Права и задължения на “Софийска вода”


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Няма как да избегна досега с правата и задълженията на ‘Софийска вода”, ако съм техен клиент. Те не са само информация за другата страна, а биха могли да запълнят пъзела на моите права и задължения.

 • ВиК операторът има право да получи сумите, които му дължа.
 • За да разбере колко му дължа, му е нужен достъп до моя водомер. Този достъп е друго негово неотменно право.
 • Има и право да спира изцяло или частично водата, като се съобразява с изискванията на Общите условия и закона.
 • Има право да проверява отпадъчните води, които изтичат в канализацията.
 • Ако за късмет в имота ми се намират съоръжения от водопроводната система, ВиК операторът има право на достъп и до тях.

Изумително е, но с това свършват малкото права на „Софийска вода“. Задълженията са тясно свързани с моите права, затова ме вълнуват и искам да познавам по-важните от тях.

 • Като начало, “Софийска вода” има задължението и привилегията да присъединява нови потребители към системата на водопровода и канализацията.
 • След като бъда присъединен, ВиК операторът е длъжен да ми доставя вода с питейни качества.
 • Трябва да ме уведоми чрез медиите или чрез кмета / общинския съвет, ако има въведен режим на водата или други ограничения, свързани с подаването на вода.
 • Длъжен е да открие индивидуални партиди на мен и на съседите ми, например ако сме в режим на етажна собственост.
 • Едно от важните му задължения е да поддържа ВиК системата, включително водомерните възли на водопроводните отклонения.
 • Длъжен е и да отчита в срок показанията на водомерите и да ми издава фактура за сумите, които му дължа.
 • Когато извършва работа в имота ми, изпълнява задълженията си или упражнява правата си, „Софийска вода“ има задължение да пази имота ми и съоръженията в него.
 • Ако планира спиране на водата, трябва да ме уведоми най-малко 24 часа предварително – чрез медиите или по друг подходящ (според него) начин.
 • Възможно е водата да не отговаря на изискванията за качество. Това би могло да се установи с проба, взета при водомерния възел. Ако резултатът не е добър, в срок от два часа след излизането му, дружеството е длъжно да уведоми органите на санитарния контрол, а също и общинския съвет или кмета.
 • Ако има прекъсване на водата за повече от 12 часа, задължение на „Софийска вода“ е да осигури друг начин, за да ме снабди с  вода, дори  да докара водоноска, ако се наложи.
 • Длъжен е да отговаря на подадени жалби, сигнали и молби.
 • Длъжен е, ако поискам, да ми дава информация за услугите, които предоставя.

Уважавайки правата на оператора, мога да изисквам от него да изпълнява и задълженията си, които са тясно свързани с моите права. Ако те са нарушени, мога да искам компенсация от “Софийска вода”, да подам жалба или възражение, с други думи, да бъда активен потребител. Вече съм запознат с най-важното, така че очаквам отношенията ни да вървят като по вода.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на “Софийска вода” АД – глава втора, раздел втори

чл. 7, 1. 1относно правото на ВиК оператора да получи от мен дължемите суми в срок
чл. 7, т.2 – относно правото на ВиК оператора на достъп до водомерите
чл.7, т.3 – относно правото на ВиК оператора да спира изцяло или частични доставянето на вода
чл.7, т.4 – относно правото на ВиК оператора да контролира количеството и качеството на отпадъчните води
чл.7, т. 5 – относно правото на ВиК оператора на достъп до съоръжения, намиращи се в имота ми
чл.8, т.1 – относно задл;жението на ВиК оператора да доставя вода с питейни качества
чл.8, т.2 – относно задължението на ВиК оператора да ме уведоми при режим на водата или друг вид ограничение чрез медиите или отганите на местноот самоуправление
чл.8, т.3 – относно задължението на ВиК оператора да открива индивидуални партиди на потребителите, които са поискали това
чл.8, т.4 – относно задължението на ВиК оператора да поддържа публичната ВиК система
чл. 8, т. 6 – относно задължението на ВиК оператора да отчита показанията на водомерите по начина и в сроковете, предвидени в Общите условия на дружеството
чл.8, т.9 – относно задължението на ВиК оператора да опазва имота и съоръженията в него, докато изпълнява задълженията си
чл.8, т. 10 – относно задължението на ВиК оператора да ме уведомява най-малко 24 часа по-рано, чрез медиите или друг подходящ начин, за планирани прекъсвания на водата
чл.8, т. 11 – относно задължението на ВиК оператора да уведоми органите на местното самоуправление и санитарните органи, в случай, че водата не отговаря на изискванията.
чл.8, т.12 – относно задължението на ВиК оператора да предоставя алтернативно водоснабдяване
чл.8, т. 13 – относно задължението на ВиК оператора да отговаря на жалби, сигнали и молби
чл.8, т.14 – относно задължението на ВиК оператора при поискване да предоставя информация за услугите, които предлага
чл.8, т.15 – относно задължението на ВиК оператора да присъединява нови потребители

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.