ePay

Отговорност на Easy Pay във връзка с микросметка. Гаранция.


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Easy Pay носи отговорност в случаите, в които по своя вина не е изпълнил или е изпълнил неточно платежна операция, която съм наредил. Отговорността се изразява в това, че е длъжен своевременно да възстанови сумата по сгрешената операция. Например, ако съм спазил всички процедури, включително съм въвел коректно данните на определен търговец, а Easy Pay преведе сумата по друга сметка, ще ми възстанови целия ѝ размер.

 

Ето ги и случаите, в които Easy Pay не носи отговорност, ако забави или не извърши наредено плащане.

  1. Ако това се дължи на причини, свързани с мерки против изпирането на пари.
  2. Ако съм посочил невалидни, погрешни данни и поради това не е възможно операцията да бъде извършена.
  3. Ако вината е в платеца, който извършва превод към моята микросметка или в получателя на превод, който аз съм наредил.
  4. Ако се дължи на непреодолима сила .
  5. Ако се дължи на форсмажорни обстоятелства.
 1. Ако е поради независещи от Easy Pay и ePay обстоятелства, вкл. технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

 

Easy Pay и ePay са просто посредници между мен и търговците или другите лица, от които получавам пари или към чиито сметки превеждам суми. Не са страна по договорите между нас, не отговарят за неполучени или некоректни доставки, за некачествени стоки или други мои неволи, свързани с пазаруването по интернет. Въпреки че при извършването на плащания към търговци, Easy Pay е най-близо до мен по веригата, ако се получат проблеми или спорове, аз не мога да държа него отговорен и да изкарам яда си на него.

 

Easy Pay и ePay, естествено, не носят отговорност и ако предоставя паролата си на някого и през микросметката ми бъдат извършени плащания от мое име и за моя сметка без знанието и съгласието ми. Паролата е начинът да се идентифицирам, затова когато тя бъде въведена, те са длъжни да извършат наредената операция.

 

Според общите условия, Easy Pay носи отговорност пред мен само за преките загуби и щети, които съм претърпял, в резултат на неизпълнението по негова вина на наредена от мен платежна операция. По-нататък се уточнява, че тези преките загуби и щети се изразяват в размера на платените от мен такси. Изключва се претендирането на всякакви последващи загуби. Т.е. изрично се уговаряме, че претенциите за неустойка или обезщетение са изключени. Това е важна подробност, защото в резултат на нея не мога да искам никаква компенсация, независимо от загубите, свързани с неизпълнената платежна операция.

 

Максималната отговорност на Easy Pay във всички случаи е до размера на паричните средства, налични по микросметката ми. Изводът от всичко това ме води до логичното заключение, че проблемът си е мой.

 

Аз отговарям и понасям загубите си и в следните конкретно изброени случаи:

 • В случай че през микросметката ми са извършени неразрешени платежни операции, ако това е станало чрез измама. В общите условия не е уточнено дали измамата трябва да е извършена от мен или от друг. Излиза, че отговарям и в случаите, в които тя е извършена от друго лице спрямо мен. Дано да не изпадна в подобна ситуация, защото едва ли мога да понеса толкова тежка отговорност.
 • Ако не съм изпълнил едно или повече от задълженията си при откриването на микросметката  или при използването ѝ.

 

Гаранция

Easy Pay носи пълна отговорност за парите, налични в микросметката ми. Ако чрез микросметката ми е извършено плащане, което не съм разрешил по надлежния ред, Easy Pay носи пълна отговорност за това.  Важно е да имам предвид, че отговорността на Easy Pay е само при неспазване на надлежния ред. Надлежен означава този ред, който е описан в общите условия – чрез вписване на паролата ми или чрез нея и други начини за идентификация (в зависимост от нивото на микросметката ми и избраните от мен варианти). Следователно Изипей отговаря само ако е извършено плащане по начин, различен от този. И обратното – не носи отговорност и по смисъла на общите условия не се смятат за щети, тегления от сметката и преводи, ако са извършени чрез използването на паролата. Няма значение дали лично съм я въвел или волно или неволно съм я предоставил на друго лице, което от своя страна я е използвало. Това се приема като неизпълнение от моя страна на задължения, които имам според закона като ползвател на платежен инструмент, какъвто е микросметката.  Задълженията ми се изразяват в това да използвам микросметката си в съответсвие с изискванията за откриването и ползването ѝ, да уведомя доставчика в случаите на неразрешена употреба незабавно, след като разбера, да предприема всички разумни действия, за да запазя персоналните защитни характеристики на микросметката си (например паролата).

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация. 
Източници

# Общи условия за ползване на Микросметка – Easy Pay и ePay

 

Раздел X, абзац 1 – относно отговорнсотта, която Easy Pay носи пре мен, в качеството ми на титуляр на микросметката. Относно понятието “щети” по смисъла на общите условия – тегления от микросметката ми, които не са наредени по надлежния ред.

Раздел X, абзац 2 – относно отговорността, която нося и задължението да понеса всички щети, които са причинени от неразрешени платежни операции, ако са резултат на измама или на неспазване от моя страна на задълженията ми според общите условия, свързани с откриването и използването на микросметката.

Раздел X, абзац 3 – относно тегленията и преводите, чрез използването на паролата ми и уговорката, че те не се считат за щети. Относно неизпълнението на задълженията ми по ЗПУПС.

Раздел XI, чл. 1 – относно отговорността на Easy Pay за неизпълнена или неточно изпълнена платежна операция по негова вина.

Раздел XI, чл.2 – относно случаите, при които Easy Pay не носи отговорност за забавяне или неизвършване на наредено от мен плащане.

Раздел XI, чл.3 – относно отговорността на Easy Pay и ePay за споровете между мен и лицата, на които плащам или от които получавам пари.

Раздел XI, чл.4 – относно отговорността на  Easy Pay и ePay в случаите, в които съм предоствил паролата си на трето лице.

Раздел XI, чл.5 – относно отговорността на Easy Pay и ePay при невъзможност да извърша плащане в случаите на форсмажорни обстоятелства, поради независещи от тях причини.

Раздел XI, чл.6 – относно отговорността, която носи Easy Pay – само за преките загуби и щети, които съм претърпял, в резулат на неизпълнена платежна операция, по вина на Easy Pay. Относно уточнението, че преките щети и загуби са до размера на платените от мен такси. Относно изключването на всяка последваща загуба.

Раздел XI, чл.7 – относно максималната отговорност на Easy Pay и ePay за каквито и да е случаи – до размера на паричните средства по моята микросметка.

 

# Закон за платежните услуги и платежните системи

чл. 53 ЗПУПС – относно задълженията на ползвателите на платежни услуги по отношение на платежните инструменти.

 

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.