Моите права и задължения и тези на Булсатком (III част)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Какви са моите задължения към Булсатком?

Като потребител едно от основните ми задължения, естествено, е да си заплащам за месечните услуги, които използвам. В противен случай ще дължа лихви и неустойки на компанията, а при един по-продължителен период на неплащане – 3 месеца, компанията има право да прекрати договора и да предостави личните ми данни на агенция за събиране на вземания.

Освен че трябва да съм изряден платец като потребител имам и някои лични задължения към компанията като:

 • да и оказвам съдействие по телефона, когато е налице проблем в мрежата;
 • да осигуря достъп на техниците до дома си, когато се налага да бъдат отстранени повреди или има аварии;
 • да не извършвам промени в абонатната мрежа, както и да не осигурявам неправомерно достъп на трети лица;
 • да помагам на оператора, когато се налага да се спазват определени законови изисквания;
 • да не правя промени по крайните устройства, както и да включвам приспособления към тях, които не отговарят на законовите изисквания;
 • да не се опитвам да използвам услугите на различен адрес от този, на който са инсталирани устройствата;
 • да уведомя оператора в писмена форма, когато напускам или променям адреса си;
 • да заплащам месечните и абонаментни цени, в случай че между мен и компанията има спор, който е отнесен към съда или се разглежда от вътрешния отдел на компанията;
 • да полагам дължимата грижа към всички предоставени ми устройства като не позволявам тяхното унищожаване;
 • да заплащам такса за отстраняване на всички повреди, за които Булсатком не носи отговорност;
 • да не извършвам действия, които да възпрепятствят мрежата;
 • да не преотстъпвам правата и задълженията, които имам по договора на други хора без знанието на оператора;
 • да не давам на други хора да използват предоставеното ми оборудване;
 • да заплатя стойността на повредената или изгубена техника, която ми е била предоставена за ползване;
 • да върна след прекратяване на договора предоставеното ми оборудване, а в случай че не го сторя, да заплатя за устройството;
 • в случай на гръмотевична буря да изключа от контакта всички устройства като кабели, рутери, модеми или телевизионни приемници;
 • да заплатя лихва  в случай на просрочие от моя страна за неплащане на вноските;
 • да заплатя неустойка, в случай че искам да прекратя договора преди изтичане на крайната дата на договора или изтичане на минимално уговорения срок, в който имам право да прекратя договора с месечно предизвестие;
 • да уведомя компанията при настъпили промени в идентификационните ми данни (лична карта или паспорт) до 15 дни от настъпването им. В случай че не го направя всички съобщения ще бъдат изпращани на стария ми адрес и ще се считам за редовно уведомен.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

# Общи условия на Булсатком

21.1 от ОУ – относно да оказвам съдействие по телефона, когато е налице проблем в мрежата;

21.2.от ОУ – относно да осигуря достъп на техниците до дома си, когато се налага да бъдат отстранени повреди или има аварии ;

21.3 от ОУ – относно да не извършвам промени в абонатната мрежа, както и да не осигурявам неправомерно достъп до трети лица ;

21.4 от ОУ – относно да помагам на оператора, когато се налага да се спазват определени законови изисквания;

21.8 от ОУ – относно да не правя промени по крайните устройства, както и да включвам приспособления към тях, които не отговарят на законовите изисквания;

21.9 от ОУ – относно да уведомя оператора в писмена форма, когато напускам или променям адреса си;

21.12. от ОУ – относно да заплащам месечните и абонаментни цени, в случай, че между мен и компанията има спор, който е отнесен към съда или се разглежда от въртешния отдел на компанията;

21.13 от ОУ – относно да уведомя компанията при настъпили промени в идентификационните ми данни (лична карта или паспорт) до 15 дни от настъпването им да полагам дължимата грижа към всички предоставени ми устройства като не позволявам тяхното унищожаване;

21.14 от ОУ – относно да полагам дължимата грижа към всички предоставени ми устройства като не позволявам тяхното унищожаване;

21.15 от ОУ – относно да заплащам такса за отстраняване на всички повреди, за които Булсатком не носи отговорност;

21.16 от ОУ – относно да не извършвам действия, които да възпрепятствят мрежата;

21.17 от ОУ – относно да не преотстъпвам правата и задълженията, които имам по договора на трети лица без знанието на оператора ;

21.19 от ОУ – относно да не давам на трети лица да използват предоставеното ми оборудване;

21.22 от ОУ – относно да заплатя стойността на повредената или изгубена техника, която ми е била предоставена за ползване;

21.23 от ОУ – относно да върна след прекратяване на договора предоставеното ми оборудване,  а в случай, че не го сторя да заплатя за устройството;

21.24 от ОУ – относно в случай на гръмотевична буря да изключа от контакта всички устройства като кабели, рутери, модеми или телевизионни приемници;

26 от ОУ – относно да заплатя лихва в случай на просрочие от моя страна да си платя вноските;

27 от ОУ – относно да заплатя неустойка в случай, че искам да прекратя договора преди изтичане на крайната дата на договора или изтичане на минимално уговорения срок, в който имам право да прекратя договора с месечно предизвестие;

Николай е V-ти курс студент по “Право” в Софийски университет "Климент Охридски". Проявява интерес към гражданскоправните науки, като стремежът му е да задълбочи своите познания и в областта на икономиката.