Задълженията ми пред ЕнергоПро


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

С големите права идват и големите отговорности! Действително, възможностите, които получавам чрез достъпа ми до електроенергия, са огромни. Какво трябва да върша в замяна обаче и как да не бъда откъснат от света на технологиите мога да науча по-долу.

 

Като начало, от първостепенна важност е винаги да съобщавам на Енерго-Про важната за тях информация, свързана с имота и клиента, които снабдяват с енергия.

Такива са например всички промени в личните ми данни – адрес, име, ЕГН. Е, може би без последното, но целта на своевременното уведомяване при всички случаи е Енерго-Про по възможно най-лесен начин събира парите, които дължа. Също така, важно е да уведомявам предприятието и за промени в статута на обекта, за който съм сключил договор, че ще бъде захранван с електроенергия. Тук влизат отдаването му под наем и срока за това, ипотекирането на имота, продажбата му и всички подобни действия. (16 (1) 3. -1) В тази връзка, едновременно с продажбата на моя имот съм длъжен и да прекратя сключения договор за покупко-продажба на електроенергия. (16 (1) 5. -1)

 

Също така, докато съм клиент на Енерго-Про, ще се наложи да съм готов от време на време личното ми спокойствие да бъде смущавано от служители на компанията. Това би могло да се случи, когато в имота ми или на друго място, към което мога да огранича свободния достъп, се налага да бъдат извършени дейности като ремонтиране, проверка и замяна на уреди за търговско измерване – т. нар. електромери. Практическо значение тук най-често има случая, в който стойностите, които показва електромерът ми трябва да бъдат отчетени. За жалост, няма вариант, в който да не допускам служителите и така да не получавам сметки. Разбира се, все пак сме в България и такива “схеми” са много малко вероятни, но в случай, че се установят, Енерго-Про може да спре подаването на електроенергия към съгрешилия клиент. (38 (1) 7. -2)

*Мога да очаквам посещение от Енерго-Про всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта, а в случай на авария – през цялото денонощие. (17 (1) 3. -2)

 

И във връзка с темата за типично българските далавери – ако съм способен електричар и успея по някакъв начин да се уредя да ползвам електричество без то да бъде отчитано –  в случай че Енерго-Про разбере… ще ми спре тока. Е, поне мога да получа възхищението на някой съсед. (38 (1) 7. -2) Най-вероятно, след като своеволията ми станат ясни ще ми бъде потърсена сметка. Във всички случаи, в които Енерго-Про претендира, че съм й нанесъл вреди, следва да ме уведоми писмено за това. След това следва да се опитам да уредя джентълменски отношенията си – като платя това, което ми се иска. Ако нещата не се получат обаче, спорът като нищо ще бъде отнесен към съда. (55-2)

 

Като клиент на Енерго-Про съм длъжен и да бъда коректен ползвател на електричество по отношение на връзката ми с общата мрежа за електроразпределение на компанията. Общото ми задължение тук е да инсталирам, поддържам и експлоатирам правилно собствените си електрически уреди. (17 (1) 4. -2) По-конкретно обаче не трябва да променям схемата на свързване и  да не върша самоволно нищо с електромери, пломби или други контролни уреди. (17 (1) 6. -2) Също така, ако съм решил да изкарам някой лев като допусна трето лице да взима ток от моите електрически уредби, би било добре да се откажа – това отново е нарушение по договора, който съм сключил с Енерго-Про.

 

Ако съм клиент със съоръжения на ниво средно напрежение за мен важат и някои специални задължения. По-важните от тях са следните. (18. – 2)

  • Трябва да поддържам дежурен оперативен персонал (охрана/портиер)
  • Трябва да осигурявам възможност за непрекъснат достъп до транзитната част на електроразпределителните си уредби. Това се налага в случай на отстраняване на аварии.
  • Във връзка с авариите и рисковете от такива съм длъжен винаги да спазвам указанията на Енерго-Про и да оказвам необходимото съдействие за отстраняване.
  • Когато се налага временно да бъде спрян преносът на енергия към електрическите обекти на моя имот, съм длъжен да уведомя Енерго-Про поне 14 дни по-рано. От компанията следва да ми върнат отговор със становище относно планираното прекъсване и неговата продължителност в 5-дневен срок.

 

Оказва се, че с ползването на електричество шега не бива. Точно напротив – трябва да бъда много внимателен всеки път, когато решавам да правя нещо, свързано с електроинсталацията на своя глава. И ако дотук описаните задължения бяха свързани най-вече с общи ангажименти по договора преимуществено относно безопасност, остава най-неприятната тема, свързана с употребата на електричество, а именно неговото заплащане. Тема, толкова неприятна и потенциално опасна, че заслужава да и бъде посветена самостоятелна статия.

 

 Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация. 
Източници

#ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД

чл.17 (1) 6. – относно задължението на клиента да не извършва забранени действия спрямо уредите за търговско измерване не Енерго-Про

чл. 18 – относно специалните задължения за клиенти със съоръжения на ниво средно  напрежение

чл. 38 (1) 7. – относно възможността не Енерго-Про да спре подаването на електричество в случай на ползване на енергия от клиента, която не измерва по задължително установения начин

чл. 17 (1) 3. – относно времевия диапазон, в който клиентът е длъжен да оказва достъп на служителите на Енерго-Про

 

#Общи условия за продажба на електрическа енергия на “Енерго-Про Продажби” АД

чл.16 (1) 3. – относно задължението на клиента да уведомява дружеството за настъпили промени в личните му данни в 6-месечен срок

чл. 16 (1) 5. – относно задължението на клиента да прекрати договорните си отношения с компанията при определени обстоятелства

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.