Моите права и другата им страна – задълженията на ЧЕЗ


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Понякога, за да се възползвам пълноценно от правата си като потребител, се налага да търся информация за тях на най-невероятни места, да сравнявам, записвам, копирам, извличам. С общите условия на ЧЕЗ не се налага да правя толкова много неща. Но и тук е добре да чета внимателно не само раздела „Права на потребителите“. Често в общите условия сред задълженията на търговците има и такива, които не са отразени изрично като мои права. Затова едно засичане от две страни не е излишно. Ето какви са правата ми, погледнато и от страната на задълженията на ЧЕЗ:

Имам право:

 • да купувам електроенергия от ЧЕЗ, без да бъда подлаган на дискриминация и при условията на равнопоставеност с всички други потребители.
 • да получавам ток непрекъснато, с качество, което не е по-ниско от определеното от КЕВР.
 • да избирам свободно начина, по който плащам задълженията си към ЧЕЗ.
 • да изисквам от ЧЕЗ да спазва всички срокове, които е поел в общите условия и следователно да търся правата си, когато сроковете не са спазени.
 • да получа информация за периода на отчитане, количеството изразходвана електроенергия, сумата, която дължа за нея и срока, в който трябва да я заплатя.
 • В случай на спиране на тока да бъда своевременно уведомен.
 • Имам права, свързани с личната ми информация. ЧЕЗ е длъжен да ги пази и да осигурява тяхната поверителност. Задължението, разбира се, е в рамките на закона, които понякога са широки.
 • В срок от 7 дни след като подам писмено заявление за продажба на електрическа енергия, имам право да я получа (да започна да я купувам). А ако съм заплатил за експресна услуга – до края на следващия работен ден. Това мое право не се прилага, ако са налице основания ЧЕЗ да откаже да ми продава електроенергия.
 • да получа срещу заплащане писмена справка за използваната от мен енергия за период в продължение на 36 месеца преди подаването на искането. А ЧЕЗ, разбира се, трябва да пази тази информация, за да ми я предостави.
 • да получа информация в срок от 5 дни за всяка промяна в цените на електроенергията, чрез съобщение в централен и местен ежедневник, както и на интернет страницата на ЧЕЗ.
 • да подавам денонощно сигнали и оплаквания на номер, който ЧЕЗ е длъжен да обявява периодично в медиите. Ако подам оплакване или сигнал, ЧЕЗ е длъжен да води регистър за датата и часа на постъпилото оплакване /сигнал/.
 • да подавам писмени жалби и заявление до ЧЕЗ и да получавам отговор в срок от 30 дни от подаването им.
 • Ако реша (въпреки че това е малко вероятно ) имам право да поискам да заплатя предварително определно по мой избор количество електроенергия. Тази възможност трябва да ми бъде осигурена до 30 дни след подаването на искането от моя страна. За тази цел мога да поискам от ЧЕЗ да осигури монтирането на измервателно средство. Монтирането е за моя сметка, а срокът отново е 30 дни от подаването на искането.

А сега – няколко много симпатични мои права, извлечени от задълженията на ЧЕЗ:

Имам право интересите ми да бъдат обслужвани – като отделен потребител и като на част от обществото. Ефективното използване на електроенергията трябва да бъде опезпечено от ЧЕЗ. Мога да бъда спокоен, че ЧЕЗ обезпечава и опазването на околната среда, на здравето, живота и собствеността ми. Предполагам, че тук се има предвид например силата на волтажа и опазването на здравето и собствеността ми в тази връзка, но пък абстрактното им звучене ги прави чудесен художествен финал на тази статия.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България” АД

чл. 10, т.1 – относно задължението на ЧЕЗ да продава електрическа енергия при условията на равнопоставеност

чл. 10, т. 3  – относно задължението на ЧЕЗ да обслужва интересите на отделните потребители и на обществото, да обезпечава ефективното използване на енергията, аккто и опазването на околната среда, живота, здравето и собствеността на потребителите

чл. 10, т. 4 – относно задължението на ЧЕЗ да пази поверителността на личните ми данни

чл. 10, т. 5 – относно задължението на ЧЕЗ да започне продажбата на електрическа енергия в сроок от 7 дни след подаването на заявлението или в срок до края на следващия работен ден, в случай,ч е съм заплатил такса за експресна услуга

чл. 10, т. 6 – относно задължението на ЧЕЗ да съхранява информацията за използваната от мен електрическа енергия в продължение на 36 месеца

чл. 10, т. 7 – относно задължението на ЧЕЗ да общвява сроковете за плащане по реда на общите условия на компанията

чл. 10, т. 8 – относно задължението на ЧЕЗ да обявява в срок от 5 дби всяка промяна в цените на електроенергията

чл. 10, т. 9 – относно задължението на ЧЕЗ да осигури и да обявява периодично номера на телефон, на който мога денонощно да подавам сигнали и оплаквания

чл. 10, т. 10 – относно задълженито на ЧЕЗ да дава писмени отговори на подадените жалби и заявления в срок от 30 дни

чл. 10, т. 11 – относно задължението на ЧЕЗ да осигури при поискване от моя страна възможност за предварително заплащане на определено от мен количество електроенергия.

чл. 14, т. 1 – относно правото ми да получавам непрекъснато електроенергия с качество и показатели, одобрени от ДКЕВР

чл. 14, т. 2 – относно правото ми да избирам начина на плащане

чл. 14, т. 3 – относно правото ми  да изисквам от ЧЕЗ спазването на всички срокове

чл. 14, т. 4 – относно правото ми да бъда информиран по реда на общите условия за периода на отчитане, за количеството изразходвана електроенергия, за дължимата сума и срока, в който трябва да я заплатя

чл. 14, т. 5 – относно правото ми да поискам ЧЕЗ да ми осигури в срок от 30 дни възможност да заплащам предварително определено количество електроенергия

чл. 14, т. 6 – относно правото ми да бъда своевременно уведомена за спирането на продажбата на електроенергия в случаите и по реда на общите условия

чл. 14, т. 7 – относно правото ми да получавам срещу заплащане писмена справка за изразходваната от мен електроенергия за перидо от 36 месеца преди датата на подаване на искането

чл. 14, т. 8 – относно правото ми да поискам от ЧЕЗ да осигури монтирането на измервателно средство, което да позволи предварителното заплащане на определено количество електроенергия

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.