Цени и начини на плащане на ВиК услугите


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Въпреки че водата е безценна, тя все пак има цена, която плащам на ВиК оператора, за да я получавам. Тази цена се утвърждава по решение на познатата от новините, обичаната и мразена Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Свободата на “Софийска вода” се изразява в това, че операторът може да приложи по-ниска от утвърдената цена.

Промяната на цената също е по решение на комисията. Новите цени влизат в сила от месеца, следващ този, в който е взето решението или е настъпила промяната. Тя трябва да бъде обявена подобаващо – чрез медиите и задължително в един централен и един местен всекидневник. Новата цена започва да се прилага, без да е необходимо подписването на анекс или изразяване на съгласието ми. Ако цената бъде променена в периода между два отчета на водомера, сумата, която дължа ще се изчисли според броя на дните, в които се е прилагала старата цена и дните, в които действа новата. Водата се заплаща въз основа на показанията на водомерите.

„Софийска вода“ издава фактура всеки месец, а аз съм длъжен да заплащам отразените в нея сума в срок от 30 дни от датата на фактурата. Има и възможност да се уговорим изрично фактурирането да се извършва за различен период.

Ако не съм съгласен със сумата, определена във фактурата, имам право да подам възражение до 7 работни дни от получаването ѝ. А “Софийска вода” трябва да даде отговор до 10 работни дни от подаването на възражението. Но задължението да платя остава.

Мога да платя в брой в касите на оператора, чрез банков превод или разплащателна сметка. Независимо от начина, който избера, трябва да посоча потребителския си номер. Счита се, че съм извършил плащането в деня, в който сумата постъпи в брой или пристигне по сметката на ВиК оператора.

Ако съм платил повече, отколкото дължа, имам избор между две възможности:

  1. Ако е поради грешка на ВиК опеартора, може надплатеното да ми бъде върнато, с включена лихва.
  2. Надплатеното може да остане при ВиК оператора и с него да се заплатят предстоящите ми задължения.

При забавено плащане от моя страна, започват да текат лихви, а може би и разноски (например ако “Софийска вода” потърси правата си по съдебен ред). Ако внеса сума, която не е достатъчна да покрие всички дългове, най-напред ще се погасят разноските, след това – лихвите, и накрая –  главницата (т.е. основното задължение).

Ако съм пропуснал да платя в срок повече от една фактура, имам право при извършване на плащане да посоча кое от задълженията плащам. В противен случай се приема, че плащам онова задължение, за което лихвата е най-голяма или са предвидени най-големи неустойки, т.е. онова задължение, което ме натоварва най-много. Ако задълженията са възникнали едновременно, се смята, че ги заплащам съразмерно.

Отдавна не се налага да пренасям водата от близкия кладенец, защото тя сама идва при мен, а аз от своя страна трябва да плащам за нея. Ако това се превърне в проблем, винаги мога да се върна към кладенеца. Засега обаче нямам такива планове.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

# Общи условия на “Софийска вода” АД – глава четвърта

чл. 29, ал. 1 – относно предоставянето на услуги от ВиК оператора, по цени, утвърдени от ДКЕВР
чл.29, ал.3 – относно промяната на цените на ВиК услугите
чл.29, ал.4 – относно разпределянето на отчетените количество вода при промяна на цената
чл.31, ал.1 – относно задълженеито на ВиК оператора да издава на потребителите ежемесечно фактура
чл.31, ал.2 – относно моето задължение да заплащам дължимите суми в срок от 30 дни след датата на фактурата
чл.32, ал.1 – относно правото ми да подам възражение срещу определената във фактурата дължима сума в срок от 7 работни дни
чл. 32, ал.2 – относно задължението ми да платя дължимата сума, независимо от подаденото от мен възражение
чл.32, ал.3 – относно задължението на ВиК оператора да даде отговор на възражението ми в срок от 10 работни дни
чл.33, ал.1 – относно начините за заплащане на дължимите суми
чл.33, ал.3 – относно датата, от която се счита, че плащането е извършено
чл.33, ал. 4 – относно възможността за възстановяване на надвзети суми или за прихващането им от следващи задължения
чл.35, ал.1 – относно погасяването при повече от едно просрочено задължение
чл. 35, ал.2 – относно съразмерното погасяване при задължения, които са възникнали едновременно
чл.35, ал.3 – относно реда, по който се погасяват разноските, лихвите и главницата, когато плащането не е достатъчно, за да покрие всички тях

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.