Преносимост на номер в мрежата на Теленор от друг оператор


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

В случай че ми е писнало от услугите на мобилния ми оператор, имам право да го сменя с друг и да запазя номера си чрез услугата Преносимост на номер. Когато новият ми доставчик е Теленор, преносимостта на номера се извършва по процедура, съгласно Общите условия на компанията, както следва:

Подавам писмено заявление за пренос по образец в който и да е офис на Теленор или негови представителни магазини. С подаването му трябва и да избера предпочитан тарифен план. Пренасянето на номера е безплатно. Не заплащам потребителска такса, но трябва да нямам неплатени задължения към настоящия ми оператор. Такива мога да избегна, ако отправя заявление за прекратяване на срочния си договор си в рамките на месец преди изтичането му и той не е подновен. Ако  договорът ми е станал безсрочен, го прекратявам без неустойка с едномесечно писмено предизвестие до настоящия ми оператор. В случай на неплатени задължения от моя страна, той има право да поиска от Теленор да ми наложи ограничения. С тази процедура на практика прекратявам индивидуалния си договор с досегашния оператор по отношение на заявения номер.

Заедно със заявлението трябва да представя изброените задължителни документи: за физически лица – валидна лична карта с постоянен адрес за български граждани; за чужди граждани – документ за продължително или постоянно пребиваване с настоящ адрес; за юридически лица и ЕТ – съдебно решение за регистрация или Удостоверение за актуално състояние (БУЛСТАТ, номер по ДДС); за лица упражняващи свободни професии – ЕГН/БУЛСТАТ, служебен адрес на практиката; за други юридически лица или организации – документ за регистрация, БУЛСТАТ; седалище и адрес на управление, трите имена на представляващия, валидно пълномощно на упълномощеното лице.

Заявлението за пренос на номера на Теленор включва задължително следните данни:

 1. Номер, за който се отнася заявлението.
 2. Титуляр – за физически лица – три имена, номер на лична карта  и ЕГН, адрес; за юридически лица – име, ЕИК, трите имена на представляващия.
 3. Подпис (ако съм навършил 18 години) или подпис на мой законен представител (ако съм на възраст от 14 до 18 години).
 4. Дата и точен час на подаването му.

Със заявлението писмено се съгласявам да прекратя договора си с настоящия доставчик и декларирам, че ще изпълня всички задължения по него по отношение на номера за пренос. Имам опция за стартиране на процедурата по преноса веднага или 7 (седем) календарни дни след подаване на заявлението. Друга опция е да упълномощя Теленор в писмена форма да заплати всички мои задължения на настоящия доставчик и да прекрати договора ми с него.

С едно заявление мога да искам пренасяне на неограничен брой номера, стига да са от един и същи тип – мобилни телефонни услуги на абонаментен план, фиксирани телефонни услуги на абонаментен план, предплатени номера.

Теленор при подаване на заявлението ми ме уведомява относно условията за пренасяне, както и за:

 • условията и срока (до 2 раб. дни) за осъществяване преносимостта на номера;
 • ако има основания за отказ за преносимост на номера;
 • ако съществуват технически причини за забавяне на преносимостта след определената крайна дата, както и нова дата на пренасяне;
 • че е определен прозорец на преносимост до 5 часа и невъзможността за достъп до мрежата в този период, за което не мога да търся отговорност на Теленор;
 • че е възможна загуба на ползвани допълнителни услуги (например неизтеглени кратки съобщения или мултимедийни съобщения) след пренасяне на номер;
 • че е възможно влошено качество на електронната съобщителната услуга в деня на пренасянето, за което абонатът не мога да търся отговорност на Теленор.

Теленор може да ми откаже пренос на номера, когато:

 • не съм титуляр и не съм надлежно упълномощен;
 • нямам право да се разпореждам с номера (под 18-годишен или запретен) и не съм надлежно представляван от трето лице;
 • представените от мен данни в заявлението са непълни и/или неточни;
 • липсват задължителни документи;
 • липса на техническа възможност за пренасяне на номера.

Настоящият ми доставчик може да откаже преносимост на номер пред Теленор, когато:

 • номерът е несъществуващ;
 • вече е получил заявление от друг доставчик за пренасяне на същия номер и процедурата още не е приключила;
 • представените от Теленор мои данни са непълни/неточни;
 • не съм титуляр на номера или нямам право да се разпореждам с него (под 18-годишен или запретен).

Теленор ми дава срок до 30 (тридесет) календарни дни от дата на стартиране на процедурата за преносимост за отстраняване на недостатъците. В случай че в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Теленор. Междувременно, договорът с настоящия ми доставчик се счита продължен до реално завършване на преносимостта на номера или до прекратяване на процедурата с писмен отказ за преносимост, независимо от отправеното предизвестие за прекратяването му. Това продължаване не може да бъде основание за начисляване на допълнителни неустойки извън тези, които дължа към датата на подаване на заявлението, уговорени са в договора между мен и настоящия ми доставчик и в Общите му условия.

Имам възможност да оттегля заявлението си за пренасяне на номера, както до нястоящия ми доставчик така и до Теленор, но не по-късно от последния работен ден, предшестващ датата, на която се осъществява преносимостта. Оттеглянето на заявлението се извършва на мястото на подаването му, когато оттеглянето се извършва пред Теленор. Оттеглянето на заявлението се извършва чрез попълване на стандартна бланка-образец. Имам право да оттегля заявлението си за пренасяне в 7-дневен срок от подаването му.

В случай че се откажа от преносимостта или получа отказ от Теленор, договорът ми с настоящия доставчик остава сключен и заплатените суми, свързани с предсрочното му прекратяване ще се считат за авансово плащане за бъдещо ползване на услугите по него.

В случай че не са налице основания за отказ, Теленор сключва договор с мен като абонат, който запазва номера си след преноса. Теленор ме уведомява за деня на пренасяне на номера, както и за осъщественото успешно пренасяне на номера – на тази дата договорът ми с Теленор влиза в сила.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ

чл. 117 – относно правото на потребителя да подава заявление до Теленор за пренасяне на номер в Мрежата му във всеки търговски център на Теленор и неговите представители. Относно необходимите документи, удостоверяващи данните, необходими за преноса.

чл. 118 –  относно условието, че заявлението за пренасяне на номер е по образец на Теленор Относно включените в него задължителни реквизити, договорени в подписаната между операторите процедура. Относно допълнителни условия в заявлението: потребителят да изрази съгласие при наличие на основание за отказ или спиране на преносимостта по отношение на част от включените в заявлението номера, процедурата за пренасяне на останалата част от включените в заявлението номера да продължи; Заявлението съдържа упълномощаване на Теленор от страна на потребителя да прекрати договорните взаимоотношения между потребителя и Даряващия доставчик.

Заявлението може да съдържа при наличие на изрично съгласие от страна на Теленор и упълномощаване в обикновена писмена форма на Теленор от страна на потребителя за заплащане на дължимите към Даряващия доставчик плащания от името и за сметка на потребителя.

чл. 121 –  относно задължението на Теленор при подаване на заявлението да уведомява по подходящ начин потребителя за всички технически и процедурни въпроси по преноса на номер.

Чл. 122 – относно клаузата, че срокът на реализация на преносимост не може да бъде по-дълъг от 2 работни дни, считано от стартиране на процедурата по пренасяне или от отстраняване на недостатъците по заявлението, включително прозорец за преносимост не по-голям от 5 (пет) часа. Срокът за реализация на преносимостта може да бъде удължен с времето, през което са били налице технически проблеми.

Чл. 123 – относно правото на Теленор на отказ за пренасяне на номер в Мрежата си при наличие на определени обстоятелства.

чл. 124 – относно правото на Теленор да не разглежда заявлението до отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не повече от 30 календарни дни от стартиране на процедурата за преносимост. В случай че в посочените срокове недостатъците не бъдат отстранени, процедурата се прекратява с изричен писмен отказ на Теленор.

чл. 127 –  относно правото на потребителя да оттегли заявлението си за пренасяне на номер, както до Даряващия доставчик,така и до Теленор, но не по-късно от деня предшестващ датата, на която се осъществява преносимостта. Оттеглянето на заявлението се извършва на мястото на подаването му, когато оттеглянето се извършва пред Теленор. Оттеглянето на заявлението се извършва чрез попълване на бланка-образец в стандартна форма, съгласувана между операторите.

В 7-дневния срок по т. 118, когато е приложим, абонатът/потребителят също има възможност да оттегли подаденото заявление за пренасяне.

чл. 129 – относно задължението на Теленор да информира потребителя за осъщественото пренасяне на номер/а.

чл. 130 – относно клаузата, че Потребителят не може да търси отговорност от Теленор за възможното влошено качество на услугата в деня на пренасянето.

чл. 132 – относно клаузата, че договорът между Теленор и абоната влиза в сила в деня на успешното пренасяне на номера/та в мрежата на Теленор.

Даниела e студент по Право в Нов Български Университет. Участва в dogovor.at като aвтор, мотивирана от обществената кауза да помага на неюристите в областта на договарянето.