Други и допълнителни условия. Правата ми като потребител. Жалби и сигнали


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Няма начин, няма пари, ще взимам бърз кредит от Вивус.бг. Но какво още не знам за кредита си?

При мое поискване, направено в писмен вид, Вивус.бг ми предоставя сключения договор в писмен вид, в рамките на две седмици от поискването. Възможно е полученото хартиено копие да не е подписано от Вивус.бг, при условие че договорът между нас е сключен чрез обмяна на електронни съобщения.

В офиса на Вивус.бг мога да получа, както хартиения вариант на договора за кредит, така и информация относно причините, поради които ми е отказано предоставяне на кредит.

Договорът, сключен между мен и Вивус.бг, може да бъде променян по всяко едно време, при наличие на съгласие и от двете страни. Моят договор се пази в базата данни на кредитната институция в срок до 5 години от прекратяването му.

Докога договорът между мен и Вивус.бг се смята за сключен и действащ?

Всички уговорки в договора, както и общите и специални условия са действащи, докато имам неизплатени плащания към Вивус.бг.

В зависимост от уговореното при сключване на договора, мога да получавам всички известия по избрания от мен начин – чрез email, поща или факс.

С подписване на договор с Вивус.бг аз се съгласявам да получавам търговски известия, рекламни материали, новини и друга подобна информация, която ще се изпраща на електронния ми адрес или ще бъде съобщавана по посочения ми телефонен номер. Също така потвърждавам, че не възразявам срещу допълнителното използване на предоставения от мен телефонен номер и използването на адреса на електронната ми поща за изпращане на рекламни материали, новини и друга подобна информация. Мога да се откажа от получаването на всякакви търговски материали, като за това мое решение е нужно да уведомя Вивус.бг. Отказ от страна на Вивус.бг е недопустим, тъй като това би нарушило установените правила.

Мога да изпращам жалби, свързани със сключването, изпълнението или прекратяването на договора до Вивус.бг. Жалбите се съставят в писмена форма и се изпращат по пощата на посочения от Вивус.бг адрес.Кредитната интитуция е длъжна да ми отговори в рамките на 30 дни.

Ако отговорът на Вивус.бг не удовлетворява моите претенции и не защитава правата ми, както и ако отговор на жалбата ми не бъде подаден в тридесетдневния срок, мога да се обърна към помирителни комисии. Тези комисии са създадени за защита на потребителите и съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци. Същите взимат отношение по теми като гаранция, рекламация на стоки и неравноправни клаузи в договори. Аз избирам Мястото (населеното място), където ще се проведе производството пред комисията.. Целта е да се сключи споразумение между мен и Вивус.бг със съдействието на комисията. Ако след сключването на споразумението аз или Вивус.бг не изпълняваме задълженията си по споразумението, другата страна може да се обърне към съда за разглеждане на спора – предмет на споразумението.

Имам право и да подавам жалби до Комисията за защита на потребителите, на адрес: гр. София, ул. „Славейков” 4A, етажи 3, 4 и 6. Защитата на правата на потребителите е административната услуга, чиято цел е да уреди правилата, по които потребителите могат да подават сигнали, жалби и молби до Комисията за защита на потребителите при нарушаване на правата, предоставени им от Закона за защита на потребителите. Компетентентният орган, пред който се подават сигналите, жалбите и молбите, е Комисията за защита на потребителите (КЗП), която разглежда всеки конкретен случай и взима решение по него. Всеки потребител може да подаде сигнал, жалба или молба в свободен текст до КЗП при нарушаване на негово право. За това не се предвиждат други документи. Писмените жалба, молба или сигнал следва да съдържат пълното име и адреса на подателя, естеството на искането, подпис, както и телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Според Закон за защита на потребителите, Вивус.бг е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването му на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато съм уведомен за измененията и не съм съгласен с тях, мога да се откаже от договора, без да посочвам причина и без да дължа обезщетение или неустойка, или да продължа да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Възползвам се това си право като изпратя до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за измяната на общите условия.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

чл. 17.1 – относно писменото поискване за хартиен вариант на договора
чл. 17.2 – относно причини за отказ за кредит
чл. 17.3 – относно време за съхранение на договора
чл. 17.6 – относно предоставяне на информация
чл. 17.7 – относно получаване на търговска информация
чл. 17.8 – относно жалби до Вивус.бг
чл. 17.9 – относно помирителни комисии
чл. 17.10 – относно жалби пред КЗП
чл. 17.12 – относно промяна в общите условия
чл. 147б ЗЗП – относно промяната на общите условия.
чл. 182-184 Закон за защита на потребителите – относно помирителните комисии

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.