Сключване на договор за мобилни услуги с Мтел


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

“Общи условия на мобилен оператор?! О, каква досада!” – ще възкликнa. И с право – надали бих отделил от времето си да изчетa петдесет страници от документ, който започва с определение на термина “Обществени мобилни мрежи” или “Крайни електронни съобщителни устройства с оценено съответствие”. А не е и нужно, има по-лесен начин да се информирам  –  и той е тази статия.

Договорът за мобилни услуги с “Мобилтел’’ ЕАД се сключва в писмена форма. Необходимите документи, които следва да представя при сключване, се различават според това дали ще сключа договора си като физическо лице или от името на фирма, лично или чрез пълномощник.

Физически лица –  лично. При подписване на договора е нужно да представя лична карта или шофьорска книжка (документ за самоличност), а в случай че упражнявам свободна професия или занаят и ще използвам  мобилните услуги за професионалната си дейност, следва да представя и копие от карта от регистър БУЛСТАТ и служебен адрес на практиката. При хипотеза, в която нямам възможност лично да сключа договор, мога да действам чрез пълномощник. Изисквания за пълномощното са да е с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, в текста на пълномощното задължително следва да се укаже, че упълномощеният има право да извършва правни действия пред Мобилтел или всякакви правни действия, включително и да сключва договори с трети лица. Пълномощното представям в оригинал. Ако е специално изготвено за подписване на договора с Мобилтел, оригиналът остава в търговския обект, а ако е с общ текст – оставям копие, заверено “Вярно с оригинала”.

Фирма ако сключвам договор в качеството си на представител на фирма следва да представя Удостоверение за актуално състояние на дружеството /същото се получава от Агенция по вписванията/, издадено в срок до шест месеца преди сключване на договора. Ако не съм законен представител /тоест не съм определен за Представител, съгласно документа за създаване на фирмата/, следва да  представя и пълномощно, изхождащо от законния представител и разбира се, документ за самоличност.

Пълномощните за фирми следва да отговарят на посочените по-горе изисквания. Внимание! В този случай пълномощното може да бъде без нотариална заверка – но следва да има следните реквизити: съдържание – упълномощеният да извършва правни действия пред Мобилтел; да бъде с дата – не по-къснa от три дни преди датата на представянето му в търговския обект; подпис на законния представител – Управител  или Изпълнителен директор на фирмата, печат на фирмата.

Договорът е сключен. Кога влиза в сила? За какъв срок съм обвързан?

Договорът влиза в сила седем дни след сключването му или незабавно – при изрично заявено писмено искане от моя страна. В седемдневният срок от сключването на договора до влизането му в сила имам право да го прекратя без да дължа неустойка. Отказът става в писмена форма, в същия търговски обект. Максималният срок  на договора е две години, но мога да го сключа и за една. След изтичане на срока, договорът може да бъде продължен за същия период от време само след моето писмено съгласие, в противен случай продължава действието си като безсрочен.

Какво още е важно да знам?

Със сключването на договора ставам титуляр на правата и задълженията по него. Ако предоставя ползването на услугата по договора на мой роднина (например дам сим картата си на някой от семейството), задълженията по договора като заплащане на сметка  остават да тежат на мой гръб.  Ако предоставя ползването на тези услуги на трети лица, без изрично писмено съгласие на мобилния оператор – задълженията си остават за мен. При неизпълнение, забавено плащане Мобилтел ще насочи претенцията си към мен, а не към фактическия потребител на услугата.

При сключване на договор всеки абонат има така нареченият “кредитен лимит” – сума в рамките, на която имам право да ползвам договорените мобилни услуги. Кредитният лимит зависи от конкретния абонаментен план, но обикновено е 50.00 /петдесет/ лева. По изключение и по желание мога да договоря индивидуално определена сума на място в търговски офис или чрез телефонно обаждане и потвърждаване от Мобилтел. При увеличаване на кредитния лимит Мобилтел има право да иска  от мен представяне на банкова гаранция или гаранционна сума в размера, с който искам да увелича кредитния лимит.

Задължения. Любимата част, нали?

Задължение за плащане. Като абонат съм длъжен ежемесечно да заплащам месечната абонамента такса. Първата се заплаща при сключване на договора. Използваните услуги се заплащат въз основа на месечна фактура. Неполучаването на фактура не ме освобождава от задължение за плащане. Имам право да получавам детайлизирани сметки за изразходваната от мен сума. Имам 15-дневен срок от издаване на фактурата за плащане. Ако не платя в този срок /или платя частично/ от първия ден след изтичането му дължа лихва за всеки ден закъснение – 10% годишно, както и всички разходи, които операторът е направил във връзка със събирането на вземането си.

Плащането на месечна абонамента такса и на използвани услуги се извършва:

  • в брой;
  • по банкова сметка на Мобилтел – плащането е завършено на датата на заверяване на сметката на Мобилтел.

Внимание! Случаи на намаляване и/или възстановяване на месечната абонаментна такса:

  • когато периодът, през който ползвам услугата не обхваща целия месец;
  • когато в седемдневен срок от подписването на договора се откажа от ползването на услугите – тогава месечната такса бива съответно възстановена;
  • при прекъсване на обслужването от мрежите за повече от 24 часа Мобилтел е задължен да намали таксата с 1/30 за всеки 24 часа, в които нямам достъп до услугите.

Ако не съм съгласен с размера на дължимото, мога да оспоря фактурата си чрез жалба пред Мобилтел в шестмесечен срок от датата на издаване на фактурата.

Прекратяване на Договора.

В първоначалния му срок мога да прекратя договора с едномесечно писмено предизвестие до Мобилтел. При получено крайно устройство (например приемник за цифрова телевизия, за интернет) следва да го върна в последния ден от срока на предизвестието или да заплатя стойността му. Безсрочен договор се прекратява с едномесечно писмено предизвестие без да дължа неустойки. При увеличение на цените мога да прекратя договора в 7-дневен срок от узнаването за увеличението.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

“Общи условия за взаимоотношенията между “Мобилтел” ЕАД и абонатите и потребителите на обществени мобилни наземни мрежи на “Мобилтел”ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE.”

т.7.1., раздел II – относно необходимите документи за сключване на договор от физическо лице;

т.7.2;7.2.1;7.2.2, раздел II  – относно необходими документи за сключване на договор от фирми;

т.7.3.раздел II,  – относно сключване на договор от пълномощник;

т.26,раздел IV – относно цени и начини на плащане;

т.28, раздел V –  влизане в сила, срок на договора, право на отказ на абоната;

т.32, раздел VI – задължение за съобщение при промяна на данните;

т.49, раздел VIII – относно правото на абоната на възстановяване на част от месечната абонаментна такса;

т.52, раздел IX – прекратяване на договора;

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право.