 • не постигнем съгласие за условията, при които ще се извършва продажбата. Например, ако не съм съгласен с общите условия и предложа други, а ЧЕЗ от своя страна не се съгласи с моето предложение. Ако и двете страни са непреклонни, няма как да  се стигне до продажба.
 • компетентен орган (например съд) разпореди това, в изпълнение на закона.

ЧЕЗ е длъжен да ми изпрати съобщение за отказа си в срок от 7 дни след подаването на заявлението или до края на следващия работен ден – ако съм заплатил цената за експресна услуга. В съобщението се посочва основанието за отказа. Включват се и указания за действията, които трябва да извърша, за да отстраня причината за отказа. След като ги извърша, следва да информирам писмено ЧЕЗ. Заявлението ми ще бъде разгледано повторно. Ако не съм съгласен с отказа на ЧЕЗ и мисля, че няма основание за него, спорът ни ще се реши по пътя на преговорите. Имам право и да подам възражение срещу действията на ЧЕЗ, на което компанията е длъжна да отговори в 3-дневен срок от подаването му.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България” АД

чл. 8, ал. 2 – относно срока за който трябва да започне продажбата на срок след подаването на заявлението от моя страна.

чл. 8, ал. 3 – относно документите и декларациите, които трябва да приложа към заявлението.

чл. 8, ал. 4 – относно правото на ЧЕЗ да поиска подписани от мен копия, които потвърждават декларираните обстоятелства.

чл. 8, ал. 6 – относно задължението ми при подаването на заявлението да представя документ за самоличност, а за упълномощените лица – и пълномощно с нотариално заверен подпис от лицето, което има право да бъде потребител.

чл. 8, ал. 7 – относно подаването на заявление в случаите, в които няколко лица имат право да бъдат потребители в определен обект и относно необходимостта от попълване на декларация от страна на лицето, което подава заявлението.

чл. 8, ал. 8 – относно осигуряването на достъп до обекта, за да бъдат монтирани електрически съоръжения, в случай че е необходимо

чл. 9, ал. 1 – относно случаите, в които ЧЕЗ има право да откаже да продава електрическа енергия.

чл. 9, ал. 1, т.1. – относно случаите, в които липсва документ за въвеждане в експлоатация на електрическите съоръжения и на обекта или обектът не е присъединен към електрическата мрежа

чл. 9, ал. 1, т. 2 – относно случаите, при които в същия имот има друг потребител, който не е заявил прекратяване на продажбата

чл. 9, ал. 1, т.3. – относно случаите, при които са налице неизплатени задължения към ЧЕЗ от моя страна за друг обект

чл. 9, ал. 1, т. 5 – относно случаите, в които не е постигнао съгласие за условията на проджбата между мен и ЧЕЗ

чл. 9, ал. 1, т. 6 – относно случаите, в които е налице решение на компетентен орган, в изпълнение на закона

чл. 9, ал. 2 – относно съобщението, което ЧЕЗ изпраща, за да ме уведоми за отказа и неговото съдържание. Относно повторното разглеждане на заявлението ми, след отстраняването на причините за отказа и след като съм уведомил ЧЕЗ писмено. Относно възможността за решаване на спора,в случай, че не съм съгласен с отказа на ЧЕЗ.

чл. 52 – относно решаването на спорове.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.