Моите права и задължения и тези на Булсатком (I част)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Права, задължения и отговорности на страните

Какви права има Булсатком?

Ясно е, че срещу правото ми право да ползвам услугите, стои и насрещното ми задължение да ги заплащам в уговорените срокове. Не го ли спазвам, компанията има право да прекрати ползването на услугата. В случай на аварии, предвидени ремонти и профилактики, компанията може временно да прекрати достъпа до мрежата, но е длъжна да ме уведоми за това поне 72 часа предварително по телефона или на интернет страницата си. Компанията има право да изменя съдържанието на телевизионния пакет, като за това е необходимо да бъда уведомен най-малко 7 дни предварително.

В случай че промяната не ме устройства, прекратявам договора. Когато е необходимо да се отстрани авария, компанията има право да прекрати услугите за не повече от 48 часа, като за това ме уведомява отново по електронен път или на мобилния ми телефон.

Когато препродавам услугите на компанията, последната има право да прекрати сключения между нас договор, но за целта трябва да има достатъчно основания за това. Под достатъчно основание слева да се разбира, че трябва да са налице достатъчно доказателства, които да удостоверяват, че злоупотребявам с правата, които Булсатком ми е предоставила. Компанията не носи отговорност за всички инсталирани крайни устройства, които са причинили повреда в мрежата ми. По своята същност обаче тези устройства трябва да не са пуснати на пазара и да не отговарят на законовите изисквания. Така, ако внеса устройство от Китай, което не е приложимо за европейското мрежово покритие и причини повреди на мрежата, Булсатком няма да носи отговорност за това. Това обаче не важи, когато съм инсталирал устройство, закупено в България, отговарящо на всички изисквания и приложимо към българската мрежа. Булсатком не носи отговорност и когато трети лица узнаят паролата ми и използват личните ми данни неправомерно, с което застрашават или повреждат мрежата. Компанията не носи отговорност в следните случаи:

  • когато не използвам предоставяните услуги според предназначението им;
  • когато влошаването на мрежата не е по нейна вина;
  • когато искам да използвам услугите на адрес, различен от този, където са инсталирани всички устройства;
  • когато вредите са настъпили в резултат на неизпълнение на задължение от моя страна;
  • при влошено качество на услугите, когато е в деня на сключването на договора;
  • когато не съм си изразходвал предоставените ми безплатни минути;
  • когато прекъсването на мрежата се дължи на неправомерно поведение от страна на трети лица. По този начин обаче компанията си дава едно голямо предимство, като винаги ще има право да се позовава на това, че настъпилите вреди се дължат в резултат на действията на трети лица и когато се обадя в офиса да поискам обяснение, една от възможните хипотези е служителката от другата страна да ми каже “Ами нали ги знаеш конкурентите как идват и режат кабели”. Затова е важно да съм запознат откъде идва проблемът. Защото в много случаи проблемът може да се дължи и на неточно изпълнение от страна на служителите на компанията. Например, ако живея в жилищен блок и в този блок има още десетина потребители на Булсатком, то е налице голяма вероятност някой да извика служителите да дойдат на място, за да оправят “жичките” и “кабелите” в общите части на сградата. При извършването на самия ремонт има опасност служителите да скъсат мой кабел на устройството и тогава компанията ще носи отговорност за това.

В случай че не изпълнявам коректно задълженията си по договора, БУЛСАТКОМ ще прехвърли всички дължими към нея задължения на агенция за събиране на вземания. Това обаче може да го направи само и единствено, след като ме уведоми по телефона (писмено или чрез разговор), факс, обратна разписка или на електронната ми поща, че ще предостави данните ми на трети лица, които ще събират задължението, както и пълна и точна информация относно дължимите от мен суми. В противен случай имам пълното право на възражения и спрямо агенцията за събиране на вземания, тъй като компанията не е изпълнила индивидуалните уговорки помежду ни.

Какви задължения има Булсатком и каква отговорност носи за неизпълнение на договорните си задължения?

Когато чуя думите “мобилен” или “интернет оператор”, в главата ми веднага се формира представа за една икономически по-силна страна, която ги държи в подчинено положение и иска само и единствено да им плаща. Това мислене обаче е редно да се промени. Запомням, че винаги срещу едно конкретно право на една страна стои и насрещното ѝ задължение да си спазва договорните клаузи. И така какви са задълженията на Булсатком? Едно от основните и най-важни задължения на компанията е освен да ми предоставя качествен достъп до мрежата и да ме снабдява с устройства, които отговарят на законовите изисквания – да са нови, да не са използвани и най-важното – да са работещи.  В случай че сключа договор с оператора и устройството не работи, имам пълното право да изисквам служителите да дойдат и да го подменят с ново такова, както и да ми дадат гаранция за това, че не е употребявано от предходни потребители. Компанията няма абсолютно никакво право да иска да заплащам за техници, когато идват и ми подменят устройство, което не е изправно. Булсатком не може да черпи права от собственото си некомпетентно поведение! Компанията не може да създава приоритети за други потребители, а за мен не, при положение че използваме една и съща услуга. В случай че установя несъответствие, имам право или да прекратя договора, или да поискам от компанията да променим уговорените клаузи. За целта е добре обаче да се снабдя с договора на другата страна, за да имам надлежно доказателство, че компанията поставя едни потребители приоритетно спрямо други. Ако не получа съдействие, винаги имам пълното право да се обърна към Комисията за регулиране на съобщенията или Комисията за защита на потребителите.

Следва продължение

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

# Общи условия на Булсатком

16.2. от ОУ – относно задължението ми да си заплащам услугите;

16.5. от ОУ – относно правото на компанията да прекрати договора;

16.8. от ОУ – относно задължението на оператора да ме уведоми една седмица предварително;

16.31 от ОУ – относно правото ми да прекратя договора в случай, че компанията внесе изменения;

16.11. от ОУ – относно прекратяване на договора от страна на Булсатком в случай, че препродам услугите на трети лица;

16.20. от ОУ – относно злоупотреба с личните ми данни;

16.16. от ОУ – относно правото на Булсатком да прекрати договора в случай, че не използвам услугите според предназначението им;

16.17 от ОУ –  относно отговорността на оператора,когато влошаването на мрежата не е по негова вина;

16.21 от ОУ – когато искам да използвам услугите на адрес, различен от този, където са инсталирани всички устройства;

16.22 от ОУ – относно отговорността на оператора, когато вредите са настъпили в резултат на неизпълнение на задължение от моя страна;

16.23 от ОУ – относно отговорността на оператора, когато прекъсването на мрежата се дължи на неправомерно поведение от страна на трети лица;

16.27 от ОУ – относно отговорността на компанията относно качеството на услугите, когато е в деня на сключването на договора;

16.28 от ОУ – относно отговорността на компанията, когато не съм изразходвал предоставените ми безплатни минути;

16.32 от ОУ – относно възможността на компанията да прехвърли вземането си по договра към фирми за събиране на вземания;

16.33 от ОУ – относно основанията, при които е възможно компанията да прехвърли вземането си;

17.1.1 и следващите от ОУ – относно задължението на компанията да предостави качествени устройства;

17.4 от ОУ – в случай на несъответствие в договорните условия

Николай е V-ти курс студент по “Право” в Софийски университет "Климент Охридски". Проявява интерес към гражданскоправните науки, като стремежът му е да задълбочи своите познания и в областта на икономиката.