Отговорност на ЦКБ


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Когато у мен напират необуздаеми чувства да сторя нещо лошо на банката, защото не е изпълнила платежната операция по нейна вина, мога да се успокоя и да предприема срещу нея цивилизовани действия. Вместо да мобилизирам арсенала си от ругатни, мога да ангажирам отговорността на банката.

Отговорността представлява най-общо задължение за обезщетение поради неизпълнение. Това означава, че когато една нередовна операция е изпълнена от банката, аз мога да искам възстановяване на средствата си.

Какво се случва когато банката изпълни неразрешена операция? Първо, неразрешена е тази операция, за която не съм дал съгласието си. Например, не съм попълнил бланка по образец. Или е станало объркване – не съм направил нареждане, а операция е извършена. В този случай ЦКБ ми предоставя цялата стойност обратно незабавно. За целта обаче е необходимо да уведомя банката за това, че е извършила неразрешена операция. Крайният срок на банката е 21 дни от моето уведомление. От този момент нататък аз мога да търся лихви и обезщетения в по-голям размер.

Поради `щото на родната действителност не са ѝ чужди криминални уклони, е възможно моят платежен инструмент да бъде използван от друго лице, което го е откраднало или намерило, след като аз съм го загубил. В тези случаи, когато аз не съм положил достатъчно усилия да съхраня персонализираните защитни характеристики (което на български език означава, че например не съм съхранил тайната на ПИН-кода си (което пък банката трябва да установи) банката не отговаря, а рискът е за мен, но в размер на 300 лв.

Тези 300 лева няма да ограничават риска от понасянето на отговорността, когато аз съм измамник, който цели да прецака банката или когато платежното нареждане е извършено, след като не съм изпънил елементарните си задължения да съхранявам платежния инструмент. Тоест няма да ми бъде възстановено нищо ако незаконно се опитвам да получа пари за сметка на банката. Това аз мога да направя като умишлено си изгубя платежния инструмент, и някой от мое име тегли пари, а аз желая и възстановяване от банката. Така ще излезе, че ще получа два пъти едно и също нещо. И понеже правото не обича измамници постановява, че няма да получа нищо. Във втория случай аз нарушавам моите задължения по закон, ако: 

  • не уведомявам банката, когато съм  изгубил или са ми откраднали платежния инструмент;
  • не съм се постарал да запазя ПИН кода си. Последицата е същата. Нещо повече, в ОУ специално е предвидено, че аз няма да понеса нищо, ако своевременно съм уведомил банката. Ако банката пък не е осигурила средства за своевременното ѝ уведомяване, тя ще поеме отговорността. На практика обаче всички банки са предвидили бърза връзка по телефон.

Уведомяването на банката за извършването на неразрешената операция трябва да стане незабавно. Незабавно е това уведомяване, което извършвам веднага след като узная. А узнавам, като правя справки в интернет банкирането или на гишетата на банката.

Когато аз съм наредил в нечия полза, но съм написал грешно IBAN-а. В този случай банката не носи отговорност за неизпълнение и това е логично, тъй като аз не съм положил дължимата грижа за точното осъществявяне на операцията. Въпреки това банката е тази, която осъществява връщането на средствата, но за това изисква такса съгласно действащата си тарифа. В тези случаи мога да поискам от банката да проследи операцията – т.е. да види в чия сметка постъпват средствата.

Когато съм получател на платежни услуги, отговорността на банката е за точно изпълнение на задължението за предоставяне на средствата, т.е. в срок – не по-късно от работния ден, в който сметката на ЦКБ е заверена със сумата, предназначена от моя длъжник за мен. Макар и безгранично желана, банковата грешка в моя полза се поправя и то бързо (е, не е като на монополи). Когато някой нареди в моя полза пари и впоследствие отмени нареждането, ЦКБ има право служебно да задължи сметката ми с постъпилата сума.

Когато, например при директен дебит, моята сметка се задължава с изискваната от получателя (тоест този, на когото съм длъжник) сума, аз имам право да поискам от ЦКБ да възстанови средствата ми. Това може да стане когато в момента на даване на съгласието не е бил ясен точният размер на сумата И тя надвишава моите очаквания с оглед на предходни разходи по същата операция. Възстановяване мога да искам в срок от 56 дни, като представя доказателства за тези условия. ЦКБ се произнася в 10-дневен срок, като ми указва и възможността да възразя срещу решението ѝ и пред кого да възразя. Нямам право да възразя, когато съм дал съгласието си за платежната операция директно на банката И получателят на парите предварително (28 дни) ме е уведомил за размера на сумата. 

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на ЦКБ

чл. 51 ЗПУПС – относно понятието неразрешена операция
чл. 52 ЗПУПС – относно ограничаването на риска за банката при несъхраняване на персонализираните защитни характеристики
чл. 58, ал. 3 ЗПУПС – смекчаване на отговорността при уведомяване на банката
чл. 66 ЗПУПС  – относно задължението на банката за точно изпълнение
чл. 86 ЗЗД – относно размера на вредите
чл. 78 ОУ – относно срока за възстановяване на средствата
чл. 79 ОУ – относно риска при несъхраняване на персонализираните защитни характеристики
чл. 89 ОУ – относно отговорността при сгрешен IBAN
чл. 91 ОУ – относно връщането на средствата и плащането на такса при сгрешен IBAN.
чл. 95 ОУ – относно задължението на банката за точно изпълнение
чл. 97 ОУ – относно хипотезата за грешен превод в полза на клиента
чл. 100-103 ОУ – относно въстановяването на разпоредени суми

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.