Договор с Теленор – основни моменти


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

I. Сключването на индивидуален договор за мобилни услуги става в най-близкия до мен представителен магазин на Теленор или в някой от магазините-партньори, след като съм избрал абонаментен план според моите предпочитания. Договорите са с 12 или 24-месечен срок, след изтичането на който те стават безсрочни. Имам опция за размисъл и в 7-дневен срок от подписване мога да се откажа от договора, като дължа само пропорционалната част от месечния абонамент и заплащане на ползваните за този период услуги.

Необходими документи за сключване на договор – валиден документ за самоличност; съдебно решение за регистрация – ако представлявам фирма. (Теленор може да ми поиска и допълнителни документи, както и да откаже сключване на договор, ако не представя някой от тях.  Подписвайки договора, приемам и Общите условия, предоставени ми на хартия от Теленор, които са публично достъпни на сайта им, където мога  да следя за промени в тях.

II. Промяна на договора. Условията по договора могат да се променят с анекси (допълнителни споразумения) между Теленор и мен. Промяната в договора може да включва основно:

 1. Промяна на абонаментния план. Мога да заявя желание за това по телефона – с обаждане на кратък номер 123 или с подаване на заявление за промяна на плана в най-близкия офис на Теленор или неговите представители.
  • Ако ползвам някой от старите планове и договорът ми все още не е изтекъл, мога да премина към нов абонаментен план, но само към такъв със същата или по-висока месечна такса.
  • Мога да променям абонаментния си план след изтичане на първите 6 месеца от срока на ползването му и нямам ограничение на броя промени в срока на договора, стига да бъдат извършвани само веднъж месечно.
  • През първите 6 месеца от първоначалния срок на текущ абонаментен план мога да го променя с нов само в случай, че закупя устройство с отстъпка и сключа нов срочен договор. Със сключване на новия договор мога да премина само към нов план със същия или по-висок месечен абонамент. В случай, че имам неизразходвани минути от стария план те не се прехвърлят към новия ми план.
  • Ако срокът на договора ми е изтекъл, мога да премина към абонаментен план с по-висока, същата или по-ниска месечна такса, като сключа нов срочен договор.
  • Имам възможност да премина също така от абонаментен към предплатен план. За тази цел е необходимо срокът на договора ми за абонамент да е изтекъл и да нямам задължения по него, както и да заплатя еднократно 5 лв., които са заредени в първоначалния кредит на предплатената ми карта. Новият тарифен план влиза в сила след подписване на новия договор. В 7-дневен срок от подписване на договора мога да размисля и имам право да се откажа от него.
 2. Промяна в личните ми данни – длъжен съм в 7-дневен срок от настъпването й да информирам Теленор за това. В противен случай Теленор по свое усмотрение може да спре или ограничи мобилните ми услуги, както и да прекрати договора ми с едномесечно писмено предизвестие.
 3. Промяна в кредитния лимит – според абонаментния ми план уточнявам кредитния лимит с подписване на договора. Предоговарянето му мога да направя: със СМС, с телефонно повикване или в офис на Теленор.
 4. Промяна в номера ми – до нея се стига, по мое желание или, когато технически причини налагат това. В тези случаи Теленор запазва заявените до момента настройки, освен ако не заявя нещо друго.
 5. Промяна на доставчика (прекратяване на договора с Теленор).
 6. Промяна в Общите условия (ОУ) – ОУ могат да се променят по предложение на Теленор, Комисия за регулиране на съобщенията или от мен като потребител. При промяна, Теленор обявява изменените Общи условия на интернет страницата си в срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила. Теленор ме сигнализира в 7-дневен срок със СМС за това, както и определя срок, в който мога да заявя несъгласие. Ако не съм съгласен с измененията в общите условия, мога:
  • да се откажа от договора, без да посочвам причина и без да дължа обезщетение или неустойка;
  • да продължа да го изпълнявам при действащите преди изменението общи условия.

Несъгласието си с променените общи условия упражнявам, като изпращам до Теленор писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за промяна. Ако не реагирам в дадения срок от уведомяването за промяната, Теленор го счита за мълчаливо съгласие и се обвързвам с новите Общи условия, защото  те стават част от договора ми.

III. Как се прекратява договор за мобилни услуги?

 • Ако е срочен – с изтичане на срока му. Ако не се прекрати, той става безсрочен и може да се прекратява от всяка страна с едномесечно предизвестие. Имам право едностранно да прекратя договора си, при съществени или  системни нарушения от страна на Теленор, с едномесечно писмено предизвестие. Например, качество на услугата да бъде на по-ниско от минималното техническо ниво; чести повреди в мрежата и невъзможност да ползвам мобилна телефонна услуга и други. В случай че Теленор завиши едностранно цените (на услугите и на месечния абонамент) с повече от 20% в сравнение с уговорените по конкретния абонаментен план в договора ми, имам право да се откажа от договора си в 7-дневен срок, считано от датата на увеличението с отправяне на писмено уведомление до Теленор.
 • Ако искам да прекратя договора си, преди срокът му да е изтекъл, ще се наложи да платя всички дължими суми по неплатени фактури, както и неустойка (според уговореното в договора, най-често в размер на месечните абонаментни такси до края на договорния период). За целта, като титуляр на договора трябва да подам  Заявление за отказване от мобилни услуги в офис от търговската мрежа на ТЕЛЕНОР. Прекратяване на договора може се извърши и с Процедурата по преносимост на номера към друг оператор.
 • Теленор също има право да прекрати договора ми (без значение дали е срочен или безсрочен) с едномесечно писмено предизвестие, в изчерпателно изброени случаи, например: непредставяне на изискани документи или посочване на неверни данни от моя страна, неплащане на задълженията ми, реализиране на нетипичен трафик, извършване на злоупотреби или заплашителни повиквания, ако изпадна в несъстоятелност и др.; при нарушение на договора, Общите условия и добрите нрави.
 • При прекратяване на отношенията ни Теленор има право да използва внесената гаранционна сума изцяло или отчасти за покриване на сумите, които му дължа. Ако съм платил всички суми, Теленор ми връща целия размер на гаранционната сума или остатъка от нея (в случай на усвояване на част от нея), в срок до 30 (тридесет) работни дни от датата на прекратяване на договора. Това може да стане чрез превод по дадена от мен банкова сметка.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ

чл. 3 – относно правото на отказ от сключения договор в 7-дневен срок.

чл. 5 – относно начина и срока, в който Теленор информира потребителя за промяна в ОУ.

чл. 14 – относно задължителните документи, с които се идентифицира потребителят.

чл. 15 – относно правото на Теленор да изисква и други документи.

чл. 16 – относно задължението на потребителя да уведомява Теленор при настъпване на промяна в личните данни, в 7 (седем) дневен срок от настъпилата промяна.

чл. 19а относно правото на потребителя едностранно да прекрати безсрочния си договор с едномесечно писмено предизвестие.

чл. 19б, б. а) – относно правото на Теленор да откаже сключване на договор или едностранно да го прекрати ако потребителят не е представил някой от изисканите документи.

чл. 19в – относно случаите, в които Теленор има право да прекрати договора ми.

чл. 22 –  относно правото на потребителя да прекрати договора в 7 дневен срок, в случай че Теленор едностранно увеличи цените на услугите с повече от 20%.

чл. 33 –  относно начините за предоговаряне на кредитния лимит на потребителя.

чл. 95 – относно факта, че  при  промяна на номера на потребителя, по негово желание или по технически причини, Теленор запазва заявените от потребителя настройки, освен ако той не е заявил друго.

# ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

чл. 16, ал. 3 – относно нормата, че при договори с продължително изпълнение промените в общите условия влизат в сила за насрещната страна само ако промените са били надлежно съобщени и ако в дадения писмен срок страната не е заявила, че ги отхвърля, т.е. мълчаливо се е съгласила с промените.

Чл. 20а, ал. 2 – относно факта, че договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните.

# ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

чл. 147б ЗЗП – относно нормата, че Търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в ОУ. Относно начините, по които може да отговори Потребителят на нази промяна – да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

Даниела e студент по Право в Нов Български Университет. Участва в dogovor.at като aвтор, мотивирана от обществената кауза да помага на неюристите в областта на договарянето.