Платежни сметки и обща информация за Ти Би Ай Банк (част II)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Както говорехме в част I, Ти Би Ай Банк ЕАД може да извършва всички операции и сделки, които са познати в банковия сектор.

Имам 10 000 лева, завещани от моята наскоро починала баба, които искам да работят за мен – да ги оставя в банката и те да ми носят лихва, за да ги увелича. Е, тогава ще сключа договор за депозит с банката.

ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

Съобразно общите си условия Ти Би Ай Банк предоставя само срочни депозити. Това означава, че имам възможност да оставя парите си само за определен в договора за депозит срок, в края на който ще получа и лихвата върху тази сума.

Важно! Лихвата се определя от т.нар. лихвен бюлетин, който е неразделна част от общите условия. Лихвеният бюлетин може да се актуализира от банката. Лихвения процент зависи от вида на депозита, който съм сключил, от неговия срок, както и от валутата, в която ще внесете парите. Според лихвения бюлетин на Ти Би Ай Банк ЕАД, колкото e по-дългосрочен депозита, толкова по-висока лихва се получава.

Максималният срок, за който може да се държат пари на депозит, е 12 месеца, а минималният – 1 месец.

Мога да открия депозитната сметка както лично (т.е. отивам в банката и се разписвам на договора), чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно), така и чрез интернет банкирането на банката.

Когато създавам депозит чрез интернет банкиране, е необходимо да потвърдя съответно дали съм съгласен да се създаде депозитът. Това може да стане по телефона, чрез електронен подпис или по друг подходящ за целта начин.

Мога да закрия сметката, както предсрочно (преди изтичане на уговорения срок), така и след изтичането на срока. В случай че закрия сметката след изтичане на срока, не се налага “санкция в начислената лихва” или иначе казано, си получавам пълния размер на лихвата. Закриването се извършва на деня посочен в договора:

В примера от по-горе – внасям 10 000-те хиляди лева на 01.07.2014г., за 1 година и следва депозита да се закрие на 01.07.2015г., като си получавам пълния размер на лихвата върху 10 000 хиляди.

В случай че:

  • закрия депозита предсрочно;
  • или върху него частен съдебен изпълнител е наложил запор и е изискал от банката тези пари да се преведат по неговата сметка (т.е. някой си е извадил изпълнителен лист срещу мен по съответната процедура за това и е поискал от ЧСИ да събере парите, които му дължа),

лихвата се изчислява към деня на закриването на депозита, като получавам лихва само до деня, до който парите са се намирали по моята сметка.

Внимание! Ако закрия сметката преди изтичането на срока, лихвеният процент няма да се изчисли като за депозит (банката поддържа два вида лихвени проценти – за депозити и за разплащателни сметки, като за депозитите “Привилегия” те са между 3,25% (за евро), 3,5% (за лева) и 0,5% (за щатски долари), а за депозитите “Свободни пари” – между 1% и 2 % според това колко е голяма депозираната сума), а лихвата, която ще получа за така направения депозит, ще бъде изчислена като за разплащателна сметка –  0,5% (в лева и евро) и 0,2% (за щатски долари). (виж т.2.3, изречение 5-то и т.2.1 и т.2.2 от Лихвения бюлетин).

Внимание! В случай че депозитът е направен в чуждестранна валута (евро или щатски долари), лихвата се изчислява, като сумата, която е по-малка от най-малка номинална стойност (това е стойността, написана върху банкнотата) се привежда към лева и се изплаща по курс “купува” на Банката.(т.2.3, последно изречение).

Пример: внасям депозит от 5031 евро. Това едно евро е по-малко от най-ниската банкнота на еврото – 5 евро. Когато закривате депозита то ще се превалутира (т.е. от евро ще стане лев) към обменния курс “купува” на банката и ще се бъде изплатено заедно с лихвата.

Следва продължение

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

#ОУ за предоставяне на платежни услуги от Ти Би Ай Банк ЕАД

Раздел II Платежни сметки

т.2.1 – относно видовете сметки които Ти Би Ай Банк ЕАД може да открива

т.2.3 – относно уговорки за депозитните сметки в Ти Би Ай Банк ЕАД

т.2.3, изр.2 – относно възможността за откриване на депозити чрез интернет банкирането

VIII. Използване на платежни сметки

т.8.1 – относно използването на интернет банкирането и банковите карти

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк ЕАД (актуален към 01.08.2014г.)

т.1.1.2 – относно възможността за разпореждане със сметките от пълномощници

т.2.1 – относно лихвите по депозитни сметки “Привилегия” в Ти Би Ай Банк ЕАД

т.2.3. – относно схемата Свободни пари

Николай е на 26 години, юрист по образование. Завършил е “Право” в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди това има специализация по “Фирмено управление” към средното си образование.