Преносимост на номер от Теленор към друг оператор


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

В случай че не съм доволен от услугите на Теленор, подал съм жалба, но ситуацията не се променя, имам право на услугата Преносимост на номер от Теленор към друг мобилен оператор – чрез тази услуга мога да запазя предоставения от Теленор номер при смяна на мобилния ми оператор.

Процедурата по пренасяне на номера започва с подаване на писмено заявление по образец, в който и да е офис на Приемащия оператор или негови представители. С него се избира и нов тарифен план при новия оператор.  С тази процедура на практика се прекратява индивидуалния договор между Теленор и абоната по отношение само на заявения номер. За тази цел е необходимо да заплатя всички задължения по договора, в това число вноски за златен номер, лизинг, оборудване, роуминг, както и неустойки и абонаментни такси. Неустойки и такси мога да избегна, ако отправя заявление за прекратяване на договора си в рамките на месец преди изтичането му и той не е подновен. В случай на неплатени задължения Теленор има право да поиска от Приемащото предприятие да ми наложи ограничения до размера на дължимото.

Теленор може да ми откаже преносимост на номер пред Приемащия доставчик само в следните случаи:

  • Номерът е несъществуващ.
  • Теленор вече е получил заявление от друг Приемащ доставчик за пренасяне на същия номер и процедурата още не е приключила.
  • Представените от Приемащия доставчик данни за мен като абонат са непълни/неточни както следва: за физически лица – трите имена и ЕГН; за юридически лица и еднолични търговци – наименование и ЕИК; за чуждестранни лица – имена и личен номер или номер на валиден документ за самоличност; за организации, които нямат статут на юридическо лице – съответен идентификационен код и трите имена на представляващия.
  • Не съм титуляр на номера или нямам право да се разпореждам с него (не съм навършил 18 години).

В тези случаи разполагам с 30 (тридесет) календарни дни да отстраня недостатъците, поради които процедурата се спира. В случай, че не спазя този срок, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Приемащия оператор. Междувременно договорът ми с Теленор се счита продължен до прекратяване на процедурата или до реалното прехвърляне на номера, като това продължаване не може да се счита за основание за начисляване на допълнителни суми или неустойки извън тези, които се дължат към датата на подаване на заявлението и са уговорени в договора ми с Теленор и/или в Общите им  условия.

В случай, че няма основания за отказ Теленор и Приемащият доставчик пренасят номера между тях. Това става до 2 (два) работни дни от подаване на заявлението. Възможно е влошено качество на услугата в деня на пренасянето, за което не мога да търся отговорност  на Теленор.

Имам право да оттегля заявлението си за пренасяне на номер пред Теленор или пред Приемащия доставчик не по-късно от последния работен ден, предхождащ деня за преносимост. Оттеглянето се извършва писмено, чрез попълване и подписване на бланка-образец.

В случай че реша да се откажа от преносимостта или получа отказ от Приемащия доставчик, заплатените суми, свързани с предсрочно прекратяване на срочни договори ще се считат за авансово плащане за бъдещо ползване на услугите, т.е. индивидуалният договор между мен и Теленор остава сключен. Твърде е възможно обаче, да съм много ядосан на Теленор и да искам изрично прекратяване на индивидуалния ми договор. Това се извършва  по начините, предвидени в договора.

Възможно е пренасяне на повече от един номер без ограничение за броя им, но е важно всички те да са от един и същ тип – само мобилни на абонаментна програма, само фиксирани на абонаментна програма или само на предплатена програма. Ако пренасям номера от различен тип, следва да попълня отделни заявления за преносимост.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ

Чл. 99 –  относно правото на потребителя да подава до друг избран от него оператор заявление за пренасяне на предоставен от Теленор номер в мрежата на другия доставчик.

Чл. 101 – относно клаузата, че договорните отношения с Теленор в качеството му на Даряващ доставчик се прекратяват само по отношение на номера, посочен в заявлението.

чл. 106 – относно задължението на потребителя да заплати на Теленор всички дължими суми по договора си, както и таксите по преноса на номер, ако има такива и клаузата, че преносимостта на номер не го освобождава от задължение да плати суми за предсрочно прекратяване на срочни договори и/или договори за лизинг, златни номера и др. Относно правото на Теленор да поиска от Приемащото предприятие да наложи ограничения до размера на дължимото от потребителя в случай на неплатени задължения. Относно правото на Приемащия доставчик да заплати дължимите от потребителя суми, събразно търговската си политика.

чл. 107 – относно правото на Теленор като Даряващ доставчик на мотивиран отказ за пренасяне на номер в Мрежата си при наличие на определени обстоятелства.

чл. 108 – относно правото на Приемащия доставчик да не разглежда заявлението до отстраняване на недостатъците (непълни и/или неточни данни в заявлението), като спирането на процедурата е за не повече от 30 календарни дни от стартиране на процедурата за преносимост. В случай че в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Приемащия доставчик.

чл. 109 – относно клаузата, че при липса на основания за отказ на преносимостта на номер Теленор и Приемащият доставчик осъществяват процеса по пренасяне на номера, съгласно процедурата между тях, нормативната уредба и общите условия.

чл. 110 – относно правото на потребителя да оттегли заявлението си за пренасяне на номер, както пред Теленор, така и до приемащия доставчик, но не по-късно от деня предшестващ датата, на която се осъществява преносимостта. Оттеглянето на заявлението се извършва чрез попълване и подписване на бланка-образец в стандартна форма, съгласувана между операторите. В 7-дневния срок по т. 118, когато е приложим, абонатът/потребителят също има възможност да оттегли подаденото заявление за пренасяне.

чл. 113 – относно клаузата, че Потребителят не може да търси отговорност от Теленор за възможното влошено качество на услугата в деня на пренасянето.

Даниела e студент по Право в Нов Български Университет. Участва в dogovor.at като aвтор, мотивирана от обществената кауза да помага на неюристите в областта на договарянето.