ePay

Моите права и задължения в Epay


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Познаването на правата и зaдълженията ми е важна предпоставка за пълноценното използване на микросметката. В този случай те са прости и ясни, както и последиците от неспазването им.

 

Имам право да използвам микросметката по предназначение – за да извършвам парични плащания и да получавам преводи в рамките на зададените лимити. Незаконните цели си остават незаконни и нямам право да ги преследвам, използвайки микросметката. Например да платя чрез микросметката подкуп на някого или да купя забранени стоки. 

Справката за плащанията и преводите, извършени чрез микросметката е друго мое важно право. Мога, когато пожелая да проверя и да направя равносметка за резултата от вдъхновението ми за харчене или пък за нечия щедрост. Има два варианта за проверка:

 

  1. на сайта www.epay.bg
  2. На хартиен носител и срещу заплащане – в централния офис на Easy Pay.

 

NB! Ако справката не отговаря на извършените от мен операции, (например в нея е отбелязано, че съм изхарчил по-голяма сума или е отразен превод, който изобщо не съм извършвал и др.) имам право да я оспоря.

 

Начинът е да подам писмено възражение до Easy Pay. За подаването му има 10-дневен срок от датата, на която справката е била на мое разположение в сайта.  При положение, че имам право на ежедневна справка за движението по микросметката ми, значи информацията е на мое разположение в самия ден на извършване на плащане/получаване на превод или най-късно на следващия. Следователно, трябва да следя информацията и ако има несъответствия, да я оспоря навреме. Правото да подавам възражения е важно. Важно е и да проуча в какви случаи и под каква форма се подават, за да бъда „чут“.

 

Ако съм наредил плащане, а Easy Pay не го е изпълнил или го е изпълнил неточно, имам право да подам писмено възражение до Easy Pay. Към него трябва да приложа всички документи, които са от значение за изясняване на спорната ситуация.Смята се, че възражението е подадено в деня, в който Easy Pay е получил документите, които доказват, че аз съм прав.Еasy Pay има задължението да ме уведоми за становището си по подаденото от мен възражение в срок от 7 дни.

Easy Pay не е последна инстанция в този спор. Ако не ме удовлетворява отговорът им, мога да се обърна към безпристрастни органи. Те са:

  1. Помирителната комисия за разрешаване на спорове към Комисията за защита на потребителите;
  2. Към съда.

Както при всяка услуга, така и тук, за да ползвам микросметка, аз трябва да се съобразявам със зададените изисквания и условия. Съгласявам се с определените лимити за превод и получаване на средства, а също и да спазвам всички процедури за идентификация и плащане, които са записани в общите условия и са публикувани на страницата на Easy Pay и ePay.

Задължен съм да информирам Easy Pay и/или ePay в случай, че някой е разбрал и използва без право информацията, свързана с моята идентификация в системата или тази, свързана с достъпа ми до системата (потребителско име, парола, персонален код и др.).

 

Имам свобода да се откажа от микросметката си във всеки момент.

Ако реша да спра да я ползвам и в нея има налични средства, би било добре да ги изтегля. Мога да го направя по един от следните начини:

  • Може да ги получа в брой в офис на Easy Pay. Но преди това трябва да наредя паричен превод през системата на ePay.
  • Мога и да подам чрез системата на ePay платежно нареждане, чрез което да посоча банкова смета, по коята сумата да бъде преведена.
  • Ако микросметката ми е блокирана, мога да разполагам със средствата в нея, след като предоставя документ за самоличност с данни, които съответстват на тези, които съм посочил при регистрацията си в системата.

 

Easy Pay също има право да скъса с мен и да прекрати обслужването на микросметката. Има два варианта, от гледна точка на причината за това и срока, в който трябва да ме уведоми.

  1. С двумесечно предизвестие, изпратено на посочен от мен адрес или (ако не съм посочил такъв) на e-mail.
  2. Без предизвестие, в случай че наруша общите условия. Като „бонус“ ePay има право да блокира микросметката ми.

 

Говорейки за нарушения и блокиране, забелязвам още един важен детайл. Ако има дори само съмнение, че нарушавам закона, ePay има същото право да блокира сметката ми. Надявам се, че не съм човек, предизвикващ съмнение, иначе…

 

Когато обслужването на микросметката ми бъде спряно, независимо по каква причина, съм длъжен да уредя всичките си задължения, които са свързани с услугите, които съм получавал при използването на микросметката.  Например да заплатя всички такси, които дължа.

 

За десерт – малко за личните данни, които предоставям доброволно при регистрацията си. Целта на предоставянето е те да бъдат използвани за откриване, поддържане и обслужване на микросметката. Ако обаче се стигне до разследване или предотвратяване на измами, свързани с платежни услуги, данните ми може да се обработват по начин и с цел, за които не съм давал съгласие. 

 

 Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация. 
Източници

# Общи условия за ползване на Микросметка – Easy Pay и ePay

Раздел VII, чл. 1.1 – относно правото ми да извършвам чрез микросметката платежни операции до размера на съответните лимити.

Раздел VII , чл. 1.2. – относно правото ми да получавам ежедневно справка за извършените платежни операции на сайта www.epay.bg

Раздел VII, чл. 1.2.1. – относно възможността да получа справка на хартиен носител.

Раздел VII, чл. 1.3. – относно правото да оспоря операциите, отразени в справката и относно 10-дневния сро,к (от момента, в който справката е била на мое разположение в сайта) в който имам право да го направя.

Раздел VII, чл. 2 – относно съгласието ми да се съобразявам с определните лимити за извършване на операции.

Раздел VII, чл. 3 – относно забраната да използвам микросметката за забранени от закона цели, включително за придобиването на стоки или услуги, които законът забранява

Раздел VII, чл. 4 – относно задължението ми да спазвам процедурите за идентификация и плащане.

Раздел VII, чл. 5 – относно задължението ми да информирам Easy Pay илили ePay в случай, че данните ми за идентификация са използвани неправомерно.

Раздел VII, чл. 6 – относно правото ми във всеки момент да се откажа от ползването на микросметката.

Раздел VII, чл. 7 – относно начините за изтегляне на наличните в микросметката средства при отказ от използването ѝ.

Раздел 7, чл. 8 – относно правото на Easy Pay едностранно да прекрати обслужването на микросметката с двумесечно предизвестие или без предизвестие, в случай, че нарушавам общите условия. Относно правото на Easy Pay да блокира микросметката ми, ако нарушавам закона.

Раздел VII, чл. 9 – относно задължението ми да заплатя всичките си задължения, в случай, че обслужването на микросметката ми е спряно, независимо от причината.

Раздел VIII, чл. 1 – относно правото ми да подам възражение пред Easy Pay, в случай че наредено от мен плащане е изпълнено неточно или не е изпълнено.

Раздел VIII, ал. 1.1. – относно датата, на която се счита, че е получено възражението.

Раздел VIII, чл. 2 – относно задължението на Easy Pay да ме уведоми писмено за становището си, във връзка с моето възражение в срок от 7 дни от датата на получаването му.

Раздел VIII, чл. 3 – относно възможността да отнеса спора пред Помирителната комисия за разрешаване на спорове към Комисията за защита на потребителите или към съда.

Раздел XII – относно използването и обработването на личните ми данни.

 

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.