Обезпечение и застраховки при потребителски кредити в ЦКБ


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Защо е необходимо да подписвам една купчина съмнителни документи, когато искам да сключа договор за кредит? Обикновено от банката ми обясняват, че става въпрос за обезпечение, но на мен не ми е много понятно какво точно се случва.

Ако погледна през очите на банката, ще разбера, че е добре, когато даваш пари, да си сигурен, че ще си ги получиш обратно. Затова банката обезпечава вземането си, което означава, че се подсигурява в случай на моята неплатежоспособност.

Обезпеченията, които банката приема, са следните, като е възможно да се уговори и друго:

  • Залог върху вземане. За да го учредя, е необходимо да сключа договор с Банката в писмена форма с достоверна дата (заверена от нотариус) и да съобщя на моя длъжник. Залогът дава право на този, който го е получил, да си събере толкова пари от мен колкото е стойността на заложеното, преди всички останали, които имат да взимат от мен. Като давам на някого залог, аз му давам привилегия.
  • Особен залог. Този залог ми позволява да да разполагам със своята вещ, но тя може да бъде продадена от банката.
  • Солидарен съдлъжник. Това е лице, което наред с мен се задължава за моето задължение, при което банката има право да търси цялата сума както от мен, така и от съдлъжника ми, без да е длъжна да потърси сумата първо от мен. Същото е и положението при намеса на ЧСИ.
  • Поръчител. Разликата със солидарния длъжник е незначителна и е с оглед допълнителни права, които има поръчителят към главния длъжник при изпълнение на дълга. Практически поръчителят е вид солидарен длъжник. Разликата е, че той подписва отделен договор с Банката, наречен договор за поръчителство, а аз сключвам договора за кредит. Когато имам солидарен съдлъжник, който не е поръчител, сключваме двамата с него един единствен договор с Банката. Както солидарният длъжник, така и поръчителят подлежат на одобрение от Банката.

Когато съм дал вещ в залог, е възможно поради промяна в икономическите условия тя да поевтинее. Например, ако съм дал в залог някакъв мобилен телефон, след три години, неговата стойност, може драстично да спадне. Тогава Банката няма да е подсигурена. Поради това тя има право да иска от мен или другите задължени лица да платят част от задъжението или да предоставят друго или допълнително обезпечение. Неизпълнението на това задължение или на първоначалното такова за предоставяне на обезпечение позволява на Банката да откаже предоставянето на неусвоената част от кредита.

Отново с оглед съхраняването на платежоспособността ми, банката може да поиска сключването на застраховка на имуществото ми, което служи за обезпечение. В договора за застраховка банката трябва да бъде посочена като трето ползващо се лице, а застрахователят да бъде определен съвместно с нея. Това означава, че тя ще получи застрахователното обезщетение. В случай, че настъпи застрахователно събитие, тоест с вещта се случи нещо, което я уврежда, но това е покрито от застрахователя, тъй като договорът е сключен от мен, съответно от съдлъжници, трябва да предприемем  необходимите действия, за да може банката да получи застрахователното обезщетение.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете експерт със спецификите на вашата ситуация.
Източници

ОУ на ЦКБ – IV чл. 1 ОУ на ЦКБ – относно допустимите обезпечения
IV чл. 4 – относно обезценяването на предмета на обезпечението
IV чл. 5 – относно възражението на банката за неизпълнен договор
V  чл. 2 – относно правото на банката върху заместващата облага

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.