Предоставяне на информация и кореспонденция с Ти Би Ай Банк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Случвало ли ви се е да се променят условията по разплащателната ви сметка, без да сте бил уведомен за това? Или пък да ви изискат куп документи за превод, за който допреди два дни не ви се е налагало да давате никакви документи с изключение на лична карта?

За всичко това си има обяснение и ние ще ви го изложим тук!

Общите условия на Ти Би Ай Банк ЕАД уреждат по какъв начин ще се уведомявам за извършени промени в основните документи на банката. Това е моето задължение да следя поне веднъж месечно за изменение на тези документи в сайта на банката или да се поинтересувам в клон на банката.

В този смисъл с подписването на общите условия от моя страна, банката не е длъжна да ме уведомява за неща от сорта на нови документи които трябва да се представят при извършване на преводи, условията при които мога да се разпореждам със средствата си и изменение на самите общи условия.

ВАЖНО! Аз като клиент съм длъжен поне веднъж месечно да проверявам за тези изменения. В случай че не упражня законното си право да прекратя договора си с банката в двумесечен срок от публикуването на изменението аз се обвързвам с него. В случай че поискам прекратяване на договора си с Ти Би Ай Банк ЕАД съгласно чл.43, ал. 2 от ЗПУПС, аз не нося отговорност за обезщетения и разноски.

ВАЖНО! Евентуални промени по лихвените бюлетини, тарифите и другите документи влизат в сила незабавно. Или иначе казано – независимо от това искам или не ще плащам по-високи или по-ниски такси за преводи например.

Естествено, по всяко едно време може да изискам да ми се даде справка за движението по сметката ми, като за юридически лица това се прави задължително веднъж месечно, а за физически лица – при поискване, като при откриване на сметката трябва да посоча начин по който искам да получавам справката и въобще адрес за кореспонденция с банката.

Начините за кореспондеция с банката са няколко – на гише (колкото и странно да звучи, това си е уредено в общите условия), по пощата, електронната поща или само при поискване.

ВАЖНО! В случай че променя адреса си без да уведомя писмено за това банката всички съобщения ще се считат за валидно връчени, без значение за какво се отнасят!

Общите условия на Ти Би Ай Банк уреждат и случаите, в които се счита, че съм надлежно уведомен. Те зависят от начина, по който съм избрал да получавам кореспонденцията с банката:

  1. По пощата – ще се считам за надлежно уведомен за информацията посочена в писмото или документа след като изтекли 7 дни от изпращането му на посочения от мен адрес;
  2. Чрез системата за интернет банкиране – веднага след осчетоводяването на превода;
  3. Чрез банковия салон – в същия ден на поискването на съответния документ, но не по-късно от следващия работен ден.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

# ОУ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ОТ „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД

Раздел VII. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

т.7.1. – относно липсата на задължение за индивидуално уведомяване за промяна на ОУ.

т.7.2. – относно предоставяне на информация за движението по сметката на клиента;

т.7.3. – относно задължение за обявяване на начин за предоставяне на информмация;

т.7.4. – относно начините за предоставяне на информация за сметката и нейното движение

Раздел X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

т.10.2. – относно влизането в сила на лихвените бюлетини;

т.10.4. – относно правото ми да прекратя договора при несъгласие с ОУ.

Закона за платежните услуги и платежните инструменти

чл. 43, ал.2 – относно правото ми да прекратя договора при несъгласие с ОУ;

Николай е на 26 години, юрист по образование. Завършил е “Право” в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди това има специализация по “Фирмено управление” към средното си образование.