Как да сключа договор за кредит с Вивус.бг?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Ефектът, който се цели с кредитите, предоставяни онлайн, е бързината. За целта цялата процедура по кандидатстване и получаване на кредита се извършва посредством регистрация в сайта на Вивус.бг.

Със създаването на профил аз се съгласявам с Общите условия на сайта дори и да не съм ги прочел. Профилът е задължителен за отпускането на кредит по електронен път, както и по телефона. Освен нов кредит, аз мога да взема и допълнителен  (втори или последващ  кредит, дори когато не съм изплатил първия изцяло), но единствено в рамките на кредитния лимит. Същият представлява максимално допустима сума, която аз мога да получа събирателно от кредита и допълнителни кредити от Вивус.бг преди да съм изплатил първоначално отпуснатия кредит. Всички дължими кредити през един период. Кредитният лимит не може да надвишава 650 лева).

Процедурата по отпускане на кредит винаги започва с подаване на искане. С извършването на това действие аз:

  • Потвърждавам истинността на всички попълнени данни.
  • Декларирам, че няма обстоятелства, които биха могли да засегнат платежоспособността ми. Това означава възможността да посрещна всяко едно плащане, за което съм задължен.
  • Според общите условия декларирам, че информацията, предоставена във формуляра на искането за отпускане на кредит, е вярна и точна и че съм запознат с наказателната отговорност, която нося за деклариране на невярна информация. Това не е напълно точно и вярно. Имам задължение да дам такава информация, но не може да ми се търси наказателна отговорност на това основание. Би могло да ми се търси същата отговорност, ако умишлено представя неточно данни с цел да получа облага – кредит.
  • Предоставя ми се бланката на стандартния европейски формуляр, след като избера сума и период за връщането й (тази бланка е само в електронен вариант,  за да ми се издаде такава на траен носител, трябва да отправя изрична молба).
  • Изрично се съгласявам Вивус.бг да има право да се обажда на телефонния ми номер, посочен във формуляра на искането за отпускане на кредит, като това обаждане е за негова сметка. Изрично в общите условия е записано, че разговорът се записва. Най-често по телефона получавам информация дали съм одобрен за получаване на кредита.
  • Предоставят ми се специални условия във формата на договор, които са недостъпни за прочит, преди да попълня искането. Специалните условия (договорът) най-често предвиждат различни условия от тези в общите, като на свой ред ги изключват и имат предимство пред тях. Изключително важно е да им обърна внимание и да ги сравня с общите условия. Не съм длъжен да се съгласявам с тях, ако сметна, че условията не са коректно зададени.

Време за одобряване на кредита

Вивус.бг предвижда няколко варианта относно времето, нужно за одобрение на кредита. В общия случай това са 7 работни дни, а броенето започва от деня на подаване на искането. Например, ако подам искане в понеделник, то времето за отговор на Вивус.бг е вторник (седмицата, следваща тази на искането). Тъй като се броят единствено работни дни, почивните дни и официалните празници не следва да се броят.

Вивус.бг предлага специална възможност за одобрение на кредит в рамките на 20 минути. За тази услуга обаче дължа такса за експресно разглеждане, която се изчислява спрямо сумата на кредита. В същата сума се включват допълнителния кредит и периода на договора за кредит, т.е няма определена цена на услугата, а тя варира, спрямо искания от мен кредит.

Сключване на договор за кредит

Както се предполага, след като мине времето за одобрение, вариантите са два – да ме одобрят или да не ме одобрят.

На базата на изпратеното искане за отпускане на кредит и подписания от мен договор за кредит, Вивус.бг одобрява кредита/допълнителния кредит, след извършване на оценка на кредитоспособността ми (това означава възможността да си плащам задълженията по кредита).

Ако съм одобрен, то Вивус.бг по възможно най-бързия начин ще ме уведоми за решението си, а аз от своя страна трябва отново да потвърдя желанието си за сключване на кредита. Договорът за кредит се счита за сключен от датата на потвърждаването му по електронна поща от Вивус.бг и извършването на паричния превод. Получаването на парите, за които кандидатствам, е задължителна предпоставка, за да се смята договорът за сключен между нас! Без да получа парите си договорът не се смята за сключен, няма сила между мен и Вивус.бг. Срокът на договора за кредит започва да тече от датата на превеждане на сумата на кредита по сметката ми.

Ако не съм одобрен, Вивус.бг отказва предоставянето на кредита/допълнителния кредит и  незабавно и безплатно ме уведомява  за решението и резултата си.

Процедура по отказ от кредита

Вивус.бг ми дава право в 14-дневен срок от сключването на договора за кредит (неговото потвърждаване и превеждането на сумата) да се откажа от него. Ако изпратя съобщение с молба след този срок, то същото няма да ме освободи от задълженията ми по кредита. За целта трябва да изпратя изрично писмена молба до Вивус.бг и трябва да заплатя предоставената ми сума, както и лихвите за периода, в който съм я ползвал. Молбата включва 1) име и адрес на Вивус.бг ; 2) мое  име и фамилия; 3) изрично съобщение за отказ от Договора за кредит;4)  място и час на изготвяне на съобщението. Ако валидно съм извършил гореописаните предпоставки, то договорът ще се прекрати. Важно е да се знае, че не дължа възстановяване на разходите, които Вивус.бг е направил, в процеса на проучване на моята кредитоспособност.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

чл. 1 – относно профил в Вивус.бг
чл. 1.4 – относно бланката на стандартния европейски формуляр
чл. 1.5 – относно истинност на предоставените данни
чл. 1.6  – относно право Вивус.бг да ми се обажда на телефонния номер
чл. 2.1 – относно одобряването на кредита в 7-дневен срок
чл. 2.2 – относно одобряването на кредита в 20 минити
чл. 3.1 – сключване на договора за кредит
чл. 3.2 – сключване на договора за кредит
чл. 5 – отказ от договора за кредит

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.