Информация, която предоставям на Ти Би Ай Банк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Общите условия на Ти Би Ай Банк ме обвързват като клиент на тази банка да предоставям определена информация с оглед на по-бързото обработване на платежните нареждания. Или иначе казано – без ЕГН няма пари в брой.

Тази информация може  да бъде  разделена на три групи, според това какво следва да се предостави като информация:

  1. Стандартна информация – това е информацията от платежното нареждане – IBAN-и на този, който нарежда плащането и на този който го получава, три имена на наредителя и на получателя, ЕГН, сумата, която се внася, наименование на банката на получаващия,  основание за плащане и др.
  2. Допълнителни документи – напр. пълномощно, ако ще действам през чужда сметка. Или документите за учредяване на дружество, които са ми необходими за откриване на сметка в банката.
  3. Документи, свързани с предотвратяването изпирането на пари.
    Съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари и финансирането на тероризма банката е длъжна да изиска, а аз съм длъжен да подадам декларация за произход на парите, ако преводът или преводите надвишават 30 000 лева.

В случай че трябва да се предоставят други документи, които не е било задължително да се представят при откриването на сметката, но са били изискани от банката, трябва да уведомя банката за тези документи, да и ги предоставя и да я уведомявам при последващите промени в тях.

При създаване на сметка банката ми създава и IBAN (това е единен международен номер на Вашата сметка, който може да се ползва навсякъде по света), а аз съм длъжен да го предоставям при всеки превод или теглене, заедно с документ за самоличност.

Важно! В случай че съм пълномощник, трябва да зная, че Ти Би Ай Банк приема само и единствено нотариално заверени пълномощни. В текста на пълномощното трябва да пише, че човекът, на който е сметката, ми дава право да се разпореждам с нея, да внасям и тегля пари по всяко време, както и възможността да я закрия. Отделно от това следва в пълномощното да се посочи и IBAN-a на сметката, както и това, че този IBAN е в Ти Би Ай Банк ЕАД.

В случай че липсват тези данни или текста на пълномощното е много неясен, банката ще откаже да извърши преводите или другите услуги, които принципно е длъжна да извърши за титуляра.

Ако пълномощното е издадено в чужда държава, трябва да го представите в банката след като

  • е било заверено от българското посолство или консулство в тази страна;
  • или преведени от заклет преводач и легализирани на български език.

Важно! В случай на преупълномощаване (или иначе казано – когато пълномощник на титуляра ме е упълномощил с правата си по пълномощното), също е необходимо да разполагам както с първоначалното пълномощно, така и с документ, в който да пише че ме преупълномощават да правя неща по сметката на първоначалния титуляр. И този документ трябва да е нотариално заверен и да са посочени данните както на титуляра, така и на упълномощеното лице. Същото важи и за IBAN-а. И отново в случай че липсват тези данни или текста на пълномощното е много неясен, банката ще откаже да извърши преводите или другите услуги, които принципно е длъжна да извърши за титуляра.

Съобразно общите условия Ти Би Ай Банк може да проверява само външно – т.е. дали е налице посочената по-горе информация и ако да – банката не носи никаква отговорност, ако някой злоупотреби с такъв документ. Такава ще е ситуацията, ако например някой е представил неистинско пълномощно (напр. пълномощно с подправен подпис, но нотариално заверено) и е изтеглил всички пари от сметката – за банката документът е валиден, тъй като е нотариално заверен.

Всички документи, които са представени от пълномощници, в т.ч. и самите пълномощни са валидни за Ти Би Ай Банк до момента, в който писмено Вие като титуляр не заявите пред банката, че не са. В този смисъл, ако имате пълномощник, той ще продължи да бъде такъв за пред банката до момента, в който не й съобщите писмено, че вече нямате такъв.

Важно! В случай че не уведомя писмено банката, че вече нямам пълномощник, а той е теглил пари от сметката, банката не отговаря за тези суми. Задължението да уведомя банката е мое, и трябва да го изпълня веднага, след като се изменят обстоятелствата. Уведомяването следва да направя писмено, със заявление или друг документ, адресиран до банката.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

#ОУ за предоставяне на платежни услуги от Ти Би Ай Банк ЕАД

Раздел III Информация, предоставяна от клиента

т.3.1 – относно видовете информация която следва да се предоставя на банката

т.3.2 – относно задължение за уведомяване при промяна в обстоятелствата

т.3.3 – относно пълномощните и съдържанието на пълномощното

т.3.4 – относно преупълномощаването

т.3.5 – относно правото на банката да откаже извършване на операция на пълномощник или преупълномощен.

т.3.6 – относно отговорността на банката при неясни, или непълни пълномощни

т.3.10 – относно пълномощни съставени на чужд език или в друга държава

т.3.11 – относно задължението на клиентите за уведомяване

Николай е на 26 години, юрист по образование. Завършил е “Право” в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди това има специализация по “Фирмено управление” към средното си образование.