Интернет от Виваком – сключване, ползване и прекратяване


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Според Националния статистически институт за 2013 г. 53,7% от домакинствата в България имат достъп да интернет услуги. Изборът на доставчик правя отчитайки различни параметри. Ето какво трябва да имам предвид, ако предпочета Vivacom.

Общите условия са задължителни за всеки абонат от датата на влизане в сила на индивидуалния договор. При несъгласие с новите общи условия, имам право да подам писмено заявление за прекратяване на договора до Vivacom в срок до 1 месец след влизане в сила на новите общи условия. Нямам това право, ако промените не засягат ползваните от мен услуги.

Първи стъпки с Vivacom Net

Услугата Vivacom Net става достъпна след подаване на писмено заявление, като в 7-дневен срок Vivacom отговаря относно възможността за използване на услугата, покритието и параметрите на поддържания от телекома сигнал на територията на населеното място. След като съм се информирал за наличността и параметрите на услугата пристъпвам към подписване на договора ми, като мога да заявя желанието си да влезе в сила незабавно или в 7-дневен срок от подписването му. Срокът за инсталиране, посещението на служители на Виваком у дома, за да ме свържат с мрежата, е 10-дневен от датата на влизане в сила на договора. В  7-дневен срок мога да заявя желанието си да прекратя договора без неустойки. Трябва да го направя писмено в същия търговски обект, в който съм подписал договора, но ако изрично желая незабавното му влизане  в сила тази опция отпада. При доставяне на оборудването се подписва констативен протокол, от която дата започва да ми се начисляват задължения. В случай че съм използвали опцията „Инсталирай сам “, датата на доставка с куриер се приема за начало на начисляване на задълженията. Ако не е посочено друго в договора след изтичане на първоначалния срок, договорът се подновява автоматично. Така договорът става безсрочен и действа при същите условия, докато една от страните не уведоми другата с едномесечно писмено предизвестие за намеренията си да го прекъсне.

Задължения на страните:

Vivacom е длъжен да ме уведомява най-късно 30 дни преди изтичането на срока на договора, че минималният първоначален срок по договора изтича.

При повреди Vivacom се задължава да отстранява неизправности в срок от 10 работни дни, след като предоставя достъп на специалист от фирмата.

Основно мое задължение е да изплащам всички суми в срок от 18 дни от датата на издаване на сметката, в противен случай достъпа до услугата се прекратява без предупреждение и се начислява лихва за всеки ден забава.

При промяна в цените Vivacom ме уведомява, като публикува новите цени на интернет страницата си месец преди тяхното влизане в сила, като при несъгласие от моя страна  имам право да се откажа от договора с предизвестие, преди новите цени да сa влезли в сила /т.е. преди изтичането на един месец/.

Ако сменя адреса, на който ползвам услугата, следва да постигна съгласие с Vivacom и да заплатя такса за инженерно инсталиране, а ако желая да прекратя договора си поради промяна на адреса дължа всички дължими такси до изтичане на минималния фиксиран период на договора.

Ако не желая да използвам повече услугите, предоставени от Vivacom следва с едномесечно предизвестие, преди края на минималния задължителен срок в договора, да изразя волята си.

При преустановяване на услугата поради ремонтни дейности и невъзстановяване на достъпа в срок от 10 дни Vivacom дължи обезщетение.

Имам право да прекратя договора, без да дължа неустойки и без да изчакам изтичане на периода на договора, ако:

  • постигна взаимно съгласие с Vivacom;
  • при настъпване на извънредни обстоятелства, най-често природни бедствия;
  • в резултат на актове на висшестоящи органи, които ограничават правомощията на компанията;
  • при смърт или поставянето ми под запрещение;
    Тази хипотеза е налице, когато поради някакво заболяване или друга причина не мога сам да взема решение, способността за взимане на решение относно придобиването или загубването на дадено право е ограничена.
  • при липса на техническа възможност от страна на Vivacom да предоставя услугата;
  • от моя страна, ако за уговорения период Vivacom повече от 3 пъти не е спазила задължението си и не отстранила неизправности в срок от 10 работни дни от осигуряването на достъп от абоната на служител на Vivacom.

Vivacom FiberNet

Параметрите за използване на услугата на Vivacom FiberNet (интернет по оптичен кабел) са еднакви с изложените, но при изтичане на първоначалния период на договора той се удължава за 1 месец, докато една от страните не уведоми другата за намерението си за прекратяване на договора. Vivacom е изброила изцяло случаите, в които има право да спре достъпа до услугата и те включват планирани ремонти, повреди или смущения в мрежата или прекъсване на електрозахранването, при замяна или отстраняване на оборудването, предоставено ми от Vivacom, при настъпване на извънредни обстоятелства или когато се използва услугата по начин, който пречи на останалите потребители и др. Отново дължими суми се начисляват от датата на подписване на констативния протокол. Всички гореизброени условия са в сила и за използване на услугата Vivacom FiberNet.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM NET

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) (в сила от 29.03.2012 г.):

т. 1 – относно сроковете за заявяване на услугата;

т. 1.3 – относно “ Инсталирай сам”;

т. 3.1 – относно незабавното влизане на договора в сила;

т. 3.4 – относно автоматичното подновяване на договора;

т. 3.5 – относно задължението на Виваком да ме уведоми преди изтичане първоначалният срок на договора ми;

т. 5.3 – относно отстраняването на неизправности;

т.5.4.7; т. 6.6.1; т. 6.7 – относно некоректно отношение от моя страна при плащане;

т. 6.8 – относно определяне на нови цени;

т. 7.2 – относно смяната на адреса;

раздел 8- прекратяване на договора;

чл. 16 ЗЗД – относно влизане в сила на изменени общи условия.

Мария е част от Юридическия факултет към Университета за национално и световно стопанство. Широкият спектър от интереси са причината да премине през множество стажове в Българска агенция за инвестиции, Административен съд София - град, Софийски районен съд и други държавни институции и частни кантори.