Плащане на комунални услуги чрез Уникредит Булбанк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

В днешно време използвам безброй битови услуги – парно, ток, вода, интернет, мобилен телефон. В края на месеца следва да си отделям поне един ден за ходене по институции и плащане на сметки. За щастие, времето, в което в събота сутрин мама ме хващаше за ръка и бодро крачехме към дежурното гише на водното да платим сметката за вода, отмина. Днес има много начини и места, на които се плащат всички комунални и битови сметки. Един от тях е и чрез разплащателната  ми сметка в Уникредит.

За да получа тази услуга, попълвам искане за комунални и периодични плащания по образец. С искането аз се съгласявам банката да извършва плащания от посочена от мен сметка при нея за определени услуги, които ползвам – топлофикация, електричество дори и застрахователни премии при посочени от мен условия и срокове. Банката ще започне да изплаща последните в месеца, следващ месеца, в който съм подал искане. Трябва да посоча датата, на която следва да бъде извършено всяко плащане. Ако в даден месец нямам достатъчно пари в сметката си и банката не може да покрие всичките ми задължения, тя не е длъжна да ги плаща в следващия период, т.е. неплатените задължения си остават неплатени.

Мога много лесно да проследя извършените периодични плащания, ако поискам извлечение от сметката си. Банката ме уведомява за заплатените задължения за даден месец на първия работен ден на следващия месец на посочен от мен имейл или на място в офисите. Внимание! Ако в 15-дневен срок от получаване на извлечението по сметката не оспоря извършените плащания, се счита,че съм съгласен с тях.

Банката извършва плащане към даден доставчик въз основа на сключен договор с последния. Банката ще извърши плащане, в случай че в моята сметка са налице достатъчно пари за плащане на цялото задължение за използвана от мен услуга и  удържане на съответните комисионни, дължими за извършването на тази услуга. Ако сметката ми към Топлофикация например е 80,00 лева, а  в сметката си имам 60,00 лева банката няма да плати дълга частично.

Имам право в искането си да посоча и допълнителна сметка (разлащателна, спестовна, в левове или валута), от която банката да извършва плащане в случай на липса на достатъчно средства по основната такава.

Ако информацията, която аз или доставчикът на дадена услуга сме дали на банката  като данни на доставчика, срок на плащане и други, се окаже недостатъчна или сгрешена, банката не е отговорна. Ако вината за пропуска/грешката е на доставчика, то аз следва да предприема действия по рекламация пред последния.

Имам право да посоча определена сума, над която банката няма право да заплаща моите задължения или да избера поредността на заплащане на последните. Ако не посоча поредност на плащане на услугите, тя се определя от поредността на датите на плащане на различните доставчици.

Мога и да се откажа от заплащане на посочените от мен комунални услуги с едномесечно писмено предизвестие, а за периодичните – като ток, вода, телефон – с петдневно. Банката не прави преводи след крайните дати на доставчиците. Например, ако е посочено, че дадено задължение следва да бъде изплатено до 20-ти декември, след тази дата банката няма да плати, плащания не се правят и след посочената от мен дата.

Както се вижда, описаната услуга е бърз и лесен начин за плащане на всички възможни услуги, които ползвам при едно абсолютно условие – да имам достатъчно парички в сметката.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

“Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни  услуги и инструменти”

Раздел II: Комунални услуги и плащания:

чл.89 и чл.93 – относно искане за комунални услуги, правата  на Клиента и задълженията на банката при подаване на искане;

чл.90 – относно начален момент на изплащане на задълженията на клиента от банката към доставчиците;

чл.91 – относно датата на плащане на отделните услуги;

чл. 92 – относно правото на клиента да иска извлечение от сметката си, от което да са видни направените плащания от банката към доставчиците;

чл.92.3 относно срока за оспорване на извършени от банката плащания;

чл.93 – относно неизпълнението на частични плащания;

чл. 94 – относно предоставянето на допълнителна сметка при недостатъчна наличност в основната разплащателна;

чл. 95 – относно отговорността на банката при неправилна и/или невярна информацичя относно данни на доставчика; относно непрехвърляемост на неизвързшено в текущия период плащане;

чл. 97 – относно таксата на банката за извършваната услуга;

чл.99 – относно правото на клиента да посочва лимит на разполагаеми суми за плащане и поредност на плащане;

чл.100 – относно прекратяване ползването на услугата;

чл.103 – относно сроковете на Банката за изпълнение на плащанията

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право.