Измерване, отчитане и разпределение на водата


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Въпреки че питейната вода в света намалява драстично, все още я разливаме щедро и с размах. Опитвам се да я използвам отговорно, но “Софийска вода” не разчита само на моята съвест. ВиК операторът измерва изразходваното от мен количество вода с добрите стари водомери. Те се монтират на всяко отклонение на водопровода, което води до сграда или имот. За да бъдат в крак с изискванията на закона, те преминават през няколко проверки – преди пускането им на пазара, периодично (NB! задължително на всеки 10 години) и след ремонт или повреждане на пломбата.

Ако се съмнявам в изправността на водомера и възникне спор между мен и оператора, мога да поискам да се извърши проверка. Но разходите по извършването ѝ са за моя сметка.”Софийска вода” също може да се усъмни, че всичко е наред и да поиска проверка.

За измерването на консумираната вода се използват два вида водомери, в зависимост от мястото, на което са поставени:

  1. Общ водомер (поставен на водопроводното отклонение). Той отчита цялата изразходвана вода, когато след него има само един потребител, например в къща или от всички потребители в блока или кооперацията. Тези водомери се поддържат от “Софийска вода” и при повреди разходите се поемат от дружеството. Но ако по моя вина замръзне, бъде откраднат или счупен например, отговорността поемам аз. Ако живея в къща сам, нямам нужда от друг водомер. Но ако живея в имот, при който след водопроводното отклонение има повече от един потребител или в режим на етажна собственост, във всеки апартамент, включително в моя, трябва да се монтира и индивидуален водомер.
  2. Индивидуален водомер, който да отчита моето потребление.

Отчитането на изразходваното количество вода става на базата на:

  • показанията на общия водомер – на всеки три месеца, ако ползвам водата за питейно-битови нужди, на всеки 1 месец, ако ползвам водата за стопански или обществени нужди, (например за напояване на посеви или насаждения, за осигуряване на вода в обществени сгради като сградата на общината, училището) на всеки 6 месеца, ако се изисква зазимяване. (например вилата ми)
  • показанията на индививидуалните водомери. Те се отчитат до 24 часа след общите, за да се засекат резултатите. Това отчитане се извършва най-малко на три месеца. Тъй като съм длъжен всеки месец да плащам сметка на “Софийска вода”, за периода между тези три месеца операторът определя „примерно“ количество вода, което е на базата на показанията от предходните два отчета. След новото отчитане, количеството се изравнява.

Денят, в който се извършва отчитането, се обявява със съобщение на подходящо място най-малко три работни дни предварително. Отчитането е в мое присъствие или в присъствието на упълномощен от мен човек. Когато длъжностните лица пристигнат в предварително обявените ден и час, съм длъжен да им осигуря достъп до общия и до моя индивидуален водомер. Ако съм отсъствал и не съм съгласен с количествата, определени от “Софийска вода” в моята  фактура, трябва да уговоря с оператора ново отчитане в срок не по-късно от 6 месеца от последното отчитане. Ако не го направя, операторът приема, че отказвам да му осигуря достъп до моя водомер, съставя протокол за това и изчислява количеството вода по тази формула: Приема се, че съм изразходвал толкова вода, колкото може да преминава през тръбите преди моя водомер, ако съм ползвал вода в продължение на 6 часа в денонощието и ако водата тече със скорост 1 метър в секунда. Изглежда “Софийска вода” поначало ни смята за напълно скарани със зелената идея.

Изразходваното количество вода се разпределя на базата на показанията на общия водомер и индивидуалните. Включват се и всички разходи и загуби в рамките на сградата и вътрешния водопровод (например теча в двора, за който така и не се обадих).

Твърде вероятно е да има разлика между сбора от показанията на общия водомер от една страна и от друга, показанията на индивидуалните водомери, определените количества при липсващ или повреден водомер и осреднените количества, определени между два отчетни периода. Тогава разликата се разпределя пропорционално на съответните количества, които са реално изразходвани или определени за всеки потребител.

Ако водопроводът не позволява в жилището ми да се монтира водомер или водомерът е повреден, количеството изразходвана вода се определя въз основа на броя на живеещите в него. Ето как го прави “Софийска вода”:

  • за топлофоцирани жилища – по 6 кубика месечно за всеки обитател;
  • за нетоплофицирани жилища – по 5 кубика месечно за всеки обитател;
  • за сгради и жилища, които не се обитават постоянно (например вила) – по 0,1 кубика за всеки кубичен метър засторена площ;
  • за сгради в строеж – по 0,5 кубика за всеки кубичен метър застроена площ;
  • по 0,15 кубика за всеки квадратен метър обработваема площ.

При повреда или кражба на водопроводен възел при общия водомер, Софийска вода ще определи изразходваното количество вода, като изчисли средния разход за съответния период на предходната година.

Ако в сградата ми не е монтиран общ водомер, отчитането се извършва само на базата на показанията на индивидуалните водомери, докато Софийска вода не монтира и общ. Ако пък е монтиран общ, а аз не съм си сложил индивидуален, количеството, изразходвано от мен, ще се изчислява по вече познатия начин, но ще бъде завишавано с 1 кубик за всеки обитател на всяко тримесечие. Това определено ще ме стимулира да си монтирам водомер час по-скоро. Все пак завишаването не може да продължи до безкрай – общо определеното количество за всички потребители не може да надвишава показанията на общия водомер.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на “Софийска вода” АД – глава трета

чл.17, ал.1 – относно монтирането на измервателни уреди, които са одобрени по реда на Закона за измерванията и подзаконовата норамативна уредба
чл.17, ал.2 – относно първоначалната проверка на средствата за измерване
чл. 17, ал. 3 – относно перидочната проверка на средствата за измерване и проверката след ремонт, при нарушаване на пломбата или при обосновано искане от моя страна или от страна на ВиК оператора
чл. 17, ал. 4 – относно проверката на измервателните уреди при спор за изправността им и задължението аз да поема разходите, в случай, че водомерът е изправен
чл. 18, ал. 1 – относно задължението на ВиК оператора да монтира и поддържа водомерите, поставени на водопроводните отклонения
чл. 18, ал. 2 – относно случаите, при които след водопроводното отклонение има повече от един потребител – водомерът , поставен на отклонеието е общ водомер.
чл. 18, ал. 3 – относно задължението да се монтират индивидуални водомери за всеки потребител в случаите, при които след водомера при водопроводното отклонение има повече от един потребител
чл.19, ал.1 – относно задължението на ВиК оператора да подмени за своя сметка средството за измерване, монтирано на воодпроводното отклонение, с изключение на случаите по чл. 45.
чл.21, ал. 1, т. 1, 2 и 3 – относно периода на отчитане на показателите на водомерите, поставени на водопроводните отклонения
чл.21, ал.4 – относно отчитането на потреблението в мое присъствие или в присъствието на упълномощено от мен лице
чл.21, ал.5 – относно обявяването на датата на отчитане
чл.22 , ал. 1 и ал. 2 – относно задължението ми да осигуря достъп до водомерите на легитимните длъжностни лица на ВиК оператора в посочения в съобщението ден и час
чл.22, ал.3 – относно случаите, при които е невъзможно отчитане, поради моето отсъствие
чл.22, ал.4 – относно неизпълнението от моя страна на задължението за осигуряване на достъп
чл.23, ал.1 – относно разпредлението на количеството изразходвана вода за сгради – етажна собственост или сгради, при които след водопроводното отклонение има повече от един потребител
чл.23, ал.2 – относно разпределянето на разликата в отчетените количества от водомера при водопроводноот отклонение и индивидуалните водомери, както и  определените количества при липсващ или повреден водомер и усреднените количества, определени между два отчетни периода
чл.23, ал.4 – относно разпределението на изразходваната питейна вода в случаите, в които водопроводната инсталация не позволява поставянето на индивидуален водомер
чл.23, ал.5 – относно начина на определяне на количеството вода, когато не е монтиран индивидуален водомер или водомерът е повреден
чл.23, ал.6 – относно отчитането на количеството вода преди монтирането на общ водомер при имоти с повече от един потребител
чл.23, ал.7 – относно определянето на количествата вода и завишаването им в случаите, в които не е монтиран индивидуален водомер
чл. 24,ал.1 – относно определянето на разхода на вода при повреда или кражба на водопроводен възел при водопроводното отклонение
чл. 45 – относно задължението ми да поема разходите за ремонта или смяната на водомера ако той е повреден или откраднат по моя вина
чл. 46 – относно начина на определяне на изразходваното количество вода при отказ от моя страна да осигуря достъп на длъжностните лица от Софийска вода до индивидуалния си водомер
чл.47 – относно изчисляването на разхода на вода, когато се приеме, че е налице отказ от моя страна да осигуря достъп до водомера си.

# Закон за измерванията

чл.39,ал.1 – Закон за измерванията – относно проверката на измервателните устройства

# Наредба 4/2004 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителната и канализационната система

чл.  – относно 10-годишния период, при чието изтичане водомерите подлежат на задължителна периодична проверка

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.