Моите права и задължения като клиент на “Софийска вода”. Отговорност при неизпълнение.


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Правото, заради което съществуват всички други мои права и задължения, е да получавам и ползвам услугите на „Софийска вода“.

Ако предоставяните услуги не отговарят на качеството според зададените от Общите условия рамки, мога да подавам жалби и сигнали. Трябва да получа отговор най-късно след 14 дни. Нещо повече, ако отговорът на жалбата или предприетите действия не ме удовлетворяват, мога да подам жалба до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. За да направя това, разбира се, е необходимо въпросът да е от компетентността на комисията. Жалбата се подава чрез „Софийска вода“. Имам право също и да получавам отговор на писмено зададени до оператора въпроси.

Важно мое право е свързано с Общите условия на „Софийска вода“. Ето как се урежда този въпрос, според правилата в самите общи условия: Аз се съгласявам с тях, когато подпиша договора с оператора. Общите условия и промените в тях влизат в сила един месец, след като бъдат обявени в централен и местен ежедневник. В случай, че вече имам сключен договор с ВиК оператора и не съм съгласен с промените, аз имам революционното право в 30-дневен срок от влизането им в сила да предложа чрез заявление към ВиК оператора различни условия. Ако „Софийска вода“ приеме предложенията ми, те ще бъдат включени в анекс към договора ни. NB! Тези правила обаче са написани преди въвеждането на някои много важни текстове в закона, който защитава правата ми като потребител. А законът винаги има предимство, договорите и общите условия не могат да му противоречат. И така, според него общите условия ме обвързват само ако са ми предоставени и съм се съгласил с тях, като съм ги подписал. Трябва да получа и екземпляр от тях. За измененията в общите условия трябва да бъда информиран по телефона, пощата или на e-mail адреса си в 7-дневен срок от промяната. Ако не съм съгласен с измененията, имам две възможности:

  1. Да се откажа от договора, без да се налага да посочвам причина;
  2. Да продължа да спазвам договора и общите условия към него при условията, които са били валидни преди промяната.

За да се възползвам от тези права, трябва в едномесечен срок от получаването на съобщението за измененията да изпратя до “Софийска вода” писмено уведомление.

Може би скоро “Софийска вода” ще актуализира общите си условия, но засега от тях не мога да разбера какви са правата ми по закон, по отношение на изменията в общите условия. Затова се обръщам към “извора” и в случай на спор имам право да посоча правилата на закона и да се възползвам от тях.

Ето и няколко важни мои права, свързани с ПАРИТЕ, които плащам.

  • Първото е да получа обратно сумите, които „Софийска вода“ е взела в повече от мен, заради допусната от дружеството грешка. Мога да изисквам това само ако грешката е след реалното отчитане на показанията на водомера. Към надвзетите суми се дължи и законната лихва от деня, в който сумата е постъпила по сметката на ВиК оператора (т.е. деня, в който аз съм платил) до деня, в който сумата се върне по моята сметка.
  • Да бъда компенсиран от оператора за вредите, които ми е причинил, поради неизпълнението на задълженията си. До такава ситуация може да стигнем например, ако при отстраняване на авария „Софийска вода“ не спази максималния срок от 8 часа и аз съм без вода за по-дълго време. Или ако операторът не ме предупреди по подходящ начин най-малко 24 часа преди планирано спиране на водата – т.е. не изпълни свое задължение, което е доста важно за мен. Това определено би довело до проблеми и вреди за мен и операторът ми дължи неустойка в размер на 10% от стойността на фактурата ми за предходния месец. Но към забавянето или неспазването на срока трябва да се прибавят още две условия: да са доказани и да са по вина на „Софийска вода“. NB! За да получа неустойката, трябва да я поискам – не по-късно от 30 дни след деня, в който „Софийска вода“ не е изпълнила своето задължение към мен.
  • Мога да правя възражения, ако смятам, че платежен документ (например фактурата) е издаден неправилно.

Последното ми право е свързано със задължение – да присъствам при отчитането на водомера в моя имот и чрез представител (например някой съсед) – при отчитането на общия водомер, който показва изразходваното количество за всички потребители в сградата.

За да присъствам при отчитането, най-вероятно преди това трябва да съм дал възможност на упълномощените лица да го извършат. Това е и едно от задълженията ми. И е по-добре да го спазвам, защото иначе разходът на вода ще бъде изчислен по начин, който не е в моя полза. Трябва да осигурявам достъп на изпратените от „Софийска вода“ лица и в други случаи: за да проверяват състоянието на водопроводната инсталация, за да вземат проби, а също и ако се е стигнало до прекъсване на услугите или прекратяването им, т.е. до спиране на водата.

Правото ми да получавам услугите от „Софийска вода“ неразривно се свързва със задължението ми да плащам сметката си в срок до 30 дни от датата на фактурата. Ако не платя, дължа лихва върху сумата. Лихвата се начислява върху неплатената сума от деня, в който е изтекъл срокът за плащане до деня, в който парите пристигнат по сметката на “Софийска вода”.

Длъжен съм да ползвам вода само чрез водопроводни отклонения, които са част от водоснабдителната система. (Нямам право сам да ги монтирам или да заобиколя изискванията на “Софийска вода”.) Ако не мина по царския път и се установи, че съм се присъединил незаконно към водопровода или канализацията, изразходваната от мен вода ще се определи отново  по този начин.
Приема се, че съм изразходвал толкова вода, колкото може да преминава през тръбите преди моя водомер, ако съм ползвал вода в продължение на 6 часа в денонощието и ако водата тече със скорост 1 метър в секунда.
При това ще се изчисли за период от една година, освен ако не докажа, че времето, през което съм ползвал вода, е по-кратко.

Ако повредя водомера или част него (пломбата) по какъвто и да е начин, ме чака същата формула, по която ще се отчете изразходвана от мен вода.

Вкъщи мога да правя каквото поискам, но колкото и да се развихря, трябва да пазя водомерите на водопроводните отклонения, пломбата на водомера, както и всички части от водопороводната инсталация. Може обаче да се окаже, че не съм добър пазач и общият водомер на сградата бъде откраднат, счупен или да замръзне по моя вина (или по вина на всички от сградата). Тогава „Софийска вода“ ще извърши ремонта или смяната, но ние ще поемем разходите. Изобщо всички повреди по водопровода, за които е съставен протокол се отстраняват за сметка на причинителя.

Не мога да допускам лица, които не са упълномощени от „Софийска вода“ да ремонтират и да правят промени по тази част от водопроводната инсталация, която се намира в моя имот и се експлоатира от оператора. Например нямам право да възложа на моя водопроводчик да смени пломбата на водомера ми или пък да смени водомера при водопроводното отклонение – това е право и задължение на „Софийска вода“.

Нямам право да замърсявам питейната вода, както отпадъчните води. В тази връзка е забранено да изхвърлям твърди отпадъци в канализацията.

Ако има промяна в данните ми или в предназначението на имота (например започна да го ползвам за обществени нужди), съм длъжен да го съобщя на „Софийска вода“ до 30 дни от настъпването на промяната.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на “Софийска вода” АД – глава втора, раздел първи

чл. 5, т. 1 – относно правото ми да получавам и да ползвам услугите, предоставяни от “Софийска вода”
чл. 5, т. 2 – относно правото ми да подавам възражения при неправилно съставени платежни документи
чл. 5, т.3 – относно правото ми да получа обратно надвзетите суми заедно със законната лихва, в случай че ВиК операторът е допуснал грешка
чл. 5, т. 4 – относно правото ми да получа неустойка ако съм претърпял вреди заради неизпълнение на задълженията на “Софийска вода” и в съответствие с Общите условия и действащото законодателство
чл.5, т. 5 – относно правото ми да подавам жалби и сигнали, свързани с качеството на услугите според Общите условия, както и да получавам отговори на писмено зададни от мен въпроси
чл.5, т.6 – относно правото ми да подам жалба до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в случай че не съм съгласен с отговора на “Софийска вода”
чл.5, т. 7 – относно правото ми да присътвам при извършването на отчотане на индивидуалния ми воодмер, както и при отчитането на водомера при водопроводното отклонение, чрез упълномощен представител
чл.6, т.1 – относно задължението ми да осигурявам достъп на длъжностните лица, упълномощени от “Софийска вода” за отчитане на водомерите, за извършване на проверки и за монтажни или ремонтни дейности или в други случаи, определени със закон
чл.6, т.2 – относно задължението ми да заплащам услугите, предоставяни от ВиК оператора
чл.6, т. 3 – относно задължениеот ми да ползвам услугите само чрез законно присъединени отклонения
чл.6, т. 6 – относно задълженито ми да опазвам всички части от водопроводната инсталация, включително водомера при водопроводното отклонение на сградата, пломбите на водомерите, пожарни кранове и др.
чл.6, т.8 – относно задължението ми да не допускам неупълномощени лица да извършват дейности върху частите от водопроводната система, които се експлоатират от ВиК оператора
чл.6, т. 10 – относно задължението ми да не замърсявам питайната вода и да не в;ошавам качеството на отпадъчните води
чл.6, т. 11 – относно задължението ми да не изхвърлям твърди отпадъци в канализацията
чл.6, т. 12 – относно задължението ми да уведомя “Софийска вода” в срок от 30 дни при настъпили промени в данните ми или при промяна в характеристиките на имота ми или на предназначениеот му.
чл.42 – относно отговорността ми при неизпълнение на задължението ми за плащане на ползваните от мен услуги и по-точно задължението ми да платя на ВиК оператора неустойка
чл.43 – относно дължимото от ВиК оператора обезщетение, в случай, че поради негова грешка съм платил повече от дължимите суми.
чл. 44 – относно правилото, според което причинените щети по водопроводната или канализационната система, за които е съставен протокол, се отстраняват за сметка на причинителя им
чл.45 – относно случаите на кражба или повреждане на водомера при водопроводното отклонение на сградата по моя вина и задължението ми да платя разходите по отстрняването на повредата или смяната на водомера
чл.46 – относно начина, по който се изчислява изразходваното количество вода при отказ от моя страна (отразен в протокол) да осигуря достъп до водомера на упълномощените от “Софийска вода” лица
чл.47 – относно последиците от установяване на незаконно присъединяване към водопроводната или канализационната система

# Закон за защита на потребителите

чл. 147а, ал. 1относно обвързващата сила на общите условия само в случай, че са предоставени на потребителя при сключването на договора и той се е съгласил с тях;
чл. 147а, ал. 2 – относно удостоверяването на съгласието с общите условия с подпис на потребителя;
чл. 147а, ал. 3 – относно задължението на търговеца или на неговия представител да предаде на потребителя подписан екземпляр от общите условия;
чл. 147б, ал. 1 – относно задължението на търговеца да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия в срок от 7 дни от настъпването на това обстоятелство;
чл. 147б, ал. 2 – относно случаите, при които потребителят не е съгласен с измененията в общите условия и възможността да се откаже от договора, без да посочва причина, да дължи обезщетение или неустойка или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия;
чл. 147б, ал.3 – относно едномесечния срок, в който потребителят може да се възползва от правата си, във връзка с измененията в общите условия, чрез изпращането на писмено уведомление до търговеца.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.