Ипотечните кредити в Сибанк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Ипотека е налице, когато изпълнението на едно задължение е гарантирано с недвижим имот, така че в случай на неплащане кредиторът може да се удовлетвори от цената на недвижимия имот преди останалите кредитори на длъжника. Ипотечният кредит е кредит, който банката ми отпуска с цел придобиване на недвижим имот, като обезпечението върху кредита е самият имот.

За какво мога да ползвам ипотечен кредит от СИБАНК?

СИБАНК предоставя кредити срещу ипотекиране на недвижимо имущество в нейна полза на физически лица за покупката на апартаменти, къщи, вили, урегулирани поземлени имоти, ремонт, преустройство, довършителни работи, рефинансиране на стари задължения и финансиране на текущи нужди.

Как банката обезпечава интересите си?

Възможно е СИБАНК да поиска учредяване и на залог за бъдещите вземания на кредитополучателя като заплата, пенсия или други възнаграждения. В този случай аз ще отговарям за задълженията си пред банката не само с недвижимото си имущество, но и с посочените си вземания. СИБАНК може да поиска и залог върху вземанията по съществуващите или бъдещи ми сметки в банката. Залозите са необходими само ако размерът на кредита не може да се погаси напълно при евентуално принудително изпълнение от цената на ипотекираното недвижимо имушество.

На какви условия трябва да отговарям, за да получа кредит?

Банката има строги изисквания към кредитополучателите. Трябва да бъда изряден платец към държавата, да покривам редовно задълженията си по евентуални други кредити, освен това трябва да получавам редовно възнаграждение, да бъда на работното си място повече от 3 месеца или поне от 1 година да се занимавам с бизнес като едноличен търговец или да упражнявам свободна професия. Банката отпуска ипотечен кредит и на лица, получаващи пенсии или доходи от наеми.

Трябва ли да плащам нещо, за да получа информация за кредитите на СИБАНК?

СИБАНК предоставя информация за условията си преди да е сключен договор с кредитополучателя напълно безвъзмездно.

Какъв кредит мога да получа и как се усвоява?

Мога да получа кредит в евро или лева в размер, зависещ от целите му и обезпеченията, които мога да предоставя.

За да усвоя кредита, трябва да предоставя дълъг списък с документи, повечето от които се издават за моя сметка. Така например трябва да застраховам ипотекираните имоти за срока на кредита и да поема разноските по вписването на ипотеката. Едва след това мога да получа кредита, както сме се разбрали с банката – на веднъж или на части по банкова сметка.

Колко ще ми струва удоволствието да ползвам услугите на СИБАНК?

Лихвите по ипотечния ми кредит ще бъдат конкретно определени в моя договор с банката. Лихвите се определят спрямо референтен лихвен процент /РЛП/. РЛП се индексира 2 пъти годишно – към 30 юни и към 31 декември. Общото изменение за година не може да доведе до разлика от 0,5% в абсолютна стойност между действащия до момента и новия РЛП. Лихвата се брои за 360 дни.

А ако не ми харесва новият размер на лихвата?

Банката е длъжна да ме уведоми за тази промяна преди тя да е влязла в сила и да ми съобщи новия размер на погасителната вноска, който трябва да внасям от следващия промяната месец. Ако не съм съгласен, уведомявам СИБАНК, прекратяваме договора, и трябва да погася целия кредит предсрочно.

А скритите такси?

Няма скрити такси дотолкова, доколкото всички те са описани подробно в общите условия на СИБАНК. Важно е да знам, че банката няма право да променя таксите и комисионните, определени изрично в договора за кредит, а може да изменя само лихвения процент и таксите по обслужване на банковата ми сметка и/или карта.

Как се погасява кредит в СИБАНК?

Кредитът се издължава с равни месечни погасителни вноски /т. нар. анюитетни вноски/ или с равни вноски по главница и приспадаща се лихва, посочени в погасителния план. Банката напълно обновява плана при всяко извършено плащане без анекси. Мога да платя предсрочно всичките си вноски без наказателна или допълнителна такса. Също така мога да платя предсрочно само част от кредита, за което също не дължа такса, а за останалата сума да подпиша анекс към договора и да запазя срока на договора с по-ниски вноски или да го съкратя, а вноските да останат същите.

Какво друго трябва да знам?

В случай че в договора за кредит и в Общите условия за отпускане на потребителски кредит пише нещо различно, с предимство се ползва написаното в договора.

Настоящите общи условия следва да са съобразени с действащото законодателство, а в случай на противоречия с предимство се ползват законите.

Банката може да променя общите си условия, като следва да уведоми а това потребителите, предоставяйки информация по интернет и в банковите си салони.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия за предоставяне на кредити, обезпечени с ипотека, на  физически лица:

чл. 2 –  относно целите на кредитиране

чл. 4.1 –  относно учредяването на залог върху вземания от трудови правоотношения

чл. 4.2 – относно учредяването на залог върху съществуващи и бъдещи вземания по банкови сметки

чл. 4.3 – относно изключение от правилата по 4.1. и 4.2.

чл. 5 – относно  условията, на които трябва да отговаря кредитополучателя

чл. 7 –  относно предоставянето на преддоговорна информация

чл. 8 –  относно размера, срока и валутата на кредита

чл. 10 –  относно усвояването на кредита

чл. 11 –  относно лихвите, таксите и комисионните

чл. 13 –  относно определянето на референтен лихвен процент

чл. 14 –  относно уведомяването от банката за промяна на референтния лихвен процент

чл. 15 –  относно срока за изчисляване на лихвата

чл. 17 –  относно таксите и комисионните, дължими по обезпечен с ипотека кредит

чл. 19 –  относно изплащането на кредита

чл. 21 –  относно възможностите за предсрочно погасяване на кредита

чл. 22 – относно предимството на договора пред общите условия

чл. 23 – относно предимството на законите пред общите условия

чл. 24 – относно правото на банката да променя общите си условия

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения.