Моите задължения и отговорност при неизпълнението им


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Темата за задълженията ми като потребител е доста щекотлива. А още по-интересно става, когато се намеси и отговорността при неизпълнението им от моя страна. Все пак ще събера смелост и ще надникна в този раздел от общите условия на ЧЕЗ.

Тъй като купувам електроенергия от ЧЕЗ, логично, едно от най-важните ми задължения е да заплащам количеството, което изразходвам. При това по определените в общите условия на компанията начини и срокове. Нищо ново. За да не губя интригата, се прехвърлям на санкциите, които ме грозят, в случай, че не платя в срок задълженията си. Дължа обезщетение на ЧЕЗ в размер на законната лихва за всеки просрочен ден. В тази връзка ЧЕЗ въвежда нещо като схема:  Ако в рамките на 12 последователни месеца просроча 3 пъти плащането на задълженията си с повече от 10 дни, ЧЕЗ има право да монтира измервателно средство, което да позволява предварително заплащане на определено количество ток.

Задължен съм и да спазвам предписанията на ЧЕЗ, свързани с неговата компетентност, т.е. с електрическата мрежа, продажбата на електричество и др.

Задължен съм да уведомя ЧЕЗ писмено за всяка промяна в личните ми данни или в собствеността върху имота в срок от 30 дни от промяната. Това се отнася и до всякакви данни, които са основание ЧЕЗ да ми продава ток.

Длъжен съм да експлоатирам електрическите си уреди правилно и безопасно, както и да използвам само изправни и обезопасени електрически уреди.

Длъжен съм да не допускам трети лица да се присъединяват към моите съоръжения (например към моя електромер, кабели и други), без съгласието на ЧЕЗ.

А сега няколко неща, които трябва да обещая да не правя. Ако наруша забраната, нося отговорност за вредите, които са причинени на ЧЕЗ.

Нямам право да променям свързването на електрическите съоръжения, да ремонтирам или заменям части от електромера, да го свалям, да го повреждам или да нарушавам цялостта му или да отстранявам елементи, свързани с него, например пломба или друг знак, поставен от служителите на ЧЕЗ.

Нямам право да използвам електрическа енергия, която не се измерва чрез електромера, монтиран от ЧЕЗ, да изменям показанията му или да преча на правилната му работа. С други думи, нямам право да крада ток.

Нямам право да се присъединявам към мрежата самоволно, т.е. на своя глава, без да съм  спазил предвидения ред – подаване на заявление, пристигане на екип на ЧЕЗ и т.н.

Нямам право да нарушавам нормалното електроснабдяване.

Нямам право да внасям смущения в мрежата чрез своите електрически уреди.

Ето и как се развиват нещата, ако се стигне до имуществена отговорност. ЧЕЗ е длъжен в срок от 3 работни дни да ме уведоми писмено за претърпените вреди. Те може да са резултат от мое действие или пък от бездействие – неспазване на задължение за действие от моя страна.

Аз имам право в срок от 24 часа след получаването на съобщението да се явя или да изпратя свой представител, за да се състави констативен протокол за нанесените вреди. Същото право има и ЧЕЗ. Аз и ЧЕЗ можем да разгледаме заедно обстоятелствата, отразени в протокола и да постигнем разбирателство. Ако не успеем, спорът ни ще се реши по съдебен ред.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България” АД

чл. 13, т. 1 – относно задължението ми да заплащам стойността на използваната в обекта ми електричекса енергия;

чл. 13, т.2 – относно задължението ми да спазвам всички предписания на ЧЕЗ, дадени в рамките на неговата компетенстност;

чл. 13, т. 3 – относно забраната да променям схемата на вързване на електрическите съоръжения, да не ремонтрирам или заменям елементи от средствата за търговско измерване (електромера), да не свалям или повреждам електромера или пломбата към него;

чл. 13, т. 4 – относно забраната да използвам електрическа енергия, без тя да се отчита от електромери, поставени от ЧЕЗ;

чл. 13, т. 5 – относно задъжението ми да уведомя ЧЕЗ в 30-дневен срок след настъпването на промяна в личните ми данни, собствеността върху обекта, или други обстоятелства, които са от значение за доставянето на електрическа енергия в обекта;

чл. 13, т. 6 – относно задължението да не допускам присъединяването на трети лица към моите електрически уредби, без съгласието на ЧЕЗ;

чл. 13, т. 7 – относно задължението да поддържам и екзплоатирам правилно собствените си електрически уредби, както и съоръженията след моята граница на собственост;

чл. 34, т. 1 – относно имуществента отговорност за вреди, нанесени на ЧЕЗ, която нося, в случай, че самоволно променя схемата на свързване на електрическите съоръжения, сваля или повредя електромера, сваля пломба или друго контролно приспособление, поставено от овластено от ЧЕЗ лице;

чл. 34,. т. 2 – относно имуществента отговорност за вреди, нанесени на ЧЕЗ, която нося, в случай, че самоволно се присъединя към електроразпределителната мрежа;

чл. 34,, т. 3 – относно имуществента отговорност за вреди, нанесени на ЧЕЗ, която нося, в случай, че ползвам електрическа енергия, без тя да се отчита изцяло или частично от електормер, както и в случай, че изменя показанията му или попреча на правилната му работа;

чл. 34, т. 4 – относно имуществента отговорност за вреди, нанесени на ЧЕЗ, която нося, в случай, че нарушавам нормалното електроснабдяване;

чл. 34, т. 5 – относно имуществента отговорност за вреди, нанесени на ЧЕЗ, която нося, в случай, че използвам неизправни или необезопасени електрически уредби, мрежи и инсталации;

чл. 34, т. 6 – относно имуществента отговорност за вреди, нанесени на ЧЕЗ, която нося, в случай, че внасям смущения в разпределителната мрежа чрез собствените си електрически инсталации и съоръжения;

чл. 35 – относно обезщетението, което дължа, ако не изпълня в срок задължението си за плащане на дължимата сума за използваната от мен електрическа енергия;

чл. 36 – относно правото на ЧЕЗ да монтира измервателно средство, позволяващо предварително заплащане на определено количество електрическа енергия, в случай, че в рамките на 12 последователни месеца просроча три пъти с повече от 10 дни плащането на дължима от мен сума;

чл. 39, ал. 1 – относно реда за реализиране на имуществената отговорност и задължението на страната, което е претърпяла вреди в срок до три работни дни да уведоми писмено другата страна. Тук не се включват случаите, когато отговарям за неплатени дължими суми, както и случаите, когато ЧЕЗ не носи имуществена отговорност по смисъла на общите условия;

чл. 39, ал. 2 – относно задължението на другата страна (тази, за която се твърди, че е причинила вреда, в резултат на свое действие или бездействие)  в срок от 24 часа след получаването на уведомлението да изпрати свой представител за съставяне на констативен протокол за нанесените вреди;

чл. 39, ал. 3 – относно доброволното уреждане на взаимоотношенията между ЧЕЗ и мен и отнасянето им за решаване пред съд, в случай, че не успеем да постигнем съгласие.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.