Правата ми като клиент на Енерго Про


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Излишно е да се обсъжда колко важно е електричеството в днешно време. От него зависят изцяло поне половината от съвременните начини човек да си изкарва хляба. Важността на проблема предполага и засилена намеса от страна на държавата, така че интересите на потребителите, които и без това не могат да избират от кого да купуват ток, да бъдат защитени. Енерго-Про, като едно от ЕРП – тата в България, е длъжно да съобрази практиката си и договорите, които сключва напълно с държавните изисквания. Тези неща оказват влияние върху мен чрез потребителските права, които имам по договора си с Енерго-Про. Те могат да бъдат разделени условно в няколко групи:

 

 

  • Правата ми да получавам изчерпателна информация относно потреблението ми на електроенергия. (15 4. -1)
  • Правата ми да получавам електроенергия с високо качество без прекъсване и на утвърдени от държавата цени. (16 1. -2)
  • Правата ми консумираната от мен енергия да бъде отчитана по достоверен начин. (16 5. -2)

 

 

И така, нека започнем с правото ми да получавам информация и защо то е толкова важно. Всъщност това е и една от основните гаранции, че няма да бъда тихомълком ощетен с някоя и друга сметка или по друг начин. Сам мога да упражня най-добрия контрол и в случай на нередности да предприема мерки. На първо място, винаги имам правото да получа разписка за разходваната от мен енергия през последните 3 години по отчетни периоди. (15 – 6. – 1) Ползата е ясна – ако през последните 25 месеца съм плащал по 25 лева, а сега ми искат 250 лв. си струва да проверя дали няма нещо гнило. Информацията мога да получа на хартиен или електронен носител. На следващо място – в случай, че по някаква причина от Енерго-Про са решили да ми спрат тока, то те са длъжни да ме уведомят за това поне 3 дни по-рано, като ми съобщят и причината за тези мерки. (34 и 35 -1) Във връзка с това – важно е да дам актуален адрес за кореспонденция, на който да получавам такива важни уведомления. И тъй като това е по-старият и неудобен начин за комуникация, има вариант, в който Енерго-Про да ме уведомяват и по електронна поща – след моето първоначално съгласие.  (48 (1)(2) – 1) Ако адресът ми за кореспонденция се промени, важно е да съобщя за това на фирмата-електроснабдител. В противен случай тя няма да носи отговорност за уведомления, които не съм получил, просто защото те са били изпратени на стария ми адрес.

Друга важна информация, която мога да получа на сайта на компанията, по и-мейл или телефон: цена на продажба на електроенергия, начини и срокове за плащане, информация относно реда за уреждане и решаване на спорове, (20 (1) – 1) график за отчитане на ползваната електрическа енергия. (23 (1) – 2)

 

Правата ми да получавам електроенергия с високо качество без прекъсване и на утвърдени от държавата цени. Ако някое от тези три условия не е налице биха се появили сериозни трудности за нормалното ползване на електричество от моя страна. Качеството на тока зависи от няколко показателя като честота, отклонения на напрежението, бързи изменения на напрежението и други. Тук Енерго-Про отново е длъжно да предоставя услугата си в съответствие с държавните изисквания, създадени от ДКЕВР. Да разбере дали има твърде много бързи изменения на напрежението или някакво друго отклонение от нормите за качество е… почти непосилно за човек без инженерно образование. Когато обаче няколко електроуреда вкъщи мистериозно се повредят, имам сериозни основания да смятам, че нещо не е в ред. Прегорелите захранващи електрически кабели впрочем са доста сигурен сигнал за напрежение извън нормалните стойности. В такъв случай имам правото да подам писмено искане до Енерго-Про за проверка на качеството на електричеството, което получавам. От компанията са длъжни най-късно три дни след изявеното ми желание да започнат проверка, която пък трябва да трае минимум седмица, така че да е сигурно, че е достоверна. NB! Трябва да се въздържам от искания за проверки за щяло и нещяло, защото в случай, че проверката покаже, че е нямало проблеми, то тогава разходите за нея се покриват от мен. В обратния случай, естествено, те са за сметка на компанията, която трябва и да отстрани нередностите възможно най-бързо. (22. – 2)

Какво пък ще рече – да мога да получавам енергия непрекъснато? Единствените редовни начини подаваното към мен електричество да бъде спряно са при планирано прекъсване (за което съм уведомен 48-часа предварително (20 3. -2)) и когато не съм си плащал (за второто по-подробно – тук). Във всички останали случаи обаче спирането на електричеството е неправомерно и аз трябва да бъде обезщетен за това. Как или по-скоро – колко? Когато нямам ток повече от 24 часа и съм подал сигнал за това (NB!) следва да бъда обезщетен на първо време с 30 лева, а по-късно за всеки нови 12 часа без ток, по още 20. (43.-1) Тук, за жалост, може да срещна известни трудности при получаването на компенсация, тъй като не е ясно доколко спирането на тока ще може да се вмени във вина на дружеството – зависи от конкретната ситуация.

 

Правата ми консумираната от мен енергия да бъде отчитана по достоверен начин. Най-големият проблем, свързан с потреблението на електроенергия? Сметките, разбира се! И докато при цената за електроенергия е почти сигурно, че тя ще отговаря на определената от държавата, то при нивата на консумация лесно може да се получи някое и друго “разминаване”. Ето и някои от мерките, които мога да предприема, за да съм сигурен, че ще плащам само това, което съм консумирал. На първо място мога да искам да бъда информиран кога ще се случват отчитанията – така че да присъствам на тях и да видя как протича процедурата. Също така мога да избера и начина на измерване (16 2. -2) на електроенергия – сТ.е. на една или две “тарифи”. Двете възможни са нощна и дневна, като дневната традиционно е по-скъпа. Ако избера измерване с една скала естествено ще ме таксуват по по-високата дневна тарифа Изборът на първия вариант, разбира се, почти винаги ще направи сметката ми по-голяма.

Когато имам някакви съмнения, че средството за измерване на консумирана енергия, показва различни (по-високи, но ако съм много честен мога да го направя и когато сметката ми е твърде ниска) данни, мога да искам да му бъде направена проверка и метрологична експертиза. (16 5. -2) В следствие на това – окаже ли се, че е имало неточности, мога да искам преизчисляване на пренесената преди поправката електрическа енергия и съответно да платя, колкото е трябвало.

За екстра-сигурност имам възможността дори да монтирам свое собствено измервателно устройство. То не може да бъде с метрологични показатели, по-ниски от тези на компанията. Тези си действия обаче трябва предварително да съгласувам с Енерго-Про. (16 9. -2)

В случай, че се съмнявам освен в измерванията на потребление, също и в сигурността на услугите на Енерго-Про, мога да изискам от компанията да ми осигурят спомагателни средства за защита от пренапрежение (16 10. -2) За тези екстри, естествено, ще трябва да доплатя.

 

Когато съм наясно с правата си по договора за продажба на електрическа енергия, имам пълното основание да очаквам целогодишно да потребявам качествена енергия, по безопасен начин, без прекъсване и на точни цени! Остава ми “само” да се обурудвам с модерна техника, за да се радвам на пълния капацитет на новото време!

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация. 

 

 

Източници

#ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД

чл. 16 – относно правата на клиентите при договорно правоотношение с “Енерго-Про Мрежи” АД

чл. 20 3. – относно задължението на Енерго-Про да уведомява клиентите 48 часа преди планирано спиране на преноса на електроенергия

чл. 22 – относно обстоятелствата при проверка на качеството на получаваната клиента електрическа енергия

 

#Общи условия за продажба на електрическа енергия на “Енерго-Про Продажби” АД

чл. 15 – относно правата на клиентите при договорно правоотношение с “Енерго-Про продажби” АД

чл. 34 – относно сроковете за спиране на подаването на електроенергия

чл. 35 – относно обстоятелствата при разсрочване на плащания към Енерго- Про

чл. 43 – относно изплащането на обезщетение от страна Енерго-Про към клиента при спрян пренос на електроенергия по вина на дружеството

чл. 48 – относно кореспонденцията между страните по договора и предоставените лични данни

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.