Ползване на ток от ЧЕЗ като частно лице или фирма


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Като потребител имам главна роля в общите условия на ЧЕЗ. Ето каква е тя. Мога да използвам енергията за битови или за стопански нужди. Ето и какво е характерно за тези два вида използване:

  1. За битови нужди: За да бъда ползвател за битови нужди, трябва да отговарям на три изисквания:
  • Да я ползвам в качеството си на физическо лице, а не на юридическо (фирма, дружество).
  • Имотът, който притежавам, ползвам или съм наел да бъде присъединен към електропреносната мрежа законно. С други думи, свързването да е извършено от служители  на ЧЕЗ и след като са изпълнени всички изисквания на общите условия. Ако  прокарам кабел от близкия трафопост или от някоя жица, едва ли това ще е законно, въпреки че в някои случаи работи успешно на практика.
  • На последно място, за да ползвам електроенергията за битови нужди, е необходимо да го правя в буквален смисъл – за домакинството си – за осветление у дома, за отопление, за домакински уреди, за телевизор, компютър и всички други нужни и не толкова нужни достижения на техниката.

Мога да дам съгласието си за определен срок друго лице да ползва електроенергия в обекта, (имота) който е моя собственост или имам право да ползвам. Например наемател. Това съгласие има сила само, ако го дам писмено и изрично пред ЧЕЗ или пред нотариус. При това положение аз отговарям за задълженията заедно, солидарно с лицето, на което съм дал разрешението. Т.е. ЧЕЗ може да търси изпълнението на задълженията както от това лице, така и от мен.

  1. За стопански нужди: За да бъда ползвател за стопански нужди:
  • Може да съм физическо или юридическо лице или лице на издръжка на държавния или общинския бюджет.
  • Да купувам електроенергията за стопански и/или обществени нужди.
  • Обектът да е законно присъединен. И тук важи пояснението за законно присъединяване – от упълномощени от ЧЕЗ лица, чрез спазването на съответния ред. (например подаване на заявление за присъединяване, получаване на разрешение, попълване на документация и т.н.

Ако предназначението на имота, за който купувам ток, се промени (започна да го ползвам за битови нужди, вместо за стопански, или обратното), имам задължението да уведомя ЧЕЗ в срок от 30 дни. Иначе ще бъде съставен констативен протокол и ще трябва да платя изразходваната електроенергия по по-високата цена, считано от датата на протокола. Това правило е, за да не се изкуша да замълча при промяна на предназначението с идеята да плащам тока на по-ниска цена. Ако новата цена е по-ниска, ще изприпкам на първия ден, за да съобщя на ЧЕЗ. Продавачът е включил този малък материален стимул, за да ме накара да спазвам задължението си за уведомяване.

Ако използвам електричеството за битови и стопански нужди едновременно и не е възможно да се изчисли количеството поотделно, заплащам отново по по-високата цена. Таксуването започва от датата на съставянето на протокола.

Животът е пъстър, а в тези общи условия ЧЕЗ е направил опит да предвиди още една житейска възможност – ако след границата, на която започва отчитането на изразходваната от мен енергия има трето лице – съсед и той иска да се снабдява с ток чрез моята електрическа уредба или инсталация. В този случай съседът няма самостоятелна мрежа. Възможно е това да се уреди, а конкретните условия на снабдяването му се договарят с анекс между мен и ЧЕЗ.

Ако правата на потребител се полагат освен мен и на още някого или на няколко лица, ще можем да ги упражняваме или всички заедно, или да упълномощим някого.

И така, аз съм потребител, а ЧЕЗ е продавач на електроенергия. Качеството на електрическата енергия трябва да отговаря на показатели, утвърдени от КЕВР. А задължението да ги покрива и спазва е на ЧЕЗ. Цената, която заплащам, не се определя по волята на ЧЕЗ, а е уредена в рамките на закона. Това е слаба утеха, но все пак е добре да го имам предвид.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България” АД

чл. 4, ал. 2 – относно ползването на електрическа енергия за битови нужди.

чл. 4, ал. 3 – относно възможността правата и задълженията на потребител да се упражняват от друго лице.

чл. 4, ал. 4 – относно потребителите на електрическа енергия за стопански нужди.

чл. 4, ал. 5 – относно смяната на предназначението на обекта,  който се използва електроенергия

чл. 4, ал. 6 – относно случаите, при които прават на потребител се упражняват от няколко лица

чл. 4, ал.7 – относно използването на електрическа енергия едновременно за битови и стопански нужди, когато е невъжможно отделното измерване на изразходваната енергия

чл. 4, ал 8 – относно снабдяването с електрическа енергия на трето лице чрез електрическата инсталация на потребителя.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.