ePay

Извършване на плащания чрез ePay


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Крайно време е да се преборя със скептицизма си по отношение на разплащането чрез Интернет. Регистрирам се в системата на оператора и започвам упражненията.

NB!  Регистрирайки се в сайта на ePay, аз правя следното:

  1. Декларирам, че искам да ползвам услугите на ePay.
  2. Декларирам, че съм се запознал с общите условия и че ги приемам.
  3. Декларирам, че ще спазвам всички правила, определени от ePay.
  4. Сключвам валиден договор с ePay. За валидността няма нужда договорът да е писмен.

За да се регистрирам в сайта, трябва да предоставя и някои от личните си  данни. Важно е да ги въведа коректно, защото те служат за разпознаването ми. В някои ситуации е особено важно да бъда идентифициран, например, ако възникне спор или ако държавен орган поиска информация в тази връзка. Идентификацията става само с официален документ, например личната ми карта. Т.е. трябва да са въведени коректно данните от нея.

 

Epay се задължава да използва личните ми данни само за целите на електронното разплащане. При извършването му се налага личната ми информация да бъде споделена с банки или други институции, които са свързани с транзакциите. Но информацията не може да бъде предоставяна на трети лица. Има случаи, определени в закона, при които държавен орган или други лица имат право да изискват тази информация. Но каквото и да става, няма да ми се обаждат с рекламна цел.

 

Общите условия не са константна величина. ePay може да ги променя, като съобщи за това на сайта си. Промяната влиза в сила след публикуването ѝ на сайта. Ако новостите не ми харесат, мога да прекратя отношенията си с оператора. За това няма срок, но ако реша да се възползвам от възможността, все пак е добре да е в разумен срок. Ако не го направя, се счита, че приемам промените.

 

Имам право във всеки момент да прекратя договора си, а регистрацията ми в системата ще бъде деактивирана. От своя страна, ePay има същото право. Ако го упражни, е длъжен да ме уведоми чрез съобщение на e-mail адреса ми.

 

Всички тези въпроси ме занимават, защото искам да извършвам плащания чрез ePay. Мога да го правя само с банкови карти, издадени от банки, с които ePay има сключен договор. За да извърша плащане, трябва да вляза в сайта. При всяко влизане трябва да въвеждам паролата си, както и при всяко извършване на плащане. По този начин аз удостоверявам плащането. След това нямам право да го оспорвам. 

За да бъде осъществено плащане, е необходимо:

  1. да наредя разплащането;
  2. да го потвърдя с коректна парола;
  3. да има средства по сметката ми.

Ако тези условия са налице, ePay поема отговорността да осигури предаването на информацията за извършеното плащане. Операторът гарантира пред търговеца плащането в момента на заявяването му от моя страна.

Ето как точно се извършва плащането:

Системата ми показва информация за търговеца, сделката, дата, номер на фактурата и сумата за плащане. Посочвам с коя от регистрираните в ePay банкови карти желая да извърша плащането. За потвърждаване на плащането въвеждам паролата си. За завършване на операцията натискам бутона „Потвърждение“. Това почти магическо действие пуска в ход следващите по веригата: Системата проверява валидността на паролата. Ако картата ми е активна и в нея има средства, операторът изпраща съобщение до БОРИКА. БОРИКА осъществява плащането и връща на системата специален код, който служи за потвърждаване на плащането. Чрез кода може да се провери дали дадено плащане е извършено.

Ако пък има проблем, (например картата ми е блокирана или няма достатъчно налични средства) БОРИКА не осъществява плащането и връща на системата код за отказ.  Ако се откажа от плащането, натискам бутона „Отказване“.

 

Важно е да знам, че ePay е оператор и няма нищо общо с отношенията между мен и търговеца, във връзка с които е осъществено плащането. Не мога да търся отговорност от ePay по въпроси, свързани със спорове между мен и търговеца (доставката, качеството и др.).

 

Ако съм потвърдил плащане с паролата си и се окаже, че съм сгрешила, ePay не носи отговорност за моята грешка. Аз отговарям и ако предоставя волно или неволно паролата си на някой друг и той извърши плащане от мое име.

ePay не носи отговорност и ако определено плащане не бъде извършено заради банката – ако тя не е в състояние да го извърши заради неплатежоспособност, например.

 

Ако плащането към търговец бъде забавено от страна на банката, аз съм отговорен пред търговеца и аз съм длъжен да направя необходимото в банката, за да бъде извършено плащането. Ако плащането обаче бъде забавено по вина на ePay, операторът е длъжен да плати лихва за периода на забавянето.

 

Сигурността в сферата на Интернет разплащането е от особено значение. Трябва да пазя паролата си ревностно. Ако имам съмнения, че някой я е узнал, добре е незабавно да я сменя, чрез страницата на оператора. Паролата за дейността ми в  ePay трябва да въвеждам само на определеното за това място в страницата на оператора. NB! Не трябва никъде, в която и да е страница на ePay да въжеждам ПИН кода на банковата си карта.

За да бъде посредник между мен и търговците, ePay събира такси, които обявява на сайта си. Отделно от тези такси, възможно е и банката ми да налага такси за всяка транзакция.

 

 Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

 

Източници

# Общи условия за извършване на плащания чрез ePay.bg

Раздел РЕГИТРАЦИЯ, абзац първи – относно регистарцията в системата на ePay.bg, чрез която декларирам, че искам да ползвам услугите на оператора

Раздел РЕГИТРАЦИЯ, абзац пети – относно идентификацията на клиента в системата, чрез въведената при регистрацията лична информация

Раздел ДОГОВОР – относно сключването на договор с оператора в момента на регистрацията в системата и относно приемането на Общите условия на оператора

Раздел ПРОМЕНИ В КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ, абзац първи – относно промените в Общите условия

Раздел ПРОМЕНИ В КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ, абзац втори – относно правото ми да прекратя договора си с оператора по всяко време

Раздел ПРОМЕНИ В КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ, абзац трети – относно правото на ePay да прекрати договора между нас по всяко време

Раздел СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, абзац първи – относно необходимостта от събиране на мои лични данни от страна на оператора за целите на предоставяните услуги

Раздел СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, абзац трети – относно целите, за които операторът използва личните ми данни

Раздел УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, абзац първи – относно гаранцията от страна на оператора, че при нареждане от моя страна и налични средства в банковата ми карта, ще осигури предаване на информацията за извършване на плащането

Раздел УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, абзац втори – относно удостоверяването на извършеното плащане от мое страна чрез парола, както и относно невъзможността да оспорвам плащането

Раздел УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, абзац трети – относно осъществяването на плащание чрез ePay само с банкови крати, издадени от банки, с които операторът има сключен договор.

Раздел УКАЗАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, абзац първи – относно информацията, която системата ми предоставя, във връзка с плащането, което предстои да бъде извършено

Раздел УКАЗАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, абзац втори – относно действията, които се извършват след като потвърдя плащането

Раздел УКАЗАНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ, абзац трети – относно отказа от моя страна да потвърдя плащането

Раздел ОТГОВОРНОСТИ, абзац първи – относно отговорността от страна на оператора, по отношение на споровете между мен и търговеца

Раздел ОТГОВОРНОСТИ, абзац втори – относно отговорността от страна на оператора в случаите, в които трето лице е узнало паролата ми и е извършило плащане от мое име и за моя сметка

Раздел ОТГОВОРНОСТИ, абзац трети – относно претенциите от моя страна към оператора в случаите, в които плащането не е извършено, поради причини, свързани с моята банка

Раздел ОТГОВОРНОСТИ, абзац четвърти – относно моята отговорност пред търговеца, в случай, че банката ми забави плащане

Раздел СИГУРНОСТ, абзац първи – относно задаължението ми да пазя паролата си

Раздел СИГУРНОСТ, абзац втори – относно гарантирането на сигурността ми, свързано с въвеждането на паролата

Раздел ТАКСИ И КОМИСОНИ НА ОПЕРАТОРА, абзац първи – относно таксите, които операторът събира за предоставяните услуги

Раздел ТАКСИ И КОМИСОНИ НА ОПЕРАТОРА, абзац втори – относно възможността банката ми да налага отделни такси за извърваните транзакции

 

 

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.