Кога ЧЕЗ носи отговорност и кога – не?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Обичам да търся и упражнявам правата си при контактите с големите компании. Важно е обаче да знам, че невинаги при проблем и дори при вреди, свързани с доставянето на електроенергия, мога да търся отговорност от ЧЕЗ. За да имам право на това, ЧЕЗ трябва да има вина за случилото се или за неслучилото се.

Сега по-лесно мога да направя паралела между случаите, в които наистина имам право да търся реализиране на отговорността на ЧЕЗ. Например, ако по своя вина ЧЕЗ не спази който и да е срок, заложен в общите условия, ми дължи обезщетение в размер на 10 лева за всеки 24 часа закъснение. Има и един важен нюанс – вината и закъснението трябва да са доказани, не може да се основават само на нечие твърдение. Закъснението подлежи на по-лесно доказване, за разлика от вината. Важно е и че това не изключва възможността ми да търся обезщетение и за по-големи имуществени вреди, в случай, че съм претърпял. Тук пътят за търсенето минава през съда.

Като специален случай на неспазване на срок е изведен този, свързан с продължително прекъсване на електроснабдяването по вина на ЧЕЗ – повече от 24 часа. Срокът започва да тече след получаването от страна на ЧЕЗ на уведомление от мен за прекъсването. Следователно, ако искам да ползвам правата си, е нужна активност и от моя страна. От тази графа отпадат всички случаи, свързани с причини, за които  ЧЕЗ не отговаря и които са изброени в този превод, например при опасност за здравето и живота на хора, при терористични действия и др. ЧЕЗ е голяма компания, но няма как да очаквам от нея да контролира природните стихии или действията на всички граждани, така че тук липсва нейната вина – основната съставка в рецептата за търсене на отговорност. Ако обаче тя е налице, ЧЕЗ ми дължи обезщетение в следните размери:

30 лева – първоначално за забавянето от над 24 часа;

20 лева за всеки 12 часа последващо забавяне.

И тук не е изключена отговорността на ЧЕЗ за имуществени вреди в по-голям размер, като отново ще се нуждая от съда, за да реализирам тази възможност.

Има случаи, при които ЧЕЗ не изпълнява задълженията, в резултат на което снабдяването ми с ток е ограничено или прекъснато, но въпреки това не носи отговорност, защото става дума за обективни причини, които пречат на изпълнението на задълженията на компанията. Ето ги:

 • При непреодолима сила или терористични действия.
 • Когато има опасност за здравето или живота на хора или цялостта на съоръжения, за електрическата система, опасност от нанасяне на значителни материални щети, от замърсяване на околната среда.
 • При възникнали аварии или за предотвратяването на аварии.
 • При наличието на повреди, които не зависят от ЧЕЗ.
 • При извършване на планирани действия по мрежата (напр. ремонт, профилактика).
 • При въвеждане на режим на тока от компетентен орган.

За своите действия или бездействия също не бих могъл да обвиня ЧЕЗ, следователно компанията не носи отговорност и в случите, в които не ми продава ток, ако:

 • използвам ток без електромер или с електромер, който не измерва коректно; количеството изразходвана електроенергия;
 • ако се установи несъгласувана с ЧЕЗ промяна на електрическата ми инсталация.

В горните случаи ЧЕЗ не изпълнява задълженията си, но поради естеството на причината за това, не носи отговорност. В следващите случаи няма неизпълнение на задължения от страна на ЧЕЗ, но пък има прекъсване или ограничаване на снабдяването, от което са произлезли вреди. Но ЧЕЗ отново не носи отговорност. Тук става дума за случаи, в които аз не изпълнявам задълженията си:

 • Ако съм се присъединил към мрежата без право.
 • Ако допусна някой друг да се присъедини към мрежата през моята електическа инсталация, без съгласието на ЧЕЗ.
 • Ако има нарушения и не са отстранени в срок.
 • Ако с мрежата си внасям смущения в системата.

Може би е излишно да се споменава, но все пак, ако не изпълнявам изискванията за нормалната работа на електроуредите си, вината и отговорността за неизпълнение на неговите задължения няма да бъде за ЧЕЗ:

 • електрическата ми уредба или инсталация не отговаря на българските стандарти;
 • ако за обекта ми се изисква по-висока сигурност на захранване;
 • ако се изисква мой собствен източник на захранване, а не съм го осигурил;
 • ако електрическите съоръжения и уреди изискват защита от пренапрежение, а не съм я осигурил;
 • ако за уредите, които използвам се изисква допълнително заземяване, а аз не го осигуря;
 • ако съоръженията и инсталациите ми подлежат на периодична проверка, а тя не е извършена;
 • ако не допускам представители на ЧЕЗ до съоръженията на компанията, които се намират в моя имот.

И, за да не изпадам в неловки ситуации и да губя време с писане на заявления и посещения на офиси, още веднъж: дори и да претърпя вреди, в резултат на режим на тока, прекъсване или ограничаване на снабдяването, ЧЕЗ ми дължи обезщетение, само ако има вина.

В заключениe, ако претърпя вреди, във връзка с отношенията си с ЧЕЗ, най-напред трябва да прочета общите условия и подробно изброените опции, които изключват отговорността на компанията. Ако моят случай е извън изброените, започвам да действам.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България” АД

чл. 29, ал. 1 – относно неустойката, която ЧЕЗ дължи при доказано неспазване по негова вина на срок, определен в общите условия;

чл. 29, ал. 3 – относно отговорността на ЧЕЗ за по-големи имуществени вреди;

чл. 30, ал. 1 – относно обезщетението, което ЧЕЗ дължи в случай, че остана без електрическа енергия повече от 24 часа, след като компанията е получила от мен уведомление за прекъсването;

чл. 30, ал. 3 – относно отговорността на ЧЕЗ за имуществени вреди в по-голям размер;

чл. 32, ал. 1 – относно случаите, при които ЧЕЗ не носи отговорност за прекъсването или ограничаването на електроснабдяването;

чл. 32, ал. 1, т.1 – относно случаите на непреодолима сила;

чл. 32, ал. 1, т.2 – относно случаите на терористични действия;

чл. 32, ал. 1, т.3 – относно случаите, при които възникват или трябва да бъдат предотвратени аварии;

чл. 32, ал. 1, т.4 – относно случаите, при които има опасност за здравето, живота или сигурността на хора или сигурността на съоръжения;

чл. 32, ал. 1, т.5 – относно случаите, когато има опасност за цялостта на електроенергийната система;

чл. 32, ал. 1, т.6 – относно случаите, при които има опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, мрежата или потребителите;

чл. 32, ал. 1, т.7 – относно случаите, при които има опасност от наднормено замърсяване на околната среда;

чл. 32, ал. 1, т.8 – относно случаите на повреди, които не зависят от ЧЕЗ;

чл. 32, ал. 1, т.9 – относно случаите, при които се използва ток без електромер или с електромер, който не измерва коректно количеството изразходвана електроенергия;

чл. 32, ал. 1, т.10 – относно случаите нанесъгласувана промяна на схемата за свързване на потребителя;

чл. 32, ал. 1, т.11 – относно случаите, при които ЧЕЗ извършва планирани действия;

чл. 32, ал. 1, т.12 – относно случаите, при които е въведен ограничителен режим на тока;

чл. 32, ал. 2, т.1 – относно случаите, при които са настъпили вреди , вследствие на прекъсване или ограничаване на електроснабдяването, когато лица са се присъединили към мрежата без да имат право;

чл. 32, ал. 2, т.2 – относно случаите, при които са настъпили вреди , вследствие на прекъсване или ограничаване на електроснабдяването, когато потребител е допуснал трето лице да се присъедини към неговата уредба, без съгласието на ЧЕЗ;

чл. 32, ал. 2, т.3 – относно случаите, при които са настъпили вреди, вследствие на прекъсване или ограничаване на електроснабдяването, когато не е изпълнено в срок предписание на компетентен орган за отстраняване на нарушение;

чл. 32, ал.2, т.4 – относно случаите, при които са настъпили вреди , вследствие на прекъсване или ограничаване на електроснабдяването, когато потребителите внасят смущения в системата със собствената си мрежа;

чл. 32, ал.3  – относно задължението на ЧЕЗ да заплаща обезщетение за вреди, когато те са резултат от ограничителен режим, прекъсване или ограничаване на снабдяването с електричекса енергия само в случай, че носи вина;

чл. 33 – относно случаите, при които ЧЕЗ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато това е свързано с неизпълнение от страна на потребителите;

чл. 33, т. 1- относно случаите, когато електрическите уредби и инсталации на потребителя не отговарят на българските стандарти;

чл. 33, т. 2 – относно случаите, при които за обекта се изисква по-висока степен на захранване;

чл. 33, т. 3 – относно случаите, при които собствен източник за резервно енергийно захранване, а такъв не е осигурен;

чл. 33, т.4 – относно случаите, при които се изисква защита от пренапрежения, а такава не е осигурена;

чл. 33, т.5 – относно случаите, при които специален режим за заземяване, а такъв не е осигурен;

чл. 33, т.6 – относно случаите, при които на електрическите съоръжения и инсталации се извършва периодична проверка;

чл. 33, т. 7 – относно случаите, при които потребителят възпрепятсва представители на ЧЕЗ до съоръжения на компанията, които се намират в неговия имот.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.