Каква сметка мога да си открия в Уникредит Булбанк?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Като физическо лице мога да сключа с Уникредит  договор за следните видове сметки:

  • Разплащателна – мога да съхранявам пари в нея; мога да тегля от нея, както и да извършвам други платежни операции по всяко време без предизвестие.
  • Спестовна – в нея мога да съхранявам парите си, като имам право да си получа натрупаната сума при поискване.
  • Депозитна – това е сметка, в която мога да съхранявам пари, но за разлика от спестовната сметка последните ми се изплащат от банката на една определена дата, известна като падеж или при настъпване на други условия, предвидени в индивидуалния ми  договор. И тъй като банката работи с моите пари тя ми дължи лихва. Уникредит предлага откриване на различни видове депозитни сметки според срока и размера на депозираната сума.

Видове депозитни сметки: Мога да открия депозитна сметка с 0.00 лева  за срок  от един месец. След изтичането на този месец, мога да продължа договора си за по-дълъг период, като внеса парична сума, която да съответства на минималните изисквания за даден продукт. И тук е много важно да съм наясно, че преминавайки от депозит с 00.0 лева по сметката към друг депозит за първия лихвен период – например той е три месеца, върху сумата, която внеса ще се начисли най-ниската възможна лихва за този вид депозит, дори и съгласно лихвения бюлетин дължимата върху тази сума лихва  да е по-висока. За следващи периоди лихвата ще съответства на размера на внесената сума. Ето и една конкретна ситуация: Ноември 2014 откривам депозит с 0.00 лева в сметката си. Декември 2014 внасям 5 000.00 лева, като ако този ден е неработен, то падежът е на първия работен. Съгласно лихвените условия на дадения продукт дължимата лихва е 2,5 % на годишна основа, а най – ниската лихва за този вид депозит е 1,25 % на годишна основа и именно защото през първия месец съм имал 0.00 лева в сметката си, тоест лишил съм банката от възможността да оперира с моите пари, през първите три месеца моите 5 000.00 лева ще се олихвят с 1,25 % вместо с 2.50%.

На деня, когато изтича срокът на депозита, ми се дължи лихва, която банката:

  • или начислява към първоначално внесената сума и за следващия период лихва се дължи върху новата сума;
  • или превежда по посочена от мен сметка.

В деня на падежа банката може да променя лихвения процент, който ще се прилага  занапред и е обявен в лихвения бюлетин.

Ако в деня на падежа аз лично или чрез упълномощено лице не прекратя договора си, последният продължава за същия период, като се прилага актуалният към момента на подновяване лихвен процент.

Всяка промяна на лихвени проценти се обявява в офисите на банката, както и на интернет страницата.

Имам право да внасям пари или да правя безналичен превод – от друга моя сметка към моята депозитна по всяко време. Ако с довнасянето сумата по депозита се увеличи толкова, че  премине в друга група, тоест подлежи на олихвяване  с по- висока лихва в сравнение с първоначалната, от деня на довнасянето се прилага по-високия лихвен процент.

Ако изтегля сума от депозитната си сметка преди падежа за периода от захранване на сметката с пари /от този момент започва да се начислява лихвата/ респективно за периода от последното продължаване на договора до деня на разпореждането  банката ще ми начисли лихва като за разплащателна сметка съгласно действащия в момента лихвен процент. Това е моето “наказание” за нарушаване на договорното ми задължение да не се разпореждам с депозита си преди падежа.

Какво става със сумата, която остава, след като преждевременно съм изтеглил част от парите по депозита? Нов договор за нов депозит.

Откриване, поддържане и разпореждане с депозитни сметки е безплатно.

Съвместна сметка: такава мога да открия само с едно или повече други лица. Всички титуляри подписваме искане за откриване на сметка по образец. Непълнолетeн не може да бъде титуляр на съвместна сметка. Важно е да знам, че пред банката съм изцяло отговорен за задълженията за такси и комисионни по сметката. Няма значение, че не само аз съм титуляр банката има право да поиска дължимите суми изцяло от всеки един от титулярите по сметката. На общата сметка постъпват суми на името на всеки един от титулярите, но пари можем да теглим и/или превеждаме само заедно.

Възможно е последните действия да се извършат чрез пълномощник, само ако е упълномощен от всички заедно, ако пълномощникът е упълномощен само от мен например, то разпореждането става от пълномощника заедно с останалите титуляри. При действия с пълномощник винаги трябва да държа сметка за пълномощното – заверено от нотариус.

Когато реша да открия съвместна сметка, е много важно да зная, че при налагане на запор сметката или съответната част се блокира за всички титуляри, независимо кой от титулярите е длъжник и лицето, на което дължи е поискало блокиране на сметката, за да може да си събере парите. Тоест дори и да съм изряден в плащането на задълженията си за мен винаги съществува опасността за блокиране на разпоредителните ми права по сметката.

Съвместната сметка се закрива така, както се открива – по взаимно съгласие на сътитулярите или при промяната на някой от тях. В последния случай, при желание и подадено заявление се открива нова сметка.

При смърт на един от титулярите останалите заедно с наследниците на починалия в едномесечен срок след уведомяването на банката за смъртта писмено заявяват съгласието си действието на договора да се запази. Наследниците наследяват правата и задълженията на починалия за неговия дял. Ако не бъде подадено искане за запазване на договора, сметката се закрива и сумата по нея се разпределя на толкова равни части, колкото са били титулярите.

Съвместните сметки се ползват предимно от търговски фирми за техни общи проекти.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

“Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и предоставяне на платежни услуги и инструменти” в сила от 29.09.2014г.

гл.II, разд.I, чл.43 – относно определение за “разплащателна сметка”;

чл.43.2 – относно определение за “ спестовна сметка”;

чл.43.3 – относно определение за “депозитна сметка”;

чл.43.3.1 – относно депозитна сметка с първоначална нулева стойност;

43.1.2 – относно захранване на депозитна сметка с нулева стойност и лихвените условия;

чл.43.3.4 – относно дължимата лихва на падежа;

чл.43.3.6 – относно правото на банката да променя лихвения процент;

чл.43.3.7 – относно автоматично продължаване на договора за депозит;

чл.43.3.8/ – относно довнасяне на суми преди настъпване на падежа;

чл.43.12 и чл.43.13 – относно последици при теглене на суми от депозитната сметка преди падежа;

чл.43.5  – относно опвределение за съвместна сметка;

чл.43.5.1 и 43.5.2 -относно правата и задълженията на титулярите по съвместна сметка.

чл.43.5.5 – относно налагане на запор върху съвместна сметка;

чл.43.5.6 – относно закриване на съвместна сметка;

чл.43.5.6.3 – права и задължения на сътитулярите при смърт на един от тях;

“Тарифа за физическите лица” в сила от 01.10.2014г.

т.3  – относно безплатното откриване, поддържане и разпореждане с депозитни сметки;

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право.