Потребителски кредит в Сибанк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

За какво мога да използвам потребителския кредит от СИБАНК?

Поребителският кредит е кредит, предназначен да обслужва текущите ми нужди като кредитополучател. Той е кредит, който банката ми отпуска с цел текущо потребление на стоки и услуги. СИБАНК може да ми предостави потребителски кредит за финансиране на разнообразни нужди – покупка на стоки и услуги, лечение, почивка, образование, пътуване и т.н.

Задължително е да декларирам целта на кредита, ако размерът му е над 10 000 лева. А ако размерът на кредита е под тази сума – трябва да декларирам пред банката целта, заради която го искам, само ако тя прецени.

Как банката обезпечава интересите си?

СИБАНК изисква обезпечение под формата на залог на бъдещи вземания или поръчителство. При всички случаи обаче трябва да се учреди и залог върху вземанията по съществуващите или бъдещите ми сметки в банката.

На какви условия трябва да отговарям, за да получа кредит?

Банката има строги изисквания към кредитополучателите. Трябва да бъда пълнолетно, дееспособно лице и да си открия разплащателна сметка в банката. Освен това трябва да съм изряден платец към държавата, да покривам редовно задълженията си по евентуални други кредити, а също и да получавам редовно възнаграждение или поне от 1 година да се занимавам с бизнес като едноличен търговец или да упражнявам свободна професия. Банката отпуска потребителски кредити и на лица, получаващи пенсии.

Трябва ли да плащам нещо, за да получа информация за кредитите на СИБАНК?

СИБАНК предоставя информация за условията си преди да сключим договор и то напълно безплатно.

Какъв кредит мога да получа и как се усвоява?

Мога да получа кредит в зависимост от целите и предоставените обезпечения, както и кредитоспособността си.

За да усвоя кредита, трябва да представя дълъг списък с документи, повечето от които се издават за моя сметка. Така например трябва да застраховам ипотекираните имоти за срока на кредита и да поема разноските по вписването на ипотеката. Едва след това получавам парите по кредита – на веднъж по банкова сметка.

Колко ще ми струва удоволствието да ползвам услугите на СИБАНК?

Върху кредитната сума се начислява годишна фиксирана (лихва, която остава непроменена за целия период на кредита) или плаваща (с течение на периода на кредита, тя се променя) лихва, която се определя индивидуално. Плаващата лихва е сбор от референтен лихвен процент плюс уговорена в договора надбавка. Референтният лихвен процент се индексира 2 пъти годишно – към 30 юни и към 31 декември. Общото изменение за година не може да доведе до разлика от 0,5% в абсолютна стойност между действащия до момента и новия референтен лихвен процент.

Освен всичко това, трябва да имам предвид и годишния процент на разходите, който се изчислява по законово определена формула и зависи от размера на кредитния ми лимит.

А ако не ми харесва новият размер на лихвата?

Банката е длъжна да ме уведоми за тази промяна преди тя да е влязла в сила и да ми съобщи новия размер на погасителната вноска, който трябва да внасям от следващия промяната месец. Ако не съм съгласен с промяната, мога да уведомя СИБАНК за това и да прекратя договора, като следва да изплатя целия кредит предсрочно.

А скритите такси?

Важно е да знам, че банката може да променя таксите и комисионните, определени в договора за кредит, а може да изменя и лихвения процент и таксите по обслужване на банковата ми сметка и/или карта.

Как мога да погася потребителския си кредит в СИБАНК?

Кредитът се връща с равни месечни погасителни вноски (т. нар. анюитетни вноски) или с равни вноски по главница и приспадаща се лихва, посочени в погасителния план. Банката напълно безплатно обновява плана при всяко извършено плащане без да има необходимост от анекс към договора за кредит (т.е. без да се правят допълнения и добавки към договора).

Мога да платя предсрочно всичките си вноски без наказателна или допълнителна такса. Също така мога да платя предсрочно само част от кредита, за което също не дължа такса, а за останалата сума да подпиша анекс към договора и да запазя срока на договора с по-ниски вноски или да го съкратя, а вноските да останат същите.

Какво друго трябва да знам?

В случай че в договора за кредит и в Общите условия за отпускане на потребителски кредит пише нещо различно, с предимство се ползва написаното в договора.

Настоящите общи условия следва да са съобразени с действащото законодателство, а в случай на противоречия с предимство се ползват законите.

Банката може да променя общите си условия, като следва да уведоми а това потребителите, предоставяйки информация по интернет и в банковите си салони.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на СИБАНК за предоставяне на потребителски кредити на  физически лица:

чл. 2 – относно  целите на кредитиране

чл. 3.1 – относно потребителски кредит, обезпечен със залог на  бъдещи вземания или поръчители

чл. 3.2 –  относно потребителски кредит, обезпечен с депозит

чл. 4 –  относно изискванията към кредитополучателя

чл. 5 –  относно изискванията към дохода на кредитополучателя

чл. 6 –  относно предоставянето на преддоговорна информация

чл. 7 –  относно размера, срока и валутата на кредита

чл. 8 –  относно годишния процент на разходите

чл. 9 –  относно увсояването на кредита

чл. 10 –  относно лихвите, таксите и комисионните

чл. 11 –  относно формирането на плаваща лихва

чл. 12 –  относно определянето на референтен лихвен процент

чл. 13 –  относно уведомяването на кредитополучателя за промяна на референтния лихвен процент

чл. 16 –  относно таксите и комисионните, дължими по потребителския кредит

чл. 17 –  относно погасяването на кредита

чл. 19 –  относно възможностите за предсрочно погасяване на кредита

чл. 20 –  относно таксите за предсрочно погасяване

чл. 21 – относно правото на отказ от договора

чл. 22 –  относно таксите при отказ от договора

чл. 23 –  относно предимството на договора пред общите условия

чл. 24 – относно предимството на законите пред общите условия

чл. 25 – относно правото на банката да променя общите си условия

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.