Моите права и задължения


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Винаги се радвам, когато нещо важно за мен е лесно за запомняне. В случая с Общите условия на Близу нямам проблем да запомня правата си като потребител – те не са много. Така ще имам свободно място в паметта, за да запомня задълженията си, които са значително повече… Имам право:

 • да изисквам от Близу да сключим договор и съответно да използвам услугите;
 • да уведомявам Близу за проблеми с ползването на услугите, като съобщя името и номера на телефона си и адреса, на който е възникнал проблемът;
 • да искам по телефона информация за услугите на Близу;
 • да подавам молби, жалби и предложения и да получавам отговор в срок от един месец;
 • да искам писмено включването ми в телефонните указатели на Близу;
 • да искам преместването на телефонния си пост на друг адрес и запазването на телефонния номер при смяна на адреса или на оператора.

Дотук с правата. За задълженията ще ми трябва повече концентрация. Длъжен съм:

 • Да заплащам сумите, които дължа в срок, включително при прекъсване или некачествено подаване на услугите и подадена жалба от мен. А ако прекъсването се дължи на моето поведение (например съм повредил кабел от инсталацията или съм преместил някое устройство), пределно ясно е, че задължението за плащане остава в пълна сила. Дължа, разбира се, и лихва за забава. Освен това Близу може без предупреждение да прекрати предоставянето на услугите. След като платя, ще ги възстанови, но таксата няма да бъде намалена пропорционално на периода, в който не съм ползвал услугите – очевидно липсата им се дължи на мен и моето бездействие. А ако забавя плащането за услугите от предходния месец до края на текущия, може да ме сполети прекратяване на договора от Близу, отново без предупреждение.
 • Възможно е да възникне проблем с услугите и да се наложи да бъде разрешен с моя помощ, като получа указания по телефона. Длъжен съм да изпълня всички указания (да рестартирам устройство, да проверя дали кабелите са здрави и др.).
 • След предварителна уговорка трябва да допускам екипите на Близу на адреса си за инсталация на оборудването, ремонти или ако имат съмнения, че не изпълнявам задълженията си по договора.
 • При инсталацията съм длъжен да присъствам или да упълномощя писмено другиго. Това е и в мой интерес – ще наблюдавам откъде минават кабелите, къде се поставя техниката. След инсталирането се подписва протокол, който отразява извършените действия и съгласието ми с тях. Ако не съм присъствал, ще го подпише упълномощеното лице, а ако няма такова – лицето, което е присъствало.
 • Ако има промени в данните ми, срокът да уведомя Близу е 7 дни.
 • Ако съобщя по телефона за възникнал проблем и подадената от мен информация се окаже невярна, дължа пари за идването на екипа. Трябва внимателно да преценя дали има нужда от пристигането на екип и да обясня ясно какъв е проблемът.
 • Длъжен съм да спазвам указанията за използването на оборудването.
 • Длъжен съм и да пазя оборудването в общите части и в дома си. Трябва да го върна, след като приключат отношенията ни с Близу. Имам право и да си го запазя за спомен, но ще трябва да платя по стойностите в ценовата листа.
 • При гръмотевична буря трябва да изключа от електрическото захранване телевизора, компютъра, рутера, както и да извадя кабелите, които свързват мрежата на Близу със съответните устройства. Това задължение не е за пренебрегване. Възможно е да се повредят устройствата, предоставени от Близу и ще трябва да платя за отстраняването на повредата, защото съм длъжен да ги пазя и същевременно да заплащам вредите, които се дължат на неизпълнение на задълженията ми.
 • Ако услугите, които ползвам са обвързани с минимален срок, дължа сума в размер на таксите до изтичането му, в случай че прекратя договора преди това.

NB! Част от задълженията ми са свързани с онова, което не трябва да правя.

 • Нямам право да променям конфигурацията на оборудването, инсталацията, а също и да я ремонтирам или подменям части от нея. Право на това имат само упълномощени от Близу лица. Нямам право да извършвам действия, с които преча на функционирането на мрежата на Близу (напр. да повредя кутията, с която са свързани кабелите). Ако причиня повреда на оборудването, трябва да поема разходите по отстраняването ѝ. Дължа заплащане по ценовата листа и ако изгубя оборудването, части от него или го унищожа. Ако не платя, Близу може да прекрати едностранно договора ни, без да спира да търси и правата си.
 • Нямам право да ползвам оборудването на адрес, различен от уговорения.
 • Нямам право да уведомявам други лица за условията, при които ползвам услугите на Близу, да им предоставям оборудването, нито паролите си за достъп до услугите. Например нямам право да дам паролата си за Интернет на съседите.
 • Мрежата се използва единствено за услугите на Близу. Нямам право да разпространявам чрез нея никакви други сигнали.
 • Отговарям за всички вреди, които са причинени от неизпълнение на задълженията ми по договора с Близу, анекс към него или Общите условия.

Защитата на личните ми данни е важна част от правата ми. Важно е да съм наясно, че с приемането на Общите условия, се съгласявам и декларирам, че давам право на Близу да събира, обработва, използва, съхранява, включително да предоставя личните ми данни. Това е свързано с предлаганите услуги, но също и с цел защитата на моите права и разбира се, тези на Близу, дори след прекратяването на договора ни. Ако не съм уредил всичките си парични задължения, операторът може да предостави данните ми на трето лице, което да извърши действия за събирането на вземанията. Сред примерно изброените лица са банки, агенции за събиране на вземания, както и “други лица”. Това биха могли да бъдат всички лица. Като на шега споделям личните си данни с целия свят… Надявам се със същата лекота да вървят и отношенията ни с Близу, след като съм наясно с правата и задълженията си като абонат.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

Общи Условия на Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги

чл. 10.1. – относно правато на Близу да събира, обработва, съхранява, предоставя и използва личните ми данни
чл. 10.2. – относно изричното съгласие, което давам с приемането на Общите условия Близу да обработва личните ми данни, както и да ги предоставя на трети лица, включително държавни органи за целите на изпълнение на договора ни или за реализиране на законите си интереси или моите законни интереси.
чл. 11.4. – относно правото на Близу да преустанови подаването на услуги при забава на плащането от моя страна
чл. 11.6. – относно правото на Близу да прекрати без предизвестие договора ни, в случай, че не заплатя дължимите от мен суми за предходния месец до края на текущия
чл. 13.1. – относно правото ми да изисквам от Близу сключване на договор
чл. 13.2. – отноносно правото ми да изисквам пренасяне на географски и негеографски номера
чл. 13.3. – относно правото ми да уведомявам Близу за проблеми, свързани с ползването на услугите
чл. 13.4. – относно правото ми да искам информация за услугите, предоставяни от Близу
чл. 13.5. – относно правото ми да подавам молби, жалби и предложения
чл. 13.6. – относно правото ми да заявя писмено, че желая да бъда включен в телефонните указатели на Близу
чл. 14.1 – относно задължението ми да заплащам дължимите суми в срок и по предвидените начини
чл. 14.2. – относно задължението ми да плащам задълженията си при прекъсване на услугите, дължащо се на мои действия
чл. 14.3 – относно задължението ми да плащам задълженията си дори, когато съм подал жалба за спиране на услугите или некачествено подаване
чл. 14.4. – относно задължението ми да оказвам съдействие на Близу при отстраняване на проблеми по телефона
чл. 14.5. – относно задължението ми да осигурявам достъп до имота си
чл. 14.6. – относно задължението ми да не извършвам промени по инсталацията
чл. 14.7 – относно задължението ми да допускам упълномощени от Близу лица в дома си при съмнение, че не ползвам услугите по законния начин
чл. 14.9. – относно задължението да спазвам указанията на Близу
чл. 14.11. – относно забраната да ремонтирам инсталацията или да подменям части от нея
чл. 14.12 – относно задължението да уведомя Близу в 7 дневен срок от промяната на идентификационните ми данни
чл. 14.13 – относно задължението ми да пазя оборудването и да го върна след прекратяването на договора
чл. 14.14 – относно задължението ми да заплащам разходите за отстраняване на повреди, които са следствие от мои действия
чл. 14.15 – относно задължението ми да не възпрепятствам нормалното функциониране на мрежата
чл. 14.15а – относно задължението да не подавам невярна информация във връзка с проблем и да не викам техник на адреса си без необходимост
чл. 14.16 – относно забраната да променям конфигурацията на оборудването и забраната да го ползвам на друг адрес.
чл. 14.17 – относно забраната да правя достояние на трети лица паролите си за достъп до услугите на Близу
чл. 14.18 – относно задължението ми да присъствам на инсталцията или при възможност да упълномощя писмено друго лице
чл. 14.19 – относно забраната да предоставям на други лица параметрите, при които ползвам мрежата и услугите на Близу, както и да им предоставям оборудването
чл. 14.20 – относно забраната да разпространявам други сигнали чрз мрежата на Близу
чл. 14.21 – относно задължението за изключване на устройствата при гръмотевична буря.
чл. 14.22 – относно задължението за заплащане на оборудането при унищожаване, загубване или повреда, в резултат на мои действия и задължението да заплатя оборудването ако не го върна след ката спра да ползвам услугите на Близу.
чл. 14.23 – относно отговорността ми за вредите, причинени от неизпълнението на задълженията ми по договора, анекс към него или по Общите условия на Близу.
чл. 14.24. – относно дължимата от мен лихва за просрочените ми задължения
чл. 14.25 – относно задължението за заплащането на таксите за услуги до края на минимално предвидения за ползването им срок, независимо от прекратяването или развалянето на договора.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.